Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پنج مقام شفاخانۀ جمهوریت به اتهام اختلاس به سارنوالی معرفی شدند

وزیر پیشین صحت عامه رییس و چهار مقام دیگر شفاخانۀ جمهوریت را به اتهام اختلاس در مصرف نفت این شفاخانه به لوی سارنوالی معرفی کرده است و سرطبیب این شفاخانه را سرپرست تعیین کرده است.

اما بشیر نورمل معین وزارت صحت عامه رییس پیشین این شفاخانه را دوباره به کارش معرفی کرده است.

لوی سارنوالی می‌گوید که پروندۀ رییس شفاخانه جمهوریت که به اتهام فساد اداری به این نهاد معرفی شده است، زیر بررسی است.

"سندها نشان می‌دهند که وزارت صحت عامه از بهر چگونه گی مصرف نفت مرکز گرمی‌های شفاخانه جمهوریت از سال ۱۳۹۲ تا اواخر سال ۱۳۹۸ هیاتی را برای بررسی گماشت و پس از بررسی های این هیات فیروز الدین فیروز وزیر پشین صحت عامه، محمد الله علیشینگی رییس شفاخانه جمهوریت،امین الله عمر خیل، مدیر اداری، بشیر احمد مدیر خدمات، سردار محمد مدیر یکی از بخش‌های این شفاخانه را به لوی سارنوالی معرفی کرده است و نوشته است که حاضری هایشان را تا روشن شدن این مساله در وزارت صحت عامه امضا کنند."

جمشید رسولی- سخن‌گوی لوی سارنوالی گفته است:«رییس شفاخانه جمهوریت با تعدادی از کارمندان این شفاخانه از سوی وزارت صحت عامه به اتهام فساد اداری به لوی سارنوالی معرفی گردیده است، قضیه تحت تحقیق و بررسی لوی سارنوالی قرار دارد.»

هرچند، آقای فیروز کارهای مقام‌های معرفی شده به لوی سارنوالی را به کارمندان دیگر این شفاخانه واگذار کرده است، اما هنگامی که وزیر پیشین صحت عامه در تجرید خانه گی به سر میبرد، بشیر نورمل معین این وزارت رییس شفاخانه جمهوریت را دوباره به کارش فرستاده است.

اکرام افضلی  رییس نهاد شفافیت گفته است:«تمام افرادی که پرونده های فساد دارند، باید وظیفه شان به حالت تعلیق درآید، اجازه داده شود که به گونه مستقل پرونده بررسی شود و بعد از رسیده گی به پرونده و فیصله محکمه باید که این افراد در صورتی که بری ضمه شناخته شود به کارش ادامه دهد. هرنوع زمینه سازی برای ادامه کار این افراد م یتواند زمینه سازی برای این افراد باشد.»

وزارت صحت عامه حاضر به گفت‌وگو در بارۀ پرونده رییس شفاخانه جمهوریت نیست.

پنج مقام شفاخانۀ جمهوریت به اتهام اختلاس به سارنوالی معرفی شدند

لوی سارنوالی می‌گوید که پروندۀ رییس شفاخانه جمهوریت که به اتهام فساد اداری به این نهاد معرفی شده است، زیر بررسی است.

Thumbnail

وزیر پیشین صحت عامه رییس و چهار مقام دیگر شفاخانۀ جمهوریت را به اتهام اختلاس در مصرف نفت این شفاخانه به لوی سارنوالی معرفی کرده است و سرطبیب این شفاخانه را سرپرست تعیین کرده است.

اما بشیر نورمل معین وزارت صحت عامه رییس پیشین این شفاخانه را دوباره به کارش معرفی کرده است.

لوی سارنوالی می‌گوید که پروندۀ رییس شفاخانه جمهوریت که به اتهام فساد اداری به این نهاد معرفی شده است، زیر بررسی است.

"سندها نشان می‌دهند که وزارت صحت عامه از بهر چگونه گی مصرف نفت مرکز گرمی‌های شفاخانه جمهوریت از سال ۱۳۹۲ تا اواخر سال ۱۳۹۸ هیاتی را برای بررسی گماشت و پس از بررسی های این هیات فیروز الدین فیروز وزیر پشین صحت عامه، محمد الله علیشینگی رییس شفاخانه جمهوریت،امین الله عمر خیل، مدیر اداری، بشیر احمد مدیر خدمات، سردار محمد مدیر یکی از بخش‌های این شفاخانه را به لوی سارنوالی معرفی کرده است و نوشته است که حاضری هایشان را تا روشن شدن این مساله در وزارت صحت عامه امضا کنند."

جمشید رسولی- سخن‌گوی لوی سارنوالی گفته است:«رییس شفاخانه جمهوریت با تعدادی از کارمندان این شفاخانه از سوی وزارت صحت عامه به اتهام فساد اداری به لوی سارنوالی معرفی گردیده است، قضیه تحت تحقیق و بررسی لوی سارنوالی قرار دارد.»

هرچند، آقای فیروز کارهای مقام‌های معرفی شده به لوی سارنوالی را به کارمندان دیگر این شفاخانه واگذار کرده است، اما هنگامی که وزیر پیشین صحت عامه در تجرید خانه گی به سر میبرد، بشیر نورمل معین این وزارت رییس شفاخانه جمهوریت را دوباره به کارش فرستاده است.

اکرام افضلی  رییس نهاد شفافیت گفته است:«تمام افرادی که پرونده های فساد دارند، باید وظیفه شان به حالت تعلیق درآید، اجازه داده شود که به گونه مستقل پرونده بررسی شود و بعد از رسیده گی به پرونده و فیصله محکمه باید که این افراد در صورتی که بری ضمه شناخته شود به کارش ادامه دهد. هرنوع زمینه سازی برای ادامه کار این افراد م یتواند زمینه سازی برای این افراد باشد.»

وزارت صحت عامه حاضر به گفت‌وگو در بارۀ پرونده رییس شفاخانه جمهوریت نیست.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره