Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: بررسی کارکردهای ادارۀ ملی احصاییه و معلومات

 رییس ادارۀ ملی احصاییه و معلومات می‌‍‍گوید که هیچ نهادی حق ندارد بی هماهنگی با این اداره آمار های ملی را همه گانی سازد.

وی می گوید که بربنیاد قانون، پخش آمارهای ملی از مسؤولیت ها و صلاحیت های همین اداره است. 

این در حالی است که پیش از این پخش آمارهای ضد و نقیض در پیوند با صادرات کشور از سوی برخی از نهاد های حکومتی، انتقاد هایی را برانگیخته ا ست. 

در این برنامه، گرداننده  زرمینه محمدی این موضوع را با عبدالبصیر عظیمی، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است: 

بازار

بازار: بررسی کارکردهای ادارۀ ملی احصاییه و معلومات

 رییس ادارۀ ملی احصاییه و معلومات می‌‍‍گوید که هیچ نهادی حق ندارد بی هماهنگی با این اداره آمار های ملی را همه گانی سازد.

وی می گوید که بربنیاد قانون، پخش آمارهای ملی از مسؤولیت ها و صلاحیت های همین اداره است. 

این در حالی است که پیش از این پخش آمارهای ضد و نقیض در پیوند با صادرات کشور از سوی برخی از نهاد های حکومتی، انتقاد هایی را برانگیخته ا ست. 

در این برنامه، گرداننده  زرمینه محمدی این موضوع را با عبدالبصیر عظیمی، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است: 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews