Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جاپان ۱۲۲ میلیون دالر به حکومت افغانستان کمک می‌کند

سفارت جاپان امروز (دوشنبه، ۱۳ دلو) در یک خبرنامه می‌گوید که این کشور بیش از ۱۲۲ میلیون دالر امریکایی را به حکومت افغانستان کمک می‌کند.

 در این خبرنامه آمده‌است که این پول برای پشتیبانی از برنامه‌های انسان دوستانه و توسعه‌یی در افغانستان، کمک می‌شود.

 به گفتۀ جاپان، با این پول، ۱۷پروژه انسان دوستانه و توسعه‌یی از سوی نهادهای گونه‌گون، برای بهبود زنده‌گی مردم، عملی خواهند شد.

کمک های ما در دو بخش استند: انسان دوستانه و توسعه یی و بخش امنیتی. امسال ما بر کمک به کسانی تمرکز داشتیم که از همه گیری ویروس کرونا سخت آسیب دیده اند. 

تاکاشی اوکادا، سفیر تازۀ جاپان برای افغانستان می‌گوید که "این بسته‌های کمکی شامل پروژه‌هایی است که برای مهاجران بازگشت کننده، بی‌جا شده‌گان داخلی و کسانی که از آنان میزبانی می‌کنند، خوراک، خدمات صحی و ابزارهای محافظتی فراهم می‌سازند. بخش دوم کمک به سکتور امنیتی است."

او افزود: "برای آن که این کمک‌ها اثربخش باشند، یک عنصر مهم، شفافیت است. امیدواریم که حکومت افغانستان، تلاش هایش را برای نابودسازی فساد ادامه دهد تا این کمک‌های ما برای مردم افغانستان، حداکثر اثر را داشته باشند."

جاپان ۱۲۲ میلیون دالر به حکومت افغانستان کمک می‌کند

در این خبرنامه آمده‌است که این پول برای پشتیبانی از برنامه‌های انسان دوستانه و توسعه‌یی در افغانستان، کمک می‌شود.

Thumbnail

سفارت جاپان امروز (دوشنبه، ۱۳ دلو) در یک خبرنامه می‌گوید که این کشور بیش از ۱۲۲ میلیون دالر امریکایی را به حکومت افغانستان کمک می‌کند.

 در این خبرنامه آمده‌است که این پول برای پشتیبانی از برنامه‌های انسان دوستانه و توسعه‌یی در افغانستان، کمک می‌شود.

 به گفتۀ جاپان، با این پول، ۱۷پروژه انسان دوستانه و توسعه‌یی از سوی نهادهای گونه‌گون، برای بهبود زنده‌گی مردم، عملی خواهند شد.

کمک های ما در دو بخش استند: انسان دوستانه و توسعه یی و بخش امنیتی. امسال ما بر کمک به کسانی تمرکز داشتیم که از همه گیری ویروس کرونا سخت آسیب دیده اند. 

تاکاشی اوکادا، سفیر تازۀ جاپان برای افغانستان می‌گوید که "این بسته‌های کمکی شامل پروژه‌هایی است که برای مهاجران بازگشت کننده، بی‌جا شده‌گان داخلی و کسانی که از آنان میزبانی می‌کنند، خوراک، خدمات صحی و ابزارهای محافظتی فراهم می‌سازند. بخش دوم کمک به سکتور امنیتی است."

او افزود: "برای آن که این کمک‌ها اثربخش باشند، یک عنصر مهم، شفافیت است. امیدواریم که حکومت افغانستان، تلاش هایش را برای نابودسازی فساد ادامه دهد تا این کمک‌های ما برای مردم افغانستان، حداکثر اثر را داشته باشند."

هم‌رسانی کنید