تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جشن همدلی؛ نمایشگاهی برای آشنایی با آفریده‌های هنری و فرهنگی کشور

شماری از هنرمندان و دانشجویان جوان کشور، بیش از صد آفریدۀ هنری شان را در نمایشگاه «جشن همدلی» در دانشگاه کابل به نمایش گذاشته‌اند.

مسؤولان و برگزار کننده‌گان این نمایشگاه، هدف از برگزاری آن را آشنایی شهروندان کشور با آفریده‌های هنری و فرهنگی افغانستان می‌گویند و می‌افزایند که بیش از هشت آفریدۀ هنری را به بهای بیش از سه‌هزار دالر در این نمایشگاه به فروش رسانده‌اند.

آفریده‌های هنری این نمایشگاه میناتورها، نقاشی‌ها و شبکه‌کاری‌های ۵۰ هنرمند جوان است که ۲۵تن شان دختران استند.

یما ادیب کابلی، نقاش و مسؤول جلوه گاه هنر در باره گفت: «همدلی بهتر از هم زبانیست؛ ما خواستیم با نمایشی از اثرهای هنری یک همدلی ایجاد کنیم و توسط این نمایش بتوانیم لبخند به لب‌های خسته بخشیم.»

سمیع فقیری، نقاش دیگر نیز افزود: «هدف ما آن است که هنرمندان را گردهم بیآوریم و نمایشگاۀ خوبی از اثرهای هنری را زیرنام نمایشگاه همدلی برگزار کنیم.»

اثرهای این نمایشگاه، همه توسط دست هنرمندان پسر و دختر کار شده‌اند.

زیبایی‌های طبیعت، حیوانات کمیاب وحش و بازی‌های محلی افغانستان تصویرهای دیگری استنند که توسط این هنرمندان نقاشی شده اند.

شماری از شرکت کننده‌‌گان این نمایشگاه، از برگزاری این نمایشگاه استقبال می‌کنند و آن را فرصتی برای معرفی هنر و فرهنگ کشور می‌گویند.

مریم ژولید، یکی از این اشتراک کننده‌گان گفت: «برخی از تابلوها پیام در بارۀ صلح و در بارۀ زنان داشتند و تمام این اثرها خیلی خوشایند بودند و یک پیام واضیحی داشتند.»
زبیر عارف، اشتراک کنندۀ دیگر نیز بیان داشت: «در میان جنگ‌ها افغانستان بسیاری از اثرهای هنری اش را از دست داده است و برگزاری چنین نمایشگاه‌ها می‌تواند که انگیزش دوباره سازی یک فرهنگ تازه را برای ما بدهد.»

این دومین نمایشگاه اثرهای هنری است که زیرنام جشن همدلی برگزار می‌شود.

جشن همدلی؛ نمایشگاهی برای آشنایی با آفریده‌های هنری و فرهنگی کشور

در این نمایشگاه، گوشه‌هایی از فرهنگ، هنر، تاریخ، خشونت‌ها در برابر زنان و چالش‌های دانشجویان افغانستان، در بیش از صداثر هنری به نمایش گذاشته شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از هنرمندان و دانشجویان جوان کشور، بیش از صد آفریدۀ هنری شان را در نمایشگاه «جشن همدلی» در دانشگاه کابل به نمایش گذاشته‌اند.

مسؤولان و برگزار کننده‌گان این نمایشگاه، هدف از برگزاری آن را آشنایی شهروندان کشور با آفریده‌های هنری و فرهنگی افغانستان می‌گویند و می‌افزایند که بیش از هشت آفریدۀ هنری را به بهای بیش از سه‌هزار دالر در این نمایشگاه به فروش رسانده‌اند.

آفریده‌های هنری این نمایشگاه میناتورها، نقاشی‌ها و شبکه‌کاری‌های ۵۰ هنرمند جوان است که ۲۵تن شان دختران استند.

یما ادیب کابلی، نقاش و مسؤول جلوه گاه هنر در باره گفت: «همدلی بهتر از هم زبانیست؛ ما خواستیم با نمایشی از اثرهای هنری یک همدلی ایجاد کنیم و توسط این نمایش بتوانیم لبخند به لب‌های خسته بخشیم.»

سمیع فقیری، نقاش دیگر نیز افزود: «هدف ما آن است که هنرمندان را گردهم بیآوریم و نمایشگاۀ خوبی از اثرهای هنری را زیرنام نمایشگاه همدلی برگزار کنیم.»

اثرهای این نمایشگاه، همه توسط دست هنرمندان پسر و دختر کار شده‌اند.

زیبایی‌های طبیعت، حیوانات کمیاب وحش و بازی‌های محلی افغانستان تصویرهای دیگری استنند که توسط این هنرمندان نقاشی شده اند.

شماری از شرکت کننده‌‌گان این نمایشگاه، از برگزاری این نمایشگاه استقبال می‌کنند و آن را فرصتی برای معرفی هنر و فرهنگ کشور می‌گویند.

مریم ژولید، یکی از این اشتراک کننده‌گان گفت: «برخی از تابلوها پیام در بارۀ صلح و در بارۀ زنان داشتند و تمام این اثرها خیلی خوشایند بودند و یک پیام واضیحی داشتند.»
زبیر عارف، اشتراک کنندۀ دیگر نیز بیان داشت: «در میان جنگ‌ها افغانستان بسیاری از اثرهای هنری اش را از دست داده است و برگزاری چنین نمایشگاه‌ها می‌تواند که انگیزش دوباره سازی یک فرهنگ تازه را برای ما بدهد.»

این دومین نمایشگاه اثرهای هنری است که زیرنام جشن همدلی برگزار می‌شود.

هم‌رسانی کنید