تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأکید مقام‌های حکومت بر توجه لازم به مدیریت منابع آبی

  عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه حکومت  می‌گوید که هرگاه توجه لازم به مدیریت منابع آبی کشور نشود، دوام زندگی در بخش‌هایی از کشور، ناممکن خواهد شد.

 آقای عبدالله  می‌افزاید که هرچند وزارت انرژی و آب و شرکت آبرسانی برنامه‌هایی را برای مدیریت منابع آبی به راه انداخته اند اما نیاز است که تمامی نهادها و شهروندان کشور در این بخش مسؤولیت‌های شان را انجام دهند.

 وی می افزاید:«اگر در هر روز در زندگی ای جز درس و تربیه اولاد ای کشور نباشه فردا دوام زنده‌گی در بعضی از نقاط کشور ما ناممکن خواهد بود.»

 از سویی هم وزارت انرژی و آب بر نقش زنان در مدیریت منابع آبی تأکید می ورزد و می‌گوید که حضور زنان در سطوح رهبری و مدیریتی منابع آب کشور باید افزایش یابد.

 وزارت انرژی و آب این نشست را از بهر دریافت راهکارها برای تقویت نقش زنان در مدیریت منابع آبی برگزار نموده است.

 وزیر انرژی و آب می‌گوید که بخش چشم‌گیری از منابع آب کشور در خانه‌ها به مصرف می رسد و زنان با نقش فعالی که در خانواده‌ها دارند، می‌توانند در این مصرف صرفه جویی کنند .

 وی می افزاید که بخشی از مدیریت آب در سطوح بلند تر در نهادهای دولتی و خصوصی نیز باید به زنان واگذار شود. 

 علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب گفت:«نقش و حضور زنان در رأس رهبری و مدیریت منابع آب در وزارت انرژی و آب و سایر وزارت‌های که هم اکنون در بخش مصرف مدیریت منابع آب کار میکنند نقش قابل ملاحظه نقش ارزنده و نقشی نیست که برای ما رضایت بخش باشه."

 در این نشست زنان نخستین کسانی گفته می‌شوند که از محدودیت‌های منابع آبی آسیب پذیر استند. آسیب‌هایی که به گفتۀ وزیر انرژی و آب هم اکنون به زنان غور و بادغیس وارد شده است.

 مژگان مصطفوی، معیین وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت:«بیست متر در مناطقی است که آب های سطحی کشور پایان آمده آب آشامیدنی و اکثر آب های ما آلوده هستند.»

 شکیلا نظری، رییس روابط عامه وزارت امور زنان گفت:«قسمی که زنان ما روزانه با مصرف آب بیشتر سروکار دارند، بنا نه تنها به صرفه جویی دست بالا دارند که به نظافت، اسراف وهدر رفتن آن نیز باید توجه صورت بگیرد."

 وزیر انرژی و آب می‌گوید در حالی‌که رشد جمعیت فشار فزاینده‌یی را بر منابع آب وارد می سازد و بربنیاد بررسی‌های جهانی مصرف اب در جهان در هر بیست سال دو برابر می شود، اما منابع آب محدود باقی خواهند ماند، از همین رو مدیریت این منابع و سرمایه گذاری‌ها در این بخش باید در اولویت‌های ملی باشد.

تأکید مقام‌های حکومت بر توجه لازم به مدیریت منابع آبی

 از سویی هم وزارت انرژی و آب بر نقش زنان در مدیریت منابع آبی تأکید می ورزد و می‌گوید که حضور زنان در سطوح رهبری و مدیریتی منابع آب کشور باید افزایش یابد.

Thumbnail

  عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه حکومت  می‌گوید که هرگاه توجه لازم به مدیریت منابع آبی کشور نشود، دوام زندگی در بخش‌هایی از کشور، ناممکن خواهد شد.

 آقای عبدالله  می‌افزاید که هرچند وزارت انرژی و آب و شرکت آبرسانی برنامه‌هایی را برای مدیریت منابع آبی به راه انداخته اند اما نیاز است که تمامی نهادها و شهروندان کشور در این بخش مسؤولیت‌های شان را انجام دهند.

 وی می افزاید:«اگر در هر روز در زندگی ای جز درس و تربیه اولاد ای کشور نباشه فردا دوام زنده‌گی در بعضی از نقاط کشور ما ناممکن خواهد بود.»

 از سویی هم وزارت انرژی و آب بر نقش زنان در مدیریت منابع آبی تأکید می ورزد و می‌گوید که حضور زنان در سطوح رهبری و مدیریتی منابع آب کشور باید افزایش یابد.

 وزارت انرژی و آب این نشست را از بهر دریافت راهکارها برای تقویت نقش زنان در مدیریت منابع آبی برگزار نموده است.

 وزیر انرژی و آب می‌گوید که بخش چشم‌گیری از منابع آب کشور در خانه‌ها به مصرف می رسد و زنان با نقش فعالی که در خانواده‌ها دارند، می‌توانند در این مصرف صرفه جویی کنند .

 وی می افزاید که بخشی از مدیریت آب در سطوح بلند تر در نهادهای دولتی و خصوصی نیز باید به زنان واگذار شود. 

 علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب گفت:«نقش و حضور زنان در رأس رهبری و مدیریت منابع آب در وزارت انرژی و آب و سایر وزارت‌های که هم اکنون در بخش مصرف مدیریت منابع آب کار میکنند نقش قابل ملاحظه نقش ارزنده و نقشی نیست که برای ما رضایت بخش باشه."

 در این نشست زنان نخستین کسانی گفته می‌شوند که از محدودیت‌های منابع آبی آسیب پذیر استند. آسیب‌هایی که به گفتۀ وزیر انرژی و آب هم اکنون به زنان غور و بادغیس وارد شده است.

 مژگان مصطفوی، معیین وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت:«بیست متر در مناطقی است که آب های سطحی کشور پایان آمده آب آشامیدنی و اکثر آب های ما آلوده هستند.»

 شکیلا نظری، رییس روابط عامه وزارت امور زنان گفت:«قسمی که زنان ما روزانه با مصرف آب بیشتر سروکار دارند، بنا نه تنها به صرفه جویی دست بالا دارند که به نظافت، اسراف وهدر رفتن آن نیز باید توجه صورت بگیرد."

 وزیر انرژی و آب می‌گوید در حالی‌که رشد جمعیت فشار فزاینده‌یی را بر منابع آب وارد می سازد و بربنیاد بررسی‌های جهانی مصرف اب در جهان در هر بیست سال دو برابر می شود، اما منابع آب محدود باقی خواهند ماند، از همین رو مدیریت این منابع و سرمایه گذاری‌ها در این بخش باید در اولویت‌های ملی باشد.

هم‌رسانی کنید