Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شکایت باشنده‌گان کابل از بهای بلند مواد خوراکی

شماری از باشنده گان کابل انتقاد می‌کنند که با وجود کاهش ارزش دالر در برابر افغانی، بهای مواد خوراکی در بازارها به گونه لازم کاهش نیافته است.

آنان از مسوولان می‌خواهند تا جلو گران فروشی مواد اولیه را در بازارهای پایتخت بگیرد.

از سوی‌هم، اتاق پیشه وران و دکانداران تنش‌ها میان روسیه و اوکراین را عامل بلند رفتن بهای مواد خوار و بار و نفت در کشور می داند.

شماری از باشنده گان پایتخت می‌گویند با آنکه دالر در حال حاضر تا کمتر از ۸۶ افغانی در بازارها معامله می‌شود، تغییرات قابل ملاحظه‌ی در بهای مواد خوراکی دیده نمی‌شود.

وقتیکه دالر  ۱۰۵ افغانی تبادله می‌شد، بهای یک بوری آرد۲۴۰۰ افغانی، یک بوری برنج ۲۷۰۰ افغانی و ۱۶ لیتر روغن ۲۸۰۰ افغانی، بود. اما اکنون که یک دالر کمتر از ۸۶ افغانی تبادله می شود، بهای یک بوری آرد ۲۱۰۰ افغانی، یک بوری برنج ۲۵۰۰ افغانی و ۱۶ لیتر روغن ۲۴۲۰ افغانی است.

دین محمد باشنده کابل گفت:« بیکاری بسیار زیاد است دالر با وجودی که پایین می‌آمد ،نرخ‌ها بازهم در جای خود ایستاد است.»

در همین حال رییس اتاق پیشه وران و دکانداران می‌گوید که بهای مواد خوراکی و مواد نفتی در بازارهای جهانی افزایش یافته است.

عبدالحق عمری، رییس اتاق پیشه وران و دکانداران گفت: «نرخ جهانی مواد خوراکی به گونه سرسام آور در بازارهای جهانی پس از جنگ اوکراین بلند رفته است و تاثیرات منفی در افغانستان گذاشته است.»

از سویی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری مشکلات بانکی را یکی از چالش‌های عمده بازرگانان در انتقال پول به بیرون از کشور می‌داند.

خیرالدین مایل، عضو تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت:«هم از امارت اسلامی و هم از جامعه جهانی می‌خواهیم تا شرایط داد و ستد بانکی را به مردم افغانستان فراهم کند.»

افغانستان بیشتر مواد خوراکی خود را از ایران، پاکستان و آسیای میانه وارد م‌ کند هرچند  بخش زیاد از نفت کشور از ایران، روسیه و ازبیکستان وارد می شود.
 

شکایت باشنده‌گان کابل از بهای بلند مواد خوراکی

در همین حال رییس اتاق پیشه وران و دکانداران می‌گوید که بهای مواد خوراکی و مواد نفتی در بازارهای جهانی افزایش یافته است.

Thumbnail

شماری از باشنده گان کابل انتقاد می‌کنند که با وجود کاهش ارزش دالر در برابر افغانی، بهای مواد خوراکی در بازارها به گونه لازم کاهش نیافته است.

آنان از مسوولان می‌خواهند تا جلو گران فروشی مواد اولیه را در بازارهای پایتخت بگیرد.

از سوی‌هم، اتاق پیشه وران و دکانداران تنش‌ها میان روسیه و اوکراین را عامل بلند رفتن بهای مواد خوار و بار و نفت در کشور می داند.

شماری از باشنده گان پایتخت می‌گویند با آنکه دالر در حال حاضر تا کمتر از ۸۶ افغانی در بازارها معامله می‌شود، تغییرات قابل ملاحظه‌ی در بهای مواد خوراکی دیده نمی‌شود.

وقتیکه دالر  ۱۰۵ افغانی تبادله می‌شد، بهای یک بوری آرد۲۴۰۰ افغانی، یک بوری برنج ۲۷۰۰ افغانی و ۱۶ لیتر روغن ۲۸۰۰ افغانی، بود. اما اکنون که یک دالر کمتر از ۸۶ افغانی تبادله می شود، بهای یک بوری آرد ۲۱۰۰ افغانی، یک بوری برنج ۲۵۰۰ افغانی و ۱۶ لیتر روغن ۲۴۲۰ افغانی است.

دین محمد باشنده کابل گفت:« بیکاری بسیار زیاد است دالر با وجودی که پایین می‌آمد ،نرخ‌ها بازهم در جای خود ایستاد است.»

در همین حال رییس اتاق پیشه وران و دکانداران می‌گوید که بهای مواد خوراکی و مواد نفتی در بازارهای جهانی افزایش یافته است.

عبدالحق عمری، رییس اتاق پیشه وران و دکانداران گفت: «نرخ جهانی مواد خوراکی به گونه سرسام آور در بازارهای جهانی پس از جنگ اوکراین بلند رفته است و تاثیرات منفی در افغانستان گذاشته است.»

از سویی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری مشکلات بانکی را یکی از چالش‌های عمده بازرگانان در انتقال پول به بیرون از کشور می‌داند.

خیرالدین مایل، عضو تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت:«هم از امارت اسلامی و هم از جامعه جهانی می‌خواهیم تا شرایط داد و ستد بانکی را به مردم افغانستان فراهم کند.»

افغانستان بیشتر مواد خوراکی خود را از ایران، پاکستان و آسیای میانه وارد م‌ کند هرچند  بخش زیاد از نفت کشور از ایران، روسیه و ازبیکستان وارد می شود.
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره