Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یارمحمد دوستم به حیث فرمانده گارنیزیون جوزجان گماشته شد

یارمحمد دوستم، پسر ارشد جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس جمهور به حیث فرمانده گارنیزیون ولایت جوزجان معرفی شد.

رحمت‌الله ترکستانی، فرمانده پلیس ولایت جوزجان می‌گوید در جلسۀ امنیتی ولایت جوزجان تصمیم گرفته شد که یارمحمد، پسر جنرال عبدالرشید دوستم به عنوان فرمانده گارنیزیون ایفای وظیفه کند.

وی، می‌گوید در تشکیل این گارنیزیون صد نفر از اردوی ملی، پلیس ملی، نظم عامه و نگهبانان ویژۀ معاون رییس جمهور استند.

این درحالی است که امنیت شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان، اکنون از سوی سربازانی تأمین می‌شود که به تازه‌گی در چوکات گارنیزیون جذب شده‌اند.

با این همه، شماری از ولسوالی‌های ولایت جوزجان با تهدیدهای امنیتی روبه رو است؛ در ولسوالی‌های آقچه، مردیان، فیض‌آباد جنگ میان نیروهای دولتی و هراس افگنان به شکل پراکنده وجود دارد. اما شهروندان شبرغان، از امنیت این شهر راضی استند.

یارمحمد دوستم به حیث فرمانده گارنیزیون جوزجان گماشته شد

باشنده‌گان شبرغان می‌گویند امیدوار اند با تشکیل گارنیزیون، امنیت در شاهراه های جوزجان-بلخ، جوزجان-سرپل و جوزجان-فاریاب تأمین شود.

تصویر بندانگشتی

یارمحمد دوستم، پسر ارشد جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس جمهور به حیث فرمانده گارنیزیون ولایت جوزجان معرفی شد.

رحمت‌الله ترکستانی، فرمانده پلیس ولایت جوزجان می‌گوید در جلسۀ امنیتی ولایت جوزجان تصمیم گرفته شد که یارمحمد، پسر جنرال عبدالرشید دوستم به عنوان فرمانده گارنیزیون ایفای وظیفه کند.

وی، می‌گوید در تشکیل این گارنیزیون صد نفر از اردوی ملی، پلیس ملی، نظم عامه و نگهبانان ویژۀ معاون رییس جمهور استند.

این درحالی است که امنیت شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان، اکنون از سوی سربازانی تأمین می‌شود که به تازه‌گی در چوکات گارنیزیون جذب شده‌اند.

با این همه، شماری از ولسوالی‌های ولایت جوزجان با تهدیدهای امنیتی روبه رو است؛ در ولسوالی‌های آقچه، مردیان، فیض‌آباد جنگ میان نیروهای دولتی و هراس افگنان به شکل پراکنده وجود دارد. اما شهروندان شبرغان، از امنیت این شهر راضی استند.

هم‌رسانی کنید