Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مردم حسِ انتقام‌جویی رییس‌جمهور از هراس افگنان را واقعی نمی‌دانند

گفته‌های اخیر رییس‌جمهور اشرف غنی، در باره انتقام گیری از عاملان فاجعه دره میرزا اولنگ ولسوالی صیاد سرپل، واکنش های تندی را برانگیخته اند.

مردم می‎گویند که حکومت، بارها چنین پیام هایی را، به نشانی هراس افگنان، داشته است؛ اما تاکنون هیچ یک از این گفته ها درست، عملی نشده اند.

در این گزارش، به بخش‌هایی از گفته‌های رییس‌جمهور، در باره برخی از رویدادهای هراس افگانه در کشور، پرداخته شده است.   

بیش از دوسال است که رییس جمهور، پس از هر رویداد هراس افگنانه، سخن هایی را به نشانی هراس افگنان می فرستد.

اشرف غنی،  رییس جمهور گفته است:"حمله بر شفاخانه، حمله بر تمام مردم افغانستان و بر تمام زنان افغانستان است."

این پیام های رییس جمهور، گاهی آمیزه یی از صلح و جنگ استند.

اشرف غنی،  رییس جمهور گفت:"روزی نبوده است که ما پیامی از صلح را نفرستاده باشیم؛ اما هم زمان، این هدایت خداوند است که اگر بر شما حمله شد، محکم در برابر حمله کننده گان بایستید."

اما گاهی هم، این گفته ها، تنها یک پهلو دارند.

سوال: «پیام تان به کسی که این کار را کرده، چیست؟

جواب اشرف غنی: "انتقام!"

به تازه گی، نیز رییس جمهور بر انتقام گیری از کسانی تأکید کرده است که غیرنظامیان را، در دره میرزا اولنگ ولسوالی صیاد سرپل، آماج قرار داده اند.

اشرف غنی - رییس جمهور گفت:"وعده می دهم که فرزندان دلیر ما و نیروهای دفاعی و امنیتی، انتقام آنان را خواهند گرفت."

این گفته ها، باورهای گونه گونی را در باره اراده حکومت، در پیکار با هراس افگنی، به بار آورده است. 

عبدالله احمدی،  فعال جامعه مدنی گفته است:"یا این که رییس جمهور می خواهد به چشم مردم خاک بزند و مردم را فریب بدهد، یا این که برنامه مشخصی، در قسمت حکومت داری، در درون حکومت وحدت ملی وجود ندارد."

در این میان، مردم، نیز از آنچه که برخورد چندگانه حکومت در پرداختن به چالش های امنیتی در کشور می دانند، سخت انتقاد می کنند.

محمد سلیم،  باشنده ولسوالی سروبی گفته است:"اگر واقعیت را بگوییم، این حکومت به ارزش دو افغانی هم، برای هیچ کسی، کاری نکرده است! تمام وعده های دروغین را به مردم می دهد و در مسیر دروغ روان است."

تمیم - باشنده کابل گفته است:"دولت وعده می کند؛ اما عمل وجود ندارد."

محمد شعیب رسولی، دانشجو گفته است:"این همه، بی کفایتی دولت را نشان می دهد و باعث می شود که مردم از حکومت  دورتر شوند."

در چند روز اخیر، از اوضاع دره میرزا اولنگ ولسوالی صیاد سرپل، گزارش های گونه گونی پخش شده اند.

خانواده هایی که از این دره، به مرکز ولایت سرپل، پناه آورده اند، می ‌گویند که برخی از حمله کننده گان بر میرزا اولنگ، پرچم های سفید و برخی هم پرچم های سیاه داشتند و غیرنظامیان را، به شمول زنان و کودکان، تیرباران کردند.

مردم حسِ انتقام‌جویی رییس‌جمهور از هراس افگنان را واقعی نمی‌دانند

به تازه گی، نیز رییس جمهور بر انتقام گیری از کسانی تأکید کرده است که غیرنظامیان را، در دره میرزا اولنگ ولسوالی صیاد سرپل، آماج قرار داده اند.

Thumbnail

گفته‌های اخیر رییس‌جمهور اشرف غنی، در باره انتقام گیری از عاملان فاجعه دره میرزا اولنگ ولسوالی صیاد سرپل، واکنش های تندی را برانگیخته اند.

مردم می‎گویند که حکومت، بارها چنین پیام هایی را، به نشانی هراس افگنان، داشته است؛ اما تاکنون هیچ یک از این گفته ها درست، عملی نشده اند.

در این گزارش، به بخش‌هایی از گفته‌های رییس‌جمهور، در باره برخی از رویدادهای هراس افگانه در کشور، پرداخته شده است.   

بیش از دوسال است که رییس جمهور، پس از هر رویداد هراس افگنانه، سخن هایی را به نشانی هراس افگنان می فرستد.

اشرف غنی،  رییس جمهور گفته است:"حمله بر شفاخانه، حمله بر تمام مردم افغانستان و بر تمام زنان افغانستان است."

این پیام های رییس جمهور، گاهی آمیزه یی از صلح و جنگ استند.

اشرف غنی،  رییس جمهور گفت:"روزی نبوده است که ما پیامی از صلح را نفرستاده باشیم؛ اما هم زمان، این هدایت خداوند است که اگر بر شما حمله شد، محکم در برابر حمله کننده گان بایستید."

اما گاهی هم، این گفته ها، تنها یک پهلو دارند.

سوال: «پیام تان به کسی که این کار را کرده، چیست؟

جواب اشرف غنی: "انتقام!"

به تازه گی، نیز رییس جمهور بر انتقام گیری از کسانی تأکید کرده است که غیرنظامیان را، در دره میرزا اولنگ ولسوالی صیاد سرپل، آماج قرار داده اند.

اشرف غنی - رییس جمهور گفت:"وعده می دهم که فرزندان دلیر ما و نیروهای دفاعی و امنیتی، انتقام آنان را خواهند گرفت."

این گفته ها، باورهای گونه گونی را در باره اراده حکومت، در پیکار با هراس افگنی، به بار آورده است. 

عبدالله احمدی،  فعال جامعه مدنی گفته است:"یا این که رییس جمهور می خواهد به چشم مردم خاک بزند و مردم را فریب بدهد، یا این که برنامه مشخصی، در قسمت حکومت داری، در درون حکومت وحدت ملی وجود ندارد."

در این میان، مردم، نیز از آنچه که برخورد چندگانه حکومت در پرداختن به چالش های امنیتی در کشور می دانند، سخت انتقاد می کنند.

محمد سلیم،  باشنده ولسوالی سروبی گفته است:"اگر واقعیت را بگوییم، این حکومت به ارزش دو افغانی هم، برای هیچ کسی، کاری نکرده است! تمام وعده های دروغین را به مردم می دهد و در مسیر دروغ روان است."

تمیم - باشنده کابل گفته است:"دولت وعده می کند؛ اما عمل وجود ندارد."

محمد شعیب رسولی، دانشجو گفته است:"این همه، بی کفایتی دولت را نشان می دهد و باعث می شود که مردم از حکومت  دورتر شوند."

در چند روز اخیر، از اوضاع دره میرزا اولنگ ولسوالی صیاد سرپل، گزارش های گونه گونی پخش شده اند.

خانواده هایی که از این دره، به مرکز ولایت سرپل، پناه آورده اند، می ‌گویند که برخی از حمله کننده گان بر میرزا اولنگ، پرچم های سفید و برخی هم پرچم های سیاه داشتند و غیرنظامیان را، به شمول زنان و کودکان، تیرباران کردند.

هم‌رسانی کنید