تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بانک توسعۀ آسیایی تولید انرژی برق را درافغانستان تمویل می‌کند

بانک توسعۀ آسیایی، دو پروژۀ مهم تولید انرژی برق را در افغانستان تمیول می‌کند.

مسؤولان این بانک در کابل، می‌گویند که امسال به شمول تمویل پروژۀ پژوهشی آب ارغنداب در کندهار، پروژۀ دوم تولید برق سولری در کندهار نیز از کمک‌های این بانک تمویل خواهند شد.

به گفتۀ آنان، بانک توسعۀ آسیایی در حال حاضر برای انجام بررسی‌های فنی دربارۀ تونل جدید سالنگ با حکومت افغانستان کار می‌کند.

دیویت دول، معاون بانک توسعه آسیایی در کابل گفت: «بانک توسعۀ آسیایی، در حال حاضر حکومت افغانستان را برای کارهای نخستین ساخت تونل سالنگ نو کمک می‌کند و این بانک در نظر دارد که در آینده‌ها این پروژه را نیز تمویل کند.» 

در همین حال، شماری از آگاهان اقتصادی، عملی شدن پروژه‌های زیربنایی را در کشور برای بهبود عرضۀ خدمات عامه بسیار مهم می‌دانند و در این بخش، نقش بانک توسعۀ آسیایی را به مثابۀ یکی از بزرگترین کمک کننده‌گان به افغانستان با ارزش می‌خوانند.

قیس محمدی، استاد اقتصاد در یکی از دانشگاه‌های خصوصی در کابل گفت: «موجودیت برق، موجودیت سرک‌ها، موجودیت آب و موجودیت منابع انسانی با تحصیلات بلندتر با مهارت‌های بهتر می‌تواند که زمینۀ بهتر رشد اقتصادی یک کشور را فراهم سازد.»

بربنیاد آمارهای بانک توسعۀ آسیایی، در حال حاضر، بیش از سی پروژه در بخش‌های گوناگون در کشور با کمک این بانک عملی می‌شوند و به گفتۀ مسؤولان این بانک در این پروژه‌ها میلیاردها دالر هزینه می‌شوند.

بانک توسعۀ آسیایی تولید انرژی برق را درافغانستان تمویل می‌کند

شماری ازآگاهان اقتصاد عملی شدن پروژه‌های زیربنایی را در کشور برای بهبود عرضه خدمات عامه بسیارمهم میدانند.

تصویر بندانگشتی

بانک توسعۀ آسیایی، دو پروژۀ مهم تولید انرژی برق را در افغانستان تمیول می‌کند.

مسؤولان این بانک در کابل، می‌گویند که امسال به شمول تمویل پروژۀ پژوهشی آب ارغنداب در کندهار، پروژۀ دوم تولید برق سولری در کندهار نیز از کمک‌های این بانک تمویل خواهند شد.

به گفتۀ آنان، بانک توسعۀ آسیایی در حال حاضر برای انجام بررسی‌های فنی دربارۀ تونل جدید سالنگ با حکومت افغانستان کار می‌کند.

دیویت دول، معاون بانک توسعه آسیایی در کابل گفت: «بانک توسعۀ آسیایی، در حال حاضر حکومت افغانستان را برای کارهای نخستین ساخت تونل سالنگ نو کمک می‌کند و این بانک در نظر دارد که در آینده‌ها این پروژه را نیز تمویل کند.» 

در همین حال، شماری از آگاهان اقتصادی، عملی شدن پروژه‌های زیربنایی را در کشور برای بهبود عرضۀ خدمات عامه بسیار مهم می‌دانند و در این بخش، نقش بانک توسعۀ آسیایی را به مثابۀ یکی از بزرگترین کمک کننده‌گان به افغانستان با ارزش می‌خوانند.

قیس محمدی، استاد اقتصاد در یکی از دانشگاه‌های خصوصی در کابل گفت: «موجودیت برق، موجودیت سرک‌ها، موجودیت آب و موجودیت منابع انسانی با تحصیلات بلندتر با مهارت‌های بهتر می‌تواند که زمینۀ بهتر رشد اقتصادی یک کشور را فراهم سازد.»

بربنیاد آمارهای بانک توسعۀ آسیایی، در حال حاضر، بیش از سی پروژه در بخش‌های گوناگون در کشور با کمک این بانک عملی می‌شوند و به گفتۀ مسؤولان این بانک در این پروژه‌ها میلیاردها دالر هزینه می‌شوند.

هم‌رسانی کنید