Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پیشنهاد یک عضو بورد «صندوق امانی» برای حفظ ارزش پول افغانی

یک عضو بورد «صندوق امانی» افغانستان می‌گوید که باید ماهانه ۱۵۰میلیون دالر از دارایی‌های افغانستان برای دفاع از ارزش افغانی به خراج گذاشته شود.

شاه محمد محرابی، عضو بورد صندوق امانی و رییس کمیته تفتش بانک مرکزی افغانستان به طلوع نیوز می‌گوید که بانک مرکزی افغانستان باید به دارایی‌هایش در بیرون از کشور دسترسی مشروط داشته باشد تا برای ثبات اقتصادی، عملکرد بانکی و کاهش تورم از آن استفاده کند.

آقای محرابی گفت: «استفاده این پول باید تنها به هدف ثبات قیمت‌ها باشد تا از ارزش افغانی دفاع کند. این روند را می‌توان به گونه مستقل نظارت کرد و از گزینه حسابرسی بخاطر عدم استفاده نادرست آن، استفاده کرد. از طریق این روند، خرید و قدرت پول افغانی افزایش خواهد یافت و افغان‌ها را قادر خواهد ساخت تا موارد نیاز شان را خریداری و پول مواد غذایی و اجناس دیگر که به آن نیاز دارند، بپردازند.»

این عضو برحال شورای عالی بانک مرکزی افغانستان در واشنگتن، هدف از ایجاد صندوق امانی کشور را در سویس، حفظ دارایی‌های افغانستان می‌داند و می‌افزاید که در نهایت این دارایی‌ها به افغانستان انتقال خواهد یافت.

آقای محرابی گفت: «۳.۵ میلیارد دالر که برای مردم افغانستان کنار گذاشته شده است، باید به شکل دارایی‌ها حفاظت شوند و بخاطر این کار، صندوق امانی برای مردم افغانستان به عنوان یک بنیاد تاسیس شد که در ماهیت آن مستقل است.»

از سویی‌هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که دارایی‌های افغانستان باید در رشد اقتصاد کشور به مصرف برسد.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که نباید دارایی‌های افغانستان در اختیار بانک‌های دیگر قرار گیرد.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «این سرمایه، سرمایه مردم افغانستان است و مطلق باید در اختیار افغانستان قرار گیرد و باید در اقتصاد و در دوران سرمایه افغانستان داخل شود که تاثیر داشته باشد.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «این از لحاظ حقوقی فوق العاده دشواری دارد و حتا ناممکن شمرده می‌شود.»

اما شماری دیگر از آگاهان مسایل مالی و بانکداری، از ایجاد صندوق امانی در سویس، پشتیبانی کرده اند و این صندوق را در نگهداری مصوون دارایی‌های کشور مهم می‌داند.

سیرقریشی، آگاه مسایل مالی و بانکداری گفت: «یکی از علت‌هایش که این صندوق تشکیل شد که این پول از ایالات متحده امریکا انتقال پیدا کند و تحت نظارت شصت و سه بانک مرکزی که عضویت اش را دارد قرار گیرد.»

ایالات متحده امریکا در هماهنگی با شرکای جهانی‌اش به ویژه سویس، صندوق امانی افغانستان را ایجاد کرده است که دو کارشناس اقتصادی افغانستان و سفیر ایالات متحده امریکا در سویس و یک نماینده وزارت خارجه سویس هیات بورد این صندوق هستند.

پیشنهاد یک عضو بورد «صندوق امانی» برای حفظ ارزش پول افغانی

اما شماری دیگر از آگاهان مسایل مالی و بانکداری، از ایجاد صندوق امانی در سویس، پشتیبانی کرده اند و این صندوق را در نگهداری مصوون دارایی‌های کشور مهم می‌داند.

تصویر بندانگشتی

یک عضو بورد «صندوق امانی» افغانستان می‌گوید که باید ماهانه ۱۵۰میلیون دالر از دارایی‌های افغانستان برای دفاع از ارزش افغانی به خراج گذاشته شود.

شاه محمد محرابی، عضو بورد صندوق امانی و رییس کمیته تفتش بانک مرکزی افغانستان به طلوع نیوز می‌گوید که بانک مرکزی افغانستان باید به دارایی‌هایش در بیرون از کشور دسترسی مشروط داشته باشد تا برای ثبات اقتصادی، عملکرد بانکی و کاهش تورم از آن استفاده کند.

آقای محرابی گفت: «استفاده این پول باید تنها به هدف ثبات قیمت‌ها باشد تا از ارزش افغانی دفاع کند. این روند را می‌توان به گونه مستقل نظارت کرد و از گزینه حسابرسی بخاطر عدم استفاده نادرست آن، استفاده کرد. از طریق این روند، خرید و قدرت پول افغانی افزایش خواهد یافت و افغان‌ها را قادر خواهد ساخت تا موارد نیاز شان را خریداری و پول مواد غذایی و اجناس دیگر که به آن نیاز دارند، بپردازند.»

این عضو برحال شورای عالی بانک مرکزی افغانستان در واشنگتن، هدف از ایجاد صندوق امانی کشور را در سویس، حفظ دارایی‌های افغانستان می‌داند و می‌افزاید که در نهایت این دارایی‌ها به افغانستان انتقال خواهد یافت.

آقای محرابی گفت: «۳.۵ میلیارد دالر که برای مردم افغانستان کنار گذاشته شده است، باید به شکل دارایی‌ها حفاظت شوند و بخاطر این کار، صندوق امانی برای مردم افغانستان به عنوان یک بنیاد تاسیس شد که در ماهیت آن مستقل است.»

از سویی‌هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که دارایی‌های افغانستان باید در رشد اقتصاد کشور به مصرف برسد.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که نباید دارایی‌های افغانستان در اختیار بانک‌های دیگر قرار گیرد.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «این سرمایه، سرمایه مردم افغانستان است و مطلق باید در اختیار افغانستان قرار گیرد و باید در اقتصاد و در دوران سرمایه افغانستان داخل شود که تاثیر داشته باشد.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «این از لحاظ حقوقی فوق العاده دشواری دارد و حتا ناممکن شمرده می‌شود.»

اما شماری دیگر از آگاهان مسایل مالی و بانکداری، از ایجاد صندوق امانی در سویس، پشتیبانی کرده اند و این صندوق را در نگهداری مصوون دارایی‌های کشور مهم می‌داند.

سیرقریشی، آگاه مسایل مالی و بانکداری گفت: «یکی از علت‌هایش که این صندوق تشکیل شد که این پول از ایالات متحده امریکا انتقال پیدا کند و تحت نظارت شصت و سه بانک مرکزی که عضویت اش را دارد قرار گیرد.»

ایالات متحده امریکا در هماهنگی با شرکای جهانی‌اش به ویژه سویس، صندوق امانی افغانستان را ایجاد کرده است که دو کارشناس اقتصادی افغانستان و سفیر ایالات متحده امریکا در سویس و یک نماینده وزارت خارجه سویس هیات بورد این صندوق هستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره