Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزیر تجارت و صنایع اتهامات در برابر خودش را رد می کند

وزیر تجارت وصنایع روز سه شنبه در یک نشست خبری حضور یافته و اتهام هایی را که مقام های این وزارت بر وی بسته اند، رد میکند و از دادستانی کُل کشور میخواهد تا اتهام هایی را بررسی بکند، که به تازه گی بر وی زده شده اند.

آقای احدی در واکنش به نامۀ شماری ازمقام های بلند پایۀ وزارت تجارت وصنایع که وی را متهم به فساد کرده اند، گفته است که این نامه از نشانی نامعلومی دراختیار رسانه ها قرارگرفته است، و دادستانی کُل باید این موضوع را بررسی کند.

پیش از این معین صنایع وزارت تجارت وصنایع که در این نامه امضا کرده است، از فرستادن این نامه به وزیر سخن گفته بود.

مقام های بلند پایۀ این وزارت در یک نامه از دست داشتن وزیر تجارت و صنایع در فساد گسترده و سوء استفاده وی از صلاحیت هایش انتقاد کرده اند.

آقای احدی فرستادن این نامه را به رسانه ها از سوی کارمندان این وزارت رد میکند.

وزیرتجارت وصنایع، انوارالحق احدی گفته است که:« این اتهامات را من رد میکنم وخواهان بررسی های لازم لوی سارنوالی هستم، قسمی که معلوم هم میشود این ها ازسوی کارمندان ما فرستاده نشده است.»

اما که درپایان نامۀ سرگشاده به رییس جمهور امضاء معین وزارت تجارت وصنایع، متصل کمکی امضاء وی دیده میشود، دو روز قبل درگفتگویی تیلفونی با طلوع نیوز از موجودیت چنین نامه دفاع میکند و گفته است که این نامه برای اصلاح اداره، نُخست به وزیرفرستاده شده است واگر رسیده گی نشودبه رییس جمهورورسانه ها داده خواهد شد.

معین صنایع وزارت تجارت وصنایع، متصل کمکی گفته است که:« ما این نامه را به رسانه ها ندادیم واول باید با وزیرصاحب صحبت کنیم، اگرمشکل حل شد ما کاری نداریم ورنه به رییس جمهور وبعدآ به اختیاررسانه ها خواهد رسید.»

اما وزیرتجارت از دریافت نامه یی ازسوی کارمندانش ابراز بی خبری میکند.

وزیرتجارت وصنایع، انوارالحق احدی گفته است که:« تا کنون هیج ورقی یا نوشته یی برای من داده نشده است وکارمندان ما هم میگویند که این نامه نوشته آنان نیست تغیرخورده است.»

متصل کمکی گفته است که:« ما نوشته را تنها به وزیرصاحب داده ایم، به هیچ کسی دیگری نفرستاده ایم.»

ازسویی هم وزیرتجارت وصنایع گفته است که به زودی تغییراتی در این وزارت خواهد آورد، فرستادن این نامه را نیز به این تغیرات نسبت میدهد.

وزیرتجارت وصنایع، انوارالحق احدی گفته است که:« ما تغیرات میاریم وآوردیم واین تغیرات برای بهبود ادارۀ ماست ممکن این مشکلات هم ازهمین بابت باشد.»

در نامه یی که به رییس جمهورنگاشته شده است و به رسانه ها نیز درز کرده است، شماری ازکارمندان بلند پایۀ وزارت تجارت وصنایع از وجود فساد گسترده درقرارداد ها وتغییرارقام درمتن این قراردادهای این وزارت درهنگام فرستادن به شورای وزیران وشورای ملی، به کارگماشتن نزدیکان ویا اعضای حزبی وزیرتجارت با امتیازهای بلند دروزارت ،مهمانی های حزبی وقومی درهوتل ها با مصرف وزارت، به کارگماشتن نزدیکان وزیردرپست های بلند این وزارت بدون درنظرداشت اسناد تحصیلی، سواستفاده ازصلاحیت ها ازسوی وزیرتجارت وبه کارگماشتن اتشه های تجارتی بدون درنظرداشت تجربۀ کاری و مانند این ها که بیست و دو مورد شده اند ودرپایان این نامه امضاهای دوازده کارمند بلند پایۀ وزارت تجارت وصنایع که معین صنایع آن وزارت نیز مشمول آنهاست دیده میشوند.

وزیر تجارت و صنایع اتهامات در برابر خودش را رد می کند

وزیر تجارت وصنایع روز سه شنبه در یک نشست خبری حضور یافته و اتهام هایی را که مقام های این وزارت بر

Thumbnail

وزیر تجارت وصنایع روز سه شنبه در یک نشست خبری حضور یافته و اتهام هایی را که مقام های این وزارت بر وی بسته اند، رد میکند و از دادستانی کُل کشور میخواهد تا اتهام هایی را بررسی بکند، که به تازه گی بر وی زده شده اند.

آقای احدی در واکنش به نامۀ شماری ازمقام های بلند پایۀ وزارت تجارت وصنایع که وی را متهم به فساد کرده اند، گفته است که این نامه از نشانی نامعلومی دراختیار رسانه ها قرارگرفته است، و دادستانی کُل باید این موضوع را بررسی کند.

پیش از این معین صنایع وزارت تجارت وصنایع که در این نامه امضا کرده است، از فرستادن این نامه به وزیر سخن گفته بود.

مقام های بلند پایۀ این وزارت در یک نامه از دست داشتن وزیر تجارت و صنایع در فساد گسترده و سوء استفاده وی از صلاحیت هایش انتقاد کرده اند.

آقای احدی فرستادن این نامه را به رسانه ها از سوی کارمندان این وزارت رد میکند.

وزیرتجارت وصنایع، انوارالحق احدی گفته است که:« این اتهامات را من رد میکنم وخواهان بررسی های لازم لوی سارنوالی هستم، قسمی که معلوم هم میشود این ها ازسوی کارمندان ما فرستاده نشده است.»

اما که درپایان نامۀ سرگشاده به رییس جمهور امضاء معین وزارت تجارت وصنایع، متصل کمکی امضاء وی دیده میشود، دو روز قبل درگفتگویی تیلفونی با طلوع نیوز از موجودیت چنین نامه دفاع میکند و گفته است که این نامه برای اصلاح اداره، نُخست به وزیرفرستاده شده است واگر رسیده گی نشودبه رییس جمهورورسانه ها داده خواهد شد.

معین صنایع وزارت تجارت وصنایع، متصل کمکی گفته است که:« ما این نامه را به رسانه ها ندادیم واول باید با وزیرصاحب صحبت کنیم، اگرمشکل حل شد ما کاری نداریم ورنه به رییس جمهور وبعدآ به اختیاررسانه ها خواهد رسید.»

اما وزیرتجارت از دریافت نامه یی ازسوی کارمندانش ابراز بی خبری میکند.

وزیرتجارت وصنایع، انوارالحق احدی گفته است که:« تا کنون هیج ورقی یا نوشته یی برای من داده نشده است وکارمندان ما هم میگویند که این نامه نوشته آنان نیست تغیرخورده است.»

متصل کمکی گفته است که:« ما نوشته را تنها به وزیرصاحب داده ایم، به هیچ کسی دیگری نفرستاده ایم.»

ازسویی هم وزیرتجارت وصنایع گفته است که به زودی تغییراتی در این وزارت خواهد آورد، فرستادن این نامه را نیز به این تغیرات نسبت میدهد.

وزیرتجارت وصنایع، انوارالحق احدی گفته است که:« ما تغیرات میاریم وآوردیم واین تغیرات برای بهبود ادارۀ ماست ممکن این مشکلات هم ازهمین بابت باشد.»

در نامه یی که به رییس جمهورنگاشته شده است و به رسانه ها نیز درز کرده است، شماری ازکارمندان بلند پایۀ وزارت تجارت وصنایع از وجود فساد گسترده درقرارداد ها وتغییرارقام درمتن این قراردادهای این وزارت درهنگام فرستادن به شورای وزیران وشورای ملی، به کارگماشتن نزدیکان ویا اعضای حزبی وزیرتجارت با امتیازهای بلند دروزارت ،مهمانی های حزبی وقومی درهوتل ها با مصرف وزارت، به کارگماشتن نزدیکان وزیردرپست های بلند این وزارت بدون درنظرداشت اسناد تحصیلی، سواستفاده ازصلاحیت ها ازسوی وزیرتجارت وبه کارگماشتن اتشه های تجارتی بدون درنظرداشت تجربۀ کاری و مانند این ها که بیست و دو مورد شده اند ودرپایان این نامه امضاهای دوازده کارمند بلند پایۀ وزارت تجارت وصنایع که معین صنایع آن وزارت نیز مشمول آنهاست دیده میشوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره