تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: تداوم خشکسالی درکشور

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی ازتداوم خشک سالی‌ها درکشورخبرمیدهد.
 
این وزارت میگوید که با وجود برف باری های سنگین درشماری ازبخش های کشور، دربسیاری ازولایت های کشور تا کنون بارنده گی صورت نگرفته است وبه همین علت حکومت باید برای ساخت بندها وجلوگیری از با کم  آبی درکشورکارکند.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با انجنیر غلام محمدعارفی، رییس انسجام پروژه های وزارت انرژی وآب بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: تداوم خشکسالی درکشور

وزارت انرژی و آب  با کمک بانک جهانی  و سازمان خوراک و کشاورزی ملل متحد ، طرح رهنمود مصوونیت بند ها را ساخته است.

Thumbnail

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی ازتداوم خشک سالی‌ها درکشورخبرمیدهد.
 
این وزارت میگوید که با وجود برف باری های سنگین درشماری ازبخش های کشور، دربسیاری ازولایت های کشور تا کنون بارنده گی صورت نگرفته است وبه همین علت حکومت باید برای ساخت بندها وجلوگیری از با کم  آبی درکشورکارکند.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با انجنیر غلام محمدعارفی، رییس انسجام پروژه های وزارت انرژی وآب بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید