تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نمادین خوانده شدن فعالیت‌های نهادهای مسوول در روند صلح

همزمان با تصمیم حکومت برای برگزاری جرگه مشورتی درباره رهایی زندانیان باقی مانده طالبان، کارکرد نهادهای مسوول در روند صلح با انتقادهای رو به رو شده است.

آگاهان سیاسی و شهروندان کشور روزسه شنبه (۱۴ اسد) با نمادین خواندان فعالیت‌های شورای عالی صلح، شورای عالی مصالحه ملی و وزارت دولت در امور صلح می‌گویند که تاکنون این سه نهاد کارهای اثر گذار برای رسیدن به صلح در کشور انجام نداده اند.

آنان می‌گویند در حالی که مردم به ایجاد شورای عالی مصالحه ملی خوشبین بودند؛ این نهاد حتا با گذشت دو ماه نتوانسته است که اعضای خودش را تکمیل کند.

امین وقاد، عضو پیشین شورای عالی صلح، گفت: «نهادها چیزی کرده نتوانستند و در آینده هم نمی‌توانند. در پهلوی این رییس جمهور بر گفت‌وگو با طالبان یک تیم ۲۱ نفری تعین کرده است.»

احمد سعیدی، آگاه سیاسی، گفت: «متأسفانه نهادی‌های که مشخص به خاطر آوردن صلح ایجاد شده اند؛ بسیار ضعیف حرکت می‌کنند و بی‌تحرک اند. رییس جمهور همه هم صلح و هم اجراییه را تصاحب کرده و آدم نمی‌داند چی در جریان است.»

این درحالی است که کابل تا دو روز دیگر میزبانی لویه جرگه مشورتی درباره چگونگی رهایی چهارصد زندانی طالبان خواهد بود.

ریاست جمهوری می گوید که، در این جرگه اعضای لویه جرگه مشورتی پیشین که در حدود ۳هزار و ۲۰۰ شرکت کننده و ۵۱ کمیته بود، حضور خواهند داشت.

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور، گفت: «این دوام جرگه اول مشورتی صلح است.اعضای محترمی که در آنجا حضور داشتند، باز دعوت شده اند و تا به حال کار منظم پیش میرود. دبیرخانه و کمیته‌های کاری هم مشخص است و با همان کمیته‌های سابق پیش میرود.»

شهروندان کشور نیز نهاد مسوول در بخش روند صلح را به ناکارایی متهم می‌کنند.

رومل، باشنده کابل، گفت: «نهادی‌های که درباره صلح ساخته شده، نمایشی است و خاک زدن به چشم مردم است. ما صلح می‌خواهیم نه ادامه جنگ.»

رفیع، باشنده کابل، گفت: «توقعی را که ما مردم افغانستان از این‌ها داشتیم هنوز برآورده نتوانستند و دستاورد نداشتند.»

اما ارگ ریاست جمهوری می گوید که شورای عالی صلح، وزارت دولت دولت در امور صلح و شورای عالی مصالحه ملی در چارچوب دولت برای رسیدن به صلح کار می‌کنند.

آقای صدیقی گفت: «چند دست و چندگانه نیست و زیر رهبری دولت تلاش‌ها بر صلح صورت می‌گیرد و هیچ اختلاف نیست.»

فریدون خوزن، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی گفت: «مسوولیت اساسی روند صلح به شورای عالی مصالحه ملی است، و شما می‌دانید که صلح به یک بحث اساسی ضرورت دارد و ما با مردم مشوره کردیم.»

انتظار می‌رود که برگزاری لویه جرگه مشورتی ازسه تا پنج روز را در برگیرد.

نمادین خوانده شدن فعالیت‌های نهادهای مسوول در روند صلح

ریاست جمهوری می گوید که شورای عالی صلح، وزارت دولت دولت در امور صلح و شورای عالی مصالحه ملی برای رسیدن به صلح کار می‌کنند.

Thumbnail

همزمان با تصمیم حکومت برای برگزاری جرگه مشورتی درباره رهایی زندانیان باقی مانده طالبان، کارکرد نهادهای مسوول در روند صلح با انتقادهای رو به رو شده است.

آگاهان سیاسی و شهروندان کشور روزسه شنبه (۱۴ اسد) با نمادین خواندان فعالیت‌های شورای عالی صلح، شورای عالی مصالحه ملی و وزارت دولت در امور صلح می‌گویند که تاکنون این سه نهاد کارهای اثر گذار برای رسیدن به صلح در کشور انجام نداده اند.

آنان می‌گویند در حالی که مردم به ایجاد شورای عالی مصالحه ملی خوشبین بودند؛ این نهاد حتا با گذشت دو ماه نتوانسته است که اعضای خودش را تکمیل کند.

امین وقاد، عضو پیشین شورای عالی صلح، گفت: «نهادها چیزی کرده نتوانستند و در آینده هم نمی‌توانند. در پهلوی این رییس جمهور بر گفت‌وگو با طالبان یک تیم ۲۱ نفری تعین کرده است.»

احمد سعیدی، آگاه سیاسی، گفت: «متأسفانه نهادی‌های که مشخص به خاطر آوردن صلح ایجاد شده اند؛ بسیار ضعیف حرکت می‌کنند و بی‌تحرک اند. رییس جمهور همه هم صلح و هم اجراییه را تصاحب کرده و آدم نمی‌داند چی در جریان است.»

این درحالی است که کابل تا دو روز دیگر میزبانی لویه جرگه مشورتی درباره چگونگی رهایی چهارصد زندانی طالبان خواهد بود.

ریاست جمهوری می گوید که، در این جرگه اعضای لویه جرگه مشورتی پیشین که در حدود ۳هزار و ۲۰۰ شرکت کننده و ۵۱ کمیته بود، حضور خواهند داشت.

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور، گفت: «این دوام جرگه اول مشورتی صلح است.اعضای محترمی که در آنجا حضور داشتند، باز دعوت شده اند و تا به حال کار منظم پیش میرود. دبیرخانه و کمیته‌های کاری هم مشخص است و با همان کمیته‌های سابق پیش میرود.»

شهروندان کشور نیز نهاد مسوول در بخش روند صلح را به ناکارایی متهم می‌کنند.

رومل، باشنده کابل، گفت: «نهادی‌های که درباره صلح ساخته شده، نمایشی است و خاک زدن به چشم مردم است. ما صلح می‌خواهیم نه ادامه جنگ.»

رفیع، باشنده کابل، گفت: «توقعی را که ما مردم افغانستان از این‌ها داشتیم هنوز برآورده نتوانستند و دستاورد نداشتند.»

اما ارگ ریاست جمهوری می گوید که شورای عالی صلح، وزارت دولت دولت در امور صلح و شورای عالی مصالحه ملی در چارچوب دولت برای رسیدن به صلح کار می‌کنند.

آقای صدیقی گفت: «چند دست و چندگانه نیست و زیر رهبری دولت تلاش‌ها بر صلح صورت می‌گیرد و هیچ اختلاف نیست.»

فریدون خوزن، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی گفت: «مسوولیت اساسی روند صلح به شورای عالی مصالحه ملی است، و شما می‌دانید که صلح به یک بحث اساسی ضرورت دارد و ما با مردم مشوره کردیم.»

انتظار می‌رود که برگزاری لویه جرگه مشورتی ازسه تا پنج روز را در برگیرد.

هم‌رسانی کنید