تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: فرصت های کاری دربخش کشاورزی در کشور

سازمان جهانی کار در افغانستان می‌گوید که بخش کشاورزی فرصت‌های بزرگی برای ایجاد جای کار درکشور دارد.
 
رییس این سازمان درکابل می‌گوید که بربنیاد یافته‌های آنان اگر حکومت برنامه‌های لازم را دربخش کشاورزی عملی سازد درچند سال آینده یک میلیون جای کاردراین بخش ایجاد شده میتواند.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با معروف قادری، رییس اتحادیه کارگرها بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: فرصت های کاری دربخش کشاورزی در کشور

درهمین حال وزارت کار و امور اجتماعی برهماهنگی بیشترنهاد ها دربازارکارتأکید دارد.

Thumbnail

سازمان جهانی کار در افغانستان می‌گوید که بخش کشاورزی فرصت‌های بزرگی برای ایجاد جای کار درکشور دارد.
 
رییس این سازمان درکابل می‌گوید که بربنیاد یافته‌های آنان اگر حکومت برنامه‌های لازم را دربخش کشاورزی عملی سازد درچند سال آینده یک میلیون جای کاردراین بخش ایجاد شده میتواند.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با معروف قادری، رییس اتحادیه کارگرها بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید