Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

در نظرگرفته شدن ۶۳ میلیارد افغانی بودجه غیراختیاری برای سال آینده

از مجموع  ۱۲۴ میلیارد افغانی بودجه توسعه‎یی سال مالی ۱۳۹۸هجری خورشیدی ۶۳ میلیارد افغانی آن بودجه غیراختیاری است.

آمارهای وزارت مالیه نشان می‎دهند که میزان بودجه غیر اختیاری در سال مالی ۱۳۹۷، ۵۹ میلیارد افغانی بوده است.

از مجموع ۳۹۹ میلیارد افغانی بودجه سال مالی ۱۳۹۸ هجری خورشیدی، ۵۱ درصد آن از کمک‎های خارجی تمویل می‎شود.

شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «در سال ۱۳۹۸، برای بودجه انکشافی خود ۱۲۴ میلیارد افغانی را در نظر گرفته‎ایم که ۶۱ میلیارد آن اختیاری و متباقی غیراختیاری است.»

در همین برخی از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند پروژه‌هایی که در بودجه توسعه‌یی از طریق بودجه غیراختیاری هزینه می‌شوند، اثرگذاری چندانی ندارند.  

عبدالقدیر جیلانی، آگاه امور اقتصادی، گفت: «متأسفانه پروژه‌هایی تطبیق می‌شوند که اصلاً به درد بخور نیست و همان چیزی که مردم تقاضا دارد به مردم عرضه نمی‌شود.»

این در حالی است که بر بربنیاد آمارهای وزارت مالیه از مجموع ۱۱۱ میلیارد افغانی بودجه توسعه‎یی سال مالی روان ۵۱ میلیارد افغانی آن بودجه اختیاری و ۵۹ میلیارد افغانی آن بودجه غیراختیاری بوده است.

در نظرگرفته شدن ۶۳ میلیارد افغانی بودجه غیراختیاری برای سال آینده

آگاهان امور اقتصادی می‌گویند پروژه‌هایی که در بودجه توسعه‌یی از طریق بودجه غیراختیاری هزینه می‌شوند، اثرگذاری چندانی ندارند.  

Thumbnail

از مجموع  ۱۲۴ میلیارد افغانی بودجه توسعه‎یی سال مالی ۱۳۹۸هجری خورشیدی ۶۳ میلیارد افغانی آن بودجه غیراختیاری است.

آمارهای وزارت مالیه نشان می‎دهند که میزان بودجه غیر اختیاری در سال مالی ۱۳۹۷، ۵۹ میلیارد افغانی بوده است.

از مجموع ۳۹۹ میلیارد افغانی بودجه سال مالی ۱۳۹۸ هجری خورشیدی، ۵۱ درصد آن از کمک‎های خارجی تمویل می‎شود.

شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «در سال ۱۳۹۸، برای بودجه انکشافی خود ۱۲۴ میلیارد افغانی را در نظر گرفته‎ایم که ۶۱ میلیارد آن اختیاری و متباقی غیراختیاری است.»

در همین برخی از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند پروژه‌هایی که در بودجه توسعه‌یی از طریق بودجه غیراختیاری هزینه می‌شوند، اثرگذاری چندانی ندارند.  

عبدالقدیر جیلانی، آگاه امور اقتصادی، گفت: «متأسفانه پروژه‌هایی تطبیق می‌شوند که اصلاً به درد بخور نیست و همان چیزی که مردم تقاضا دارد به مردم عرضه نمی‌شود.»

این در حالی است که بر بربنیاد آمارهای وزارت مالیه از مجموع ۱۱۱ میلیارد افغانی بودجه توسعه‎یی سال مالی روان ۵۱ میلیارد افغانی آن بودجه اختیاری و ۵۹ میلیارد افغانی آن بودجه غیراختیاری بوده است.

هم‌رسانی کنید