Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازداشت‌ها به اتهام گران ستانی‌ها از افغانان ردمرز شده از ایران در نیمروز

مسوولان ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله در ولایت نیمروز می‌گویند که تکسی‌ران‌ها، هوتل‌داران و نمایندگان شرکت‌های مسافربری در این ولایت از کسانی که از ایران رد مرز شده اند، گران ستانی می‌کنند.

آنان می‌گویند که چندین تن به همین اتهام بازداشت شده‌اند.

عبدالرحیم حذیفه، مسوول مبارزه با جرایم سنگین وزارت داخله در نیمروز، گفت: «آن مسافرانی که از ایران ردمرز می‌شوند در اینجا دست به دست فروخته می‌شوند و در اختیار خود نیستند و ما بخاطر جلوگیری از این کار اقدام کرده‌ایم.»

عبدالواحد فاروق، رییس ترانسپورت نیمروز، گفت: «در میان رانندگان مسافران و شرکت‌های مسافربری یک مشکل وجود داشت که ما در مورد آن تحقیق و اقدام کرده‌ایم.»

با این حال، شماری از مسافران ردمرز شده از ایران می‌گویند که افزون بر گران‌فروشی خوراک، تکت‌های شرکت‌های مسافربری را نیز با بهای چند برابر می‌فروشند.

ناصر، رد مرز شده، گفت: «زمانی که ردمرز شدم به اینجا آمدم هوتل داران بسیار گران فروشی می‌کنند.»

از سویی‌هم، شماری از رانندگان در شهر زرنج چشم‌دید‌های شان را از معامله بر سر مسافران رد مرز شده، بیان می‌کنند.

محمد عارف، راننده، گفت: «در هر موتر۳۰ الی ۳۵ هزار تفاوت آمده است که این کار را جرایم سنگین همرای ما کرده است که نماینده‌ها و هوتل داران ما حق تلفی کرده است.»

فرهاد، یک راننده‌ی دیگر، گفت: «اگر نماینده است اگر هوتل دار است در گذشته ما ۱۱هزار ۱۰ هزار حتی ۹ و ۸ هزار هم ما سفر می‌کردیم از نیمروز به کابل.»

این در حالی‌ است که روزانه صدها تن به گونه غیرقانونی برای سفر به ایران تلاش می‌کنند؛ اما شمار زیاد آنان پس از بازداشت از سوی مررزبانان ایران، ردمرز می‌شوند.

بازداشت‌ها به اتهام گران ستانی‌ها از افغانان ردمرز شده از ایران در نیمروز

از سویی‌هم، شماری از رانندگان در شهر زرنج چشم‌دید‌های شان را از معامله بر سر مسافران رد مرز شده، بیان می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله در ولایت نیمروز می‌گویند که تکسی‌ران‌ها، هوتل‌داران و نمایندگان شرکت‌های مسافربری در این ولایت از کسانی که از ایران رد مرز شده اند، گران ستانی می‌کنند.

آنان می‌گویند که چندین تن به همین اتهام بازداشت شده‌اند.

عبدالرحیم حذیفه، مسوول مبارزه با جرایم سنگین وزارت داخله در نیمروز، گفت: «آن مسافرانی که از ایران ردمرز می‌شوند در اینجا دست به دست فروخته می‌شوند و در اختیار خود نیستند و ما بخاطر جلوگیری از این کار اقدام کرده‌ایم.»

عبدالواحد فاروق، رییس ترانسپورت نیمروز، گفت: «در میان رانندگان مسافران و شرکت‌های مسافربری یک مشکل وجود داشت که ما در مورد آن تحقیق و اقدام کرده‌ایم.»

با این حال، شماری از مسافران ردمرز شده از ایران می‌گویند که افزون بر گران‌فروشی خوراک، تکت‌های شرکت‌های مسافربری را نیز با بهای چند برابر می‌فروشند.

ناصر، رد مرز شده، گفت: «زمانی که ردمرز شدم به اینجا آمدم هوتل داران بسیار گران فروشی می‌کنند.»

از سویی‌هم، شماری از رانندگان در شهر زرنج چشم‌دید‌های شان را از معامله بر سر مسافران رد مرز شده، بیان می‌کنند.

محمد عارف، راننده، گفت: «در هر موتر۳۰ الی ۳۵ هزار تفاوت آمده است که این کار را جرایم سنگین همرای ما کرده است که نماینده‌ها و هوتل داران ما حق تلفی کرده است.»

فرهاد، یک راننده‌ی دیگر، گفت: «اگر نماینده است اگر هوتل دار است در گذشته ما ۱۱هزار ۱۰ هزار حتی ۹ و ۸ هزار هم ما سفر می‌کردیم از نیمروز به کابل.»

این در حالی‌ است که روزانه صدها تن به گونه غیرقانونی برای سفر به ایران تلاش می‌کنند؛ اما شمار زیاد آنان پس از بازداشت از سوی مررزبانان ایران، ردمرز می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره