Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شرکت برشنا: کار عملی پروژۀ کاسا یک‎هزار به‌زودی آغاز می‏‎شود

مسؤولان شرکت برشنا می گویند که قرار است به زودی کار عملی پرژۀ کاسا یک هزار آغاز شود.

به گفتۀ آنان، در گفت وگوهای اخیر میان کشورهای مشمول این پروژه، بر استخدام یک شرکت نظارت کننده از کار این پروژه تأکید شده است.

کاسا یک هزار، یکی از بزرگترین پروژه های ترانزیت برق در منطقه است که از مجموع ۷۲۰کیلومتر درازای لین برق آن ۵۶۲کیلومتر آن از هفت ولایت افغانستان می گذرد.

وحید الله توحیدی، سخن گوی شرکت برشنا می گوید: «این پروژه در کنار سودمندی های دیگر برای افغانستان برق می دهد و در کنار آن شماری از پروژه های خدمات همه گانی در بخش های از کشور که این پروژه در آن عملی می شود نیز راه اندازی خواهند شد.»

از سویی هم، شماری از آگاهان اقتصاد با استقبال ازعملی شدن این پروژه در افغانستان، از حکومت می خواهند که روی ساخت بندهای بزرگ در کشور نیز کار کند.

سید مسعود، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل در این باره می گوید: «حکومت باید روی پروژه های بند سازی توجه کند چون این پروژه های ثبات اقتصادی را درکشور بوجود آورده جهش اقتصادی را ایجاد می کند.»

باعملی شدن پروژۀ کاسا یک هزار، ۱۳۰۰میگاوات برق قرغیزستان و تاجیکستان به  افغانستان و پاکستان می رسد که از این میان، ۳۰۰میگاوات آن به افغانستان خواهد رسید.

به همین علت گفته می شود که همزمان با آغاز کار کشیدن لین برق این پروژه در افغانستان، کارساخت یک سب ستیشن در کشور نیز آغاز خواهند شد.

از سویی هم، در کنار حق ترانزیت تا پنجاه میلیون دالر در سال برای افغانستان، بافت منافع اقتصادی کشورهای شامل پروژه کاسا یک هزار، برجسته ساختن موقف ترانزیتی افغانستان در آسیا، عملی شدن به ارزش چهل میلیون دالر پروژه های زیربنایی در مسیر این لین در افغانستان وایجاد زمینه های کار برای باشنده گان محل، از سودمندی های دیگر پروژه کاسا یک هزار در افغانستان گفته شده اند.

شرکت برشنا: کار عملی پروژۀ کاسا یک‎هزار به‌زودی آغاز می‏‎شود

کاسا یک هزار، یکی از بزرگترین پروژه های ترانزیت برق در منطقه است که از مجموع ۷۲۰کیلومتر درازای لین برق آن ۵۶۲کیلومتر آن از هفت ولایت افغانستان می گذرد.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان شرکت برشنا می گویند که قرار است به زودی کار عملی پرژۀ کاسا یک هزار آغاز شود.

به گفتۀ آنان، در گفت وگوهای اخیر میان کشورهای مشمول این پروژه، بر استخدام یک شرکت نظارت کننده از کار این پروژه تأکید شده است.

کاسا یک هزار، یکی از بزرگترین پروژه های ترانزیت برق در منطقه است که از مجموع ۷۲۰کیلومتر درازای لین برق آن ۵۶۲کیلومتر آن از هفت ولایت افغانستان می گذرد.

وحید الله توحیدی، سخن گوی شرکت برشنا می گوید: «این پروژه در کنار سودمندی های دیگر برای افغانستان برق می دهد و در کنار آن شماری از پروژه های خدمات همه گانی در بخش های از کشور که این پروژه در آن عملی می شود نیز راه اندازی خواهند شد.»

از سویی هم، شماری از آگاهان اقتصاد با استقبال ازعملی شدن این پروژه در افغانستان، از حکومت می خواهند که روی ساخت بندهای بزرگ در کشور نیز کار کند.

سید مسعود، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل در این باره می گوید: «حکومت باید روی پروژه های بند سازی توجه کند چون این پروژه های ثبات اقتصادی را درکشور بوجود آورده جهش اقتصادی را ایجاد می کند.»

باعملی شدن پروژۀ کاسا یک هزار، ۱۳۰۰میگاوات برق قرغیزستان و تاجیکستان به  افغانستان و پاکستان می رسد که از این میان، ۳۰۰میگاوات آن به افغانستان خواهد رسید.

به همین علت گفته می شود که همزمان با آغاز کار کشیدن لین برق این پروژه در افغانستان، کارساخت یک سب ستیشن در کشور نیز آغاز خواهند شد.

از سویی هم، در کنار حق ترانزیت تا پنجاه میلیون دالر در سال برای افغانستان، بافت منافع اقتصادی کشورهای شامل پروژه کاسا یک هزار، برجسته ساختن موقف ترانزیتی افغانستان در آسیا، عملی شدن به ارزش چهل میلیون دالر پروژه های زیربنایی در مسیر این لین در افغانستان وایجاد زمینه های کار برای باشنده گان محل، از سودمندی های دیگر پروژه کاسا یک هزار در افغانستان گفته شده اند.

هم‌رسانی کنید