Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هیئت حقیقت یاب یافته‎هایش را در بارۀ فساد در مجلس اعلام کرد

هیئت حقیقت یاب بررسی اتهام های فساد بر عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان و خدای نظر نصرت، رییس دبیر خانه این مجلس، یافته ‏هایش را امروز اعلام کرد.

هرچند این یافته ‏ها بدون جزئیات ارائه شد، اما بربنیاد آن ریس مجلس ملزم به برگشتاندن بیش از پنج ملیون افغانی دانسته شده است و ریس دبیر خانۀ مجلس نیز برای تحقیقات بیشتر به سارنوالی معرفی گردیده است.

همزمان با این، وظیفۀ آقای نصرت نیز تا ختم تحقیقات به تعلیق درآمد.

قرار بود تمامی یافته های این هیئت با رسانه ها و مردم شریک ساخته شوند، اما نماینده گان بدلیل آنچه حفظ جایگاه و آبروی مجلس نماینده گان عنوان کردند، اجازه ندادند تا هیئت حقیقت یاب بررسی اتهام های فساد در مجلس نماینده گان، جزئیات یافته هایش را همه گانی سازد.

عرفان الله عرفان، رییس هیئت بررسی کنندۀ اتهام های فساد در مجلس نماینده گان بیان داشت: «او مردم! بخاطر عزت این خانه، گزارش را با جزئیات نخواندم.»

با این همه، رییس مجلس نماینده گان حاضر شد تا پنج میلیون و سه صد هزار افغانی را بپردازد.

عبدالروف ابراهمیمی در این باره بیان داشت: «بخاطر جایگاه عزت مردم افغانستان من حاضر استم که همان دیوار است، کانتینر است، هر چه که است پولش را من بپردازم.»

از سویی هم، نماینده گانی چون لالی حمیدزی و همایون و همایون که در بارۀ بررسی فساد رییس مجلس پافشاری داشتند، نیز با فیصلۀ هیئت حقیقت یاب، موافقت کردند.

همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده گان گفت: «من صرف فیصله پارلمان را به خاطر این پذیرفتم که بالاخره خود ما تصویب کرده بودیم که همین کمیسیون بررسی کند.»

اما، عبیدالله بارکزی یک عضو مجلس نماینده گان و خدای نظر نصرت، رییس دبیرخانۀ مجلس، خود هیئت حقیقت را به فساد متهم می کنند.

در حالی که رییس مجلس ادامه بحث در پیوند به اتهام های فساد را با بلند شدن اکثریت کارت های سبز اعضای این نهاد، پایان یافته اعلام کرد اما شماری از اعضای مجلس در حمایت از رییس دبیرخانه مجلس صدا بلند کردند.

هم زمان با این، معاون نخست مجلس و دو تن از نماینده گان دیگر از ده روز تا دوهفته، از اشتراک در جلسه های مجلس محروم شدند.

هیئت حقیقت یاب یافته‎هایش را در بارۀ فساد در مجلس اعلام کرد

این جنجال ها پس از پخش یک گزارش «شش و نیم» طلوع نیوز در بارۀ وجود فساد گسترده در مجلس نماینده گان بالا گرفت و از یک ماه به این سو، این موضوع زیر بررسی هیئت حقیقت یاب قرارداشت.

تصویر بندانگشتی

هیئت حقیقت یاب بررسی اتهام های فساد بر عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان و خدای نظر نصرت، رییس دبیر خانه این مجلس، یافته ‏هایش را امروز اعلام کرد.

هرچند این یافته ‏ها بدون جزئیات ارائه شد، اما بربنیاد آن ریس مجلس ملزم به برگشتاندن بیش از پنج ملیون افغانی دانسته شده است و ریس دبیر خانۀ مجلس نیز برای تحقیقات بیشتر به سارنوالی معرفی گردیده است.

همزمان با این، وظیفۀ آقای نصرت نیز تا ختم تحقیقات به تعلیق درآمد.

قرار بود تمامی یافته های این هیئت با رسانه ها و مردم شریک ساخته شوند، اما نماینده گان بدلیل آنچه حفظ جایگاه و آبروی مجلس نماینده گان عنوان کردند، اجازه ندادند تا هیئت حقیقت یاب بررسی اتهام های فساد در مجلس نماینده گان، جزئیات یافته هایش را همه گانی سازد.

عرفان الله عرفان، رییس هیئت بررسی کنندۀ اتهام های فساد در مجلس نماینده گان بیان داشت: «او مردم! بخاطر عزت این خانه، گزارش را با جزئیات نخواندم.»

با این همه، رییس مجلس نماینده گان حاضر شد تا پنج میلیون و سه صد هزار افغانی را بپردازد.

عبدالروف ابراهمیمی در این باره بیان داشت: «بخاطر جایگاه عزت مردم افغانستان من حاضر استم که همان دیوار است، کانتینر است، هر چه که است پولش را من بپردازم.»

از سویی هم، نماینده گانی چون لالی حمیدزی و همایون و همایون که در بارۀ بررسی فساد رییس مجلس پافشاری داشتند، نیز با فیصلۀ هیئت حقیقت یاب، موافقت کردند.

همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده گان گفت: «من صرف فیصله پارلمان را به خاطر این پذیرفتم که بالاخره خود ما تصویب کرده بودیم که همین کمیسیون بررسی کند.»

اما، عبیدالله بارکزی یک عضو مجلس نماینده گان و خدای نظر نصرت، رییس دبیرخانۀ مجلس، خود هیئت حقیقت را به فساد متهم می کنند.

در حالی که رییس مجلس ادامه بحث در پیوند به اتهام های فساد را با بلند شدن اکثریت کارت های سبز اعضای این نهاد، پایان یافته اعلام کرد اما شماری از اعضای مجلس در حمایت از رییس دبیرخانه مجلس صدا بلند کردند.

هم زمان با این، معاون نخست مجلس و دو تن از نماینده گان دیگر از ده روز تا دوهفته، از اشتراک در جلسه های مجلس محروم شدند.

هم‌رسانی کنید