Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ناتو: طالبان به هیچ یک از اهداف نظامی شان تاکنون دست نیافته اند

جنرال جان نیکلسون، فرمانده کل نیروهای امریکایی وناتو در افغانستان می گوید که طالبان شش ماه پیش عملیات گسترده نظامی را درافغانستان آغاز کردند اما همه برنامه های شان نقش برآب شده اند.

وی تاکید می ورزد که نیروهای افغان درهمکاری با نیروهای خارجی باید بکوشند اززمستان امسال برای پس گرفتن بخش های ازدست رفته استفاده کنند.

وزیران دفاع ملی وامور داخله،رئیس عمومی امنیت و فرمانده کل نیروها خارجی برای بررسی اوضاع امنیتی ازولایت غزنی دیدار کردند.

فرمانده کل نیروهای امریکایی می گویدکه با وجود برخی ازناکامی های نیروهای افغان این نیروها نگذاشتند عملیات عمری طالبان موفق شوند.

جنرال جان نیکلسون گفته است:"طالبان شش ماه پیش عملیات شان را آغاز کردند اما به هیچ یک ازهدف های شان نرسیده اند.آنان سه بارکوشش کردند کندز را بگینرد ،دوباره کوشش گرفتن لشکرگاه را کردند وهمچنان تلاش گرفتن ترینکوت وفراه را بگیرند اما نتوانستند. ازبهرفعالیت نظامیان افغان امسال بهتر ازسال گذشته است."

عبدالله حبیبی، وزیردفاع ملی گفته است:" ما ازتلاش های هماهنگ نیروهای دولتی ما که توانسته اند جلو گسترش فعالیت های طالبان را بگیرند استقبال می کنیم.آنان می خواستند تا ازولایت پکتیا به غزنی بیشتر نفوذ کنند که نتوانستند."

درهمین حال فرمانده پولیس غزنی می گوید که نزدیک به نیمی از اعضای شورای رهبری طالبان ازغزنی استند وازهمین رو می کوشند تا غزنی را نا امن سازند.

محمد شریف یفتلی فرمانده قول اردو ۳۰۲ تندر گفته است:" طالبان نخست کوشیدند تا ولسوالی گیروی غزنی را سقوط دهند اما نتوئانستند تا به هدف های شان برسند."

امین الله امرخیل فرمانده پولیس غزنی گفته است:" نزدیک به نیمی ازاعضای رهبری طالبان باشنده گان غزنی استند وازهمین رو این گروه می کوشد غزنی را بیشتر نا امن سازد."

مقام های امنیتی ازکشته شدن بیش ازشصدوبیست هراس افگن وزخمی شدن بیش ازسه صد تن دیگر آنان درعملیات های چند ماه اخیر نیروهای امنیتی دراین ولایت سخن می زنند.

ازمیان هژده ولسوالی غزنی ، گیرو، اندر وگیلان دراین اواخیر بیشتر گواه نبردها بوده اند.

ناتو: طالبان به هیچ یک از اهداف نظامی شان تاکنون دست نیافته اند

جنرال جان نیکلسون، فرمانده کل نیروهای امریکایی وناتو در افغانستان می گوید که طالبان شش ماه پیش عمل

Thumbnail

جنرال جان نیکلسون، فرمانده کل نیروهای امریکایی وناتو در افغانستان می گوید که طالبان شش ماه پیش عملیات گسترده نظامی را درافغانستان آغاز کردند اما همه برنامه های شان نقش برآب شده اند.

وی تاکید می ورزد که نیروهای افغان درهمکاری با نیروهای خارجی باید بکوشند اززمستان امسال برای پس گرفتن بخش های ازدست رفته استفاده کنند.

وزیران دفاع ملی وامور داخله،رئیس عمومی امنیت و فرمانده کل نیروها خارجی برای بررسی اوضاع امنیتی ازولایت غزنی دیدار کردند.

فرمانده کل نیروهای امریکایی می گویدکه با وجود برخی ازناکامی های نیروهای افغان این نیروها نگذاشتند عملیات عمری طالبان موفق شوند.

جنرال جان نیکلسون گفته است:"طالبان شش ماه پیش عملیات شان را آغاز کردند اما به هیچ یک ازهدف های شان نرسیده اند.آنان سه بارکوشش کردند کندز را بگینرد ،دوباره کوشش گرفتن لشکرگاه را کردند وهمچنان تلاش گرفتن ترینکوت وفراه را بگیرند اما نتوانستند. ازبهرفعالیت نظامیان افغان امسال بهتر ازسال گذشته است."

عبدالله حبیبی، وزیردفاع ملی گفته است:" ما ازتلاش های هماهنگ نیروهای دولتی ما که توانسته اند جلو گسترش فعالیت های طالبان را بگیرند استقبال می کنیم.آنان می خواستند تا ازولایت پکتیا به غزنی بیشتر نفوذ کنند که نتوانستند."

درهمین حال فرمانده پولیس غزنی می گوید که نزدیک به نیمی از اعضای شورای رهبری طالبان ازغزنی استند وازهمین رو می کوشند تا غزنی را نا امن سازند.

محمد شریف یفتلی فرمانده قول اردو ۳۰۲ تندر گفته است:" طالبان نخست کوشیدند تا ولسوالی گیروی غزنی را سقوط دهند اما نتوئانستند تا به هدف های شان برسند."

امین الله امرخیل فرمانده پولیس غزنی گفته است:" نزدیک به نیمی ازاعضای رهبری طالبان باشنده گان غزنی استند وازهمین رو این گروه می کوشد غزنی را بیشتر نا امن سازد."

مقام های امنیتی ازکشته شدن بیش ازشصدوبیست هراس افگن وزخمی شدن بیش ازسه صد تن دیگر آنان درعملیات های چند ماه اخیر نیروهای امنیتی دراین ولایت سخن می زنند.

ازمیان هژده ولسوالی غزنی ، گیرو، اندر وگیلان دراین اواخیر بیشتر گواه نبردها بوده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره