Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز نمایشگاه مشترک افغانستان-ازبیکستان بی حضورکالاهای ازبیکستانی

نمایشگاه مشترک افغانستان و ازبیکستان بی حضور کالاهای شرکت های ازبیکستانی در کابل راه اندازی شد.

برگزار کننده گان این نمایشگاه می گویند که وزارت مالیه از کالاهای که شرکت های ازبیکستانی برای نمایش آورده اند، خواهان محصول شده است و از همین رو این کالاها را در گمرک ولایت کابل متوقف کرده است.

وزارت مالیه می گوید که تا هنوز سندی برای معافیت و یا به نمایش گذاشتن این کالاها دریافت نکرده اند.

برای نخستین بار و در اوج نگرانی های امنیتی در شهر کابل، بیش از سی شرکت ازبیکستانی در نمایشگاهی مشترک افغانستان وازبیکستان در کابل حضوریافته اند. 
اما غرفه های مربوط به شرکت های ازبیکستانی خالی استند و کالاهای شان در گمرک ولایت کابل متوقف شده اند. 

وزارت مالیه می گوید که کالاهای شرکت های ازبیکستانی پس از ارایه اسناد لازم از گمرک بیرون خواهند شد. 

برگزار کننده گان نمایشگاه توقف دادن کالاهای شرکت های ازبیکستانی را با وجود مکتوب هایی از وزارت صنعت و تجارت و بخش خصوصی شرم آور می گویند. 

با این هم شرکت کننده گان این نمایشگاه به بهبود روابط بازرگانی میان افغانستان وازبیکستان خوشبین هستند.

مالکوف یارقین، معاون اتحادیه صادر کننده گان ازبیکستان، گفت: «همانگونه که روابط سیاسی دوستانه میان رهبران سیاسی کشورهای مان وجود دارد، ما می خواهیم که روابط اقتصادی و بازرگانی خود را نیز با افغانستان گسترش دهیم.»

نمایشگاه مشترک افغانستان وازبیکستان برای سه روز راه اندازی شده است اما اتحادیه صادر کننده گان ازبیکستان خواهان تمدید آن است و می گوید که شرکت های ازبیکستان به علت نبود کالاهای شان از روز نخست نمایشگاه بهره یی نبردند.

آغاز نمایشگاه مشترک افغانستان-ازبیکستان بی حضورکالاهای ازبیکستانی

وزارت مالیه می گوید که تا هنوز سندی برای معافیت و یا به نمایش گذاشتن این کالاها دریافت نکرده اند.

تصویر بندانگشتی

نمایشگاه مشترک افغانستان و ازبیکستان بی حضور کالاهای شرکت های ازبیکستانی در کابل راه اندازی شد.

برگزار کننده گان این نمایشگاه می گویند که وزارت مالیه از کالاهای که شرکت های ازبیکستانی برای نمایش آورده اند، خواهان محصول شده است و از همین رو این کالاها را در گمرک ولایت کابل متوقف کرده است.

وزارت مالیه می گوید که تا هنوز سندی برای معافیت و یا به نمایش گذاشتن این کالاها دریافت نکرده اند.

برای نخستین بار و در اوج نگرانی های امنیتی در شهر کابل، بیش از سی شرکت ازبیکستانی در نمایشگاهی مشترک افغانستان وازبیکستان در کابل حضوریافته اند. 
اما غرفه های مربوط به شرکت های ازبیکستانی خالی استند و کالاهای شان در گمرک ولایت کابل متوقف شده اند. 

وزارت مالیه می گوید که کالاهای شرکت های ازبیکستانی پس از ارایه اسناد لازم از گمرک بیرون خواهند شد. 

برگزار کننده گان نمایشگاه توقف دادن کالاهای شرکت های ازبیکستانی را با وجود مکتوب هایی از وزارت صنعت و تجارت و بخش خصوصی شرم آور می گویند. 

با این هم شرکت کننده گان این نمایشگاه به بهبود روابط بازرگانی میان افغانستان وازبیکستان خوشبین هستند.

مالکوف یارقین، معاون اتحادیه صادر کننده گان ازبیکستان، گفت: «همانگونه که روابط سیاسی دوستانه میان رهبران سیاسی کشورهای مان وجود دارد، ما می خواهیم که روابط اقتصادی و بازرگانی خود را نیز با افغانستان گسترش دهیم.»

نمایشگاه مشترک افغانستان وازبیکستان برای سه روز راه اندازی شده است اما اتحادیه صادر کننده گان ازبیکستان خواهان تمدید آن است و می گوید که شرکت های ازبیکستان به علت نبود کالاهای شان از روز نخست نمایشگاه بهره یی نبردند.

هم‌رسانی کنید