Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه: ایران در بخش‌های اقتصادی افغانستان را کمک می‌کند

وزارت خارجه امارت اسلامی گفته است که حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران برای افغانستان در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه از آماده‌گی کشور اش برای کمک در بخش‌های گونه‌گون با افغانستان خبر داده است.

در دیداری که با امیرخان متقی انجام شد، سرپرست وزیر انرژی و آب نیز حضور داشت، نماینده ایران برای افغانستان گفته است که ایران برای سرمایه گذاری در بخش‌های معدن، کشاورزی، انرژی و راه آهن افغانستان را کمک می‌کند.

حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه گفت: «نماینده ویژه ایران برای افغانستان آماده‌گی کشوراش را برای کمک در بخش‌های زراعت، معادن و انرژی ابراز کرده است.»

وزارت اقتصاد کشور سفر این مقام ایرانی به افغانستان را در رشد اقتصاد کشور مهم دانسته است. این وزارت تاکید ورزیده است که این سفر اثر مثبت خواهد داشت.

عبدالطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، گفت: «ایران یکی از شرکای اقتصادی و تجاری افغانستان در منطقه است و سفر آقای کاظمی قمی هم در گسترش مناسبات اقتصادی، تجاری بخصوص در حوزه انرژی است و این همکاری‌ها می‌تواند به نفع هر دو کشور تمام شود.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که افغانستان در بخش بازرگانی با ایران روابط خوبی دارد.

تاج محمد تلاش، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «در شرایط امروزی، روابط اقتصادی و تجارتی ایران با افغانستان بسیار موثر است. باید بربنیاد تفاهم اقتصادی هر دو کشور گام‌های موثر و منظم را بردارند.»

بخش بزرگ از بازار افغانستان را ایران و پاکستان به دست گرفته آمد و فرآورده‌های خود را به افغانستان می‌فرستند. بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه گذاری، افغانستان بیش از نود و پنج درصد کسر بیلانس بازرگانی دارد.

وزارت خارجه: ایران در بخش‌های اقتصادی افغانستان را کمک می‌کند

وزارت اقتصاد کشور سفر این مقام ایرانی به افغانستان را در رشد اقتصاد کشور مهم دانسته است. این وزارت تاکید ورزیده است که این سفر اثر مثبت خواهد داشت.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه امارت اسلامی گفته است که حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران برای افغانستان در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه از آماده‌گی کشور اش برای کمک در بخش‌های گونه‌گون با افغانستان خبر داده است.

در دیداری که با امیرخان متقی انجام شد، سرپرست وزیر انرژی و آب نیز حضور داشت، نماینده ایران برای افغانستان گفته است که ایران برای سرمایه گذاری در بخش‌های معدن، کشاورزی، انرژی و راه آهن افغانستان را کمک می‌کند.

حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه گفت: «نماینده ویژه ایران برای افغانستان آماده‌گی کشوراش را برای کمک در بخش‌های زراعت، معادن و انرژی ابراز کرده است.»

وزارت اقتصاد کشور سفر این مقام ایرانی به افغانستان را در رشد اقتصاد کشور مهم دانسته است. این وزارت تاکید ورزیده است که این سفر اثر مثبت خواهد داشت.

عبدالطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، گفت: «ایران یکی از شرکای اقتصادی و تجاری افغانستان در منطقه است و سفر آقای کاظمی قمی هم در گسترش مناسبات اقتصادی، تجاری بخصوص در حوزه انرژی است و این همکاری‌ها می‌تواند به نفع هر دو کشور تمام شود.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که افغانستان در بخش بازرگانی با ایران روابط خوبی دارد.

تاج محمد تلاش، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «در شرایط امروزی، روابط اقتصادی و تجارتی ایران با افغانستان بسیار موثر است. باید بربنیاد تفاهم اقتصادی هر دو کشور گام‌های موثر و منظم را بردارند.»

بخش بزرگ از بازار افغانستان را ایران و پاکستان به دست گرفته آمد و فرآورده‌های خود را به افغانستان می‌فرستند. بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه گذاری، افغانستان بیش از نود و پنج درصد کسر بیلانس بازرگانی دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره