Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ارزش افغانی در برابر دالر افزایش یافت

اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل می‌گوید که ارزش افغانی در برابر دالر افزایش یافته و در حال حاضر یک دالر در بازار کابل تا کمتر از ٨۵ افغانی به فروش می‌رسد.

این اتحادیه می‌افزاید که ارزش افغانی نه تنها در برابر دالر بل در برابر ارزهای دیگر نیز افزایش یافته است.

در کمتر از دو سال گذشته این نخستین بار است که یک دالر معادل ٨۵ افغانی شده است.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده، در این باره گفت: «دلیل عمده و واقعیت اصلی این است که روزها و شب‌های عید است و د افغانستان بانک نیز به افغانی نیاز دارد و از بازارها خریداری می‌کند. موسسات خارجی نیز نیاز دارد به پول افغانی دارد، بانک AIB نیز نیاز دارد و کمک‌های خارجی که می‌آید نیز تلاش می‌کند تا هر چه زودتر افغانی بخرد و بر مستحقین توزیع کند.»

اتحادیه صرافان سرای شهزاده باور دارد که لیلام دالر را از سوی بانک مرکزی و افزایش تقاضا به افغانی از علت‌های افزایش ارزش واحد پولی کشور در برابر دالر استند.

محمد طاهر قیومی، معاون اتحادیه شورای سراسری صرافان، گفت: «کمک‌ها از طرف خارج بسیار زیاد می‌شود، البته کمک‌های شخصی افراد به فامیل‌های شان می‌باشد، وقتی دالر را می‌گیرند آن را در بازار به افغانی تبدیل می‌کنند تا سودای عید را بخرند.»

امین جان خوستی، صراف سرای شهزاده، می‌گوید: «مسافران سالانه از سایر نقاط جهان حدود یک میلیارد دالر از طریق حواله به سرای شهزاده روان می‌کنند.»

در همین حال، وزارت اقتصاد به این باور است که افزایش صادرات و جلوگیری از قاچاق دالر، ارزش افغانی در برابر دیگر ارزها را افزایش داده است.   

عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، به طلوع‌نیوز گفت: «عامل حفظ ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی را می‌توان مدیریت تقاضای اسعاری، جلوگیری از قاچاق دالر به بیرون از کشور، افزایش میزان صادرات، عقد قراردادها در قسمت استخراج معادن، شفافیت در جمع‌آوری مالیات و محصولات گمرکی و آغاز یک تعداد از پروژه‌های انکشافی را یادآوری نبود.»

هفته پیش، یک دالر در بازارهای کابل ٨۶ افغانی و ۳۵ پول به فروش می‌رسید؛ اما یک دالر به روز یک‌شنبه تا کمتر از ٨۵ افغانی تبادله شده است.

این در حالی‌ست که بانک مرکزی افغانستان روز گذشته پانزده میلیون دالر را به گونه لیلام به فروش رسانده است.

ارزش افغانی در برابر دالر افزایش یافت

اتحادیه صرافان سرای شهزاده باور دارد که لیلام دالر را از سوی بانک مرکزی و افزایش تقاضا به افغانی از علت‌های افزایش ارزش واحد پولی کشور در برابر دالر استند.

تصویر بندانگشتی

اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل می‌گوید که ارزش افغانی در برابر دالر افزایش یافته و در حال حاضر یک دالر در بازار کابل تا کمتر از ٨۵ افغانی به فروش می‌رسد.

این اتحادیه می‌افزاید که ارزش افغانی نه تنها در برابر دالر بل در برابر ارزهای دیگر نیز افزایش یافته است.

در کمتر از دو سال گذشته این نخستین بار است که یک دالر معادل ٨۵ افغانی شده است.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده، در این باره گفت: «دلیل عمده و واقعیت اصلی این است که روزها و شب‌های عید است و د افغانستان بانک نیز به افغانی نیاز دارد و از بازارها خریداری می‌کند. موسسات خارجی نیز نیاز دارد به پول افغانی دارد، بانک AIB نیز نیاز دارد و کمک‌های خارجی که می‌آید نیز تلاش می‌کند تا هر چه زودتر افغانی بخرد و بر مستحقین توزیع کند.»

اتحادیه صرافان سرای شهزاده باور دارد که لیلام دالر را از سوی بانک مرکزی و افزایش تقاضا به افغانی از علت‌های افزایش ارزش واحد پولی کشور در برابر دالر استند.

محمد طاهر قیومی، معاون اتحادیه شورای سراسری صرافان، گفت: «کمک‌ها از طرف خارج بسیار زیاد می‌شود، البته کمک‌های شخصی افراد به فامیل‌های شان می‌باشد، وقتی دالر را می‌گیرند آن را در بازار به افغانی تبدیل می‌کنند تا سودای عید را بخرند.»

امین جان خوستی، صراف سرای شهزاده، می‌گوید: «مسافران سالانه از سایر نقاط جهان حدود یک میلیارد دالر از طریق حواله به سرای شهزاده روان می‌کنند.»

در همین حال، وزارت اقتصاد به این باور است که افزایش صادرات و جلوگیری از قاچاق دالر، ارزش افغانی در برابر دیگر ارزها را افزایش داده است.   

عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، به طلوع‌نیوز گفت: «عامل حفظ ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی را می‌توان مدیریت تقاضای اسعاری، جلوگیری از قاچاق دالر به بیرون از کشور، افزایش میزان صادرات، عقد قراردادها در قسمت استخراج معادن، شفافیت در جمع‌آوری مالیات و محصولات گمرکی و آغاز یک تعداد از پروژه‌های انکشافی را یادآوری نبود.»

هفته پیش، یک دالر در بازارهای کابل ٨۶ افغانی و ۳۵ پول به فروش می‌رسید؛ اما یک دالر به روز یک‌شنبه تا کمتر از ٨۵ افغانی تبادله شده است.

این در حالی‌ست که بانک مرکزی افغانستان روز گذشته پانزده میلیون دالر را به گونه لیلام به فروش رسانده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره