تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امضای تفاهمنامۀ ساخت یک هزار و ۴۰۰ اپارتمان میان افغانستان و چین

سید منصور سادات نادری، وزیر شهرسازی و مسکن، و یاوجن سفیر چین در افغانستان امروز پنجشنبه تفاهمنامۀ ساخت یک هزار و ۴۰۰ اپارتمان را در کابل امضاء کردند.

نادری همچنان گفت که ساخت یک هزار و ۴۰۰ اپارتمان بخشی از ۱۰ هزار اپارتمانی است که به کمک‌ مالی چین ساخته خواهد شد.

قراراست کارساخت این اپارتمان ها تا دو ماه دیگر آغاز شده و ظرف دو سال آینده به بهره برداری سپرده شوند.

کشور چین متعهد شده است تا دو میلیارد یان چینی را برای ساخت ده هزار اپارتمان هزینه نماید. 

بربنیاد این تفاهمنامه یک هزار و ۴۰۰ اپارتمان با هزینه ۸۰ میلیون دالر تا دو سال دیگر ساخته خواهد شد .

آقای نادری گفت: «طرح و دیزاین پروژه از طرف تیم تخنیکی وزارت شهرسازی و مسکن صورت گرفته است منظور شده است ساحه مشخص شده است در قسمت آزمایش خاک که یکی از بخش های اولی پروژه است او هم صورت گرفته است.»

در همین حال سفیر چین در کابل می‌گوید که بر بنیاد برنامه‌ها بخش های اول، دوم و سوم ده هزار اپارتمان در شهرکابل ساخته خواهند شد و بخش دیگر این اپارتمان ها برای دسترسی مردم به خانه های با بهای ارزان اپارتمان های در ولایت ها ساخته می‌شوند .

یاوجن سفیر چین گفت: «اگر این پروژه از سوی حکومت و مردم افغانستان پذیرفته شود و برای باشنده گان بخش های شهری خوب باشد، باور من این است که حکومت چین به ادامه این همکاری ها، تلاش بسیاری خواهد کرد. زیرا نه تنها برای افغانستان، بل برای چین نیز بهبود زنده گی مردمان افغانستان، پیشترفت اقتصادی این کشور و پیشرفت دیگر ان یک رویا است.»

به گفتۀ وزارت شهرسازی و مسکن در حال حاضر شهروندان کشور به دو میلیون مسکن نیاز دارند و این وزارت میکوشد که با ساخت خانه هایی با بهای ارزان دسترسی مردم را به مسکن افزایش دهد .

امضای تفاهمنامۀ ساخت یک هزار و ۴۰۰ اپارتمان میان افغانستان و چین

نادری: ساخت یک هزار و ۴۰۰ اپارتمان بخشی از ۱۰ هزار اپارتمانی است که به کمک‌ مالی چین ساخته خواهد شد.

Thumbnail

سید منصور سادات نادری، وزیر شهرسازی و مسکن، و یاوجن سفیر چین در افغانستان امروز پنجشنبه تفاهمنامۀ ساخت یک هزار و ۴۰۰ اپارتمان را در کابل امضاء کردند.

نادری همچنان گفت که ساخت یک هزار و ۴۰۰ اپارتمان بخشی از ۱۰ هزار اپارتمانی است که به کمک‌ مالی چین ساخته خواهد شد.

قراراست کارساخت این اپارتمان ها تا دو ماه دیگر آغاز شده و ظرف دو سال آینده به بهره برداری سپرده شوند.

کشور چین متعهد شده است تا دو میلیارد یان چینی را برای ساخت ده هزار اپارتمان هزینه نماید. 

بربنیاد این تفاهمنامه یک هزار و ۴۰۰ اپارتمان با هزینه ۸۰ میلیون دالر تا دو سال دیگر ساخته خواهد شد .

آقای نادری گفت: «طرح و دیزاین پروژه از طرف تیم تخنیکی وزارت شهرسازی و مسکن صورت گرفته است منظور شده است ساحه مشخص شده است در قسمت آزمایش خاک که یکی از بخش های اولی پروژه است او هم صورت گرفته است.»

در همین حال سفیر چین در کابل می‌گوید که بر بنیاد برنامه‌ها بخش های اول، دوم و سوم ده هزار اپارتمان در شهرکابل ساخته خواهند شد و بخش دیگر این اپارتمان ها برای دسترسی مردم به خانه های با بهای ارزان اپارتمان های در ولایت ها ساخته می‌شوند .

یاوجن سفیر چین گفت: «اگر این پروژه از سوی حکومت و مردم افغانستان پذیرفته شود و برای باشنده گان بخش های شهری خوب باشد، باور من این است که حکومت چین به ادامه این همکاری ها، تلاش بسیاری خواهد کرد. زیرا نه تنها برای افغانستان، بل برای چین نیز بهبود زنده گی مردمان افغانستان، پیشترفت اقتصادی این کشور و پیشرفت دیگر ان یک رویا است.»

به گفتۀ وزارت شهرسازی و مسکن در حال حاضر شهروندان کشور به دو میلیون مسکن نیاز دارند و این وزارت میکوشد که با ساخت خانه هایی با بهای ارزان دسترسی مردم را به مسکن افزایش دهد .

هم‌رسانی کنید