تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رکود نود درصدی صادرات افغانستان درپی شیوع کرونا

اتاق تجارت وسرمایه گذاری می‌گوید که درماه حمل امسال تنها به ارزش سه میلیون دالر کالاها ازکشور صادرشده‌اند درحالیکه این رقم درماه حمل سال پاربه شصت میلیون دالر می‌رسید.

آمارهای اتاق تجارت وسرمایه گذاری نشان میدهند که دردوماه اخیر درکناررکود نود درصدی صادرات کشوربه خارج، واردات نیزتا شصت درصد کاهش داشته اند.

سید زمان هاشمی، رییس هیئت عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری گفت:«متاسفانه صادرات ما به شدت کاهش داشته و واردات ما هم منحصر به چند اقلام محدود به ادویه جات طبی، تجهیزات طبی، مواد شوینده و مواد اولیه بود.»

شماری ازبازرگانان می‌گویند که حکومت باید با برنامه ریزی های لازم دراین بخش کارکند درغیرآن این وضع سبب زیان های جبران ناپذیری به پیکربازرگانی خارجی وارد خواهند کرد.

حمید گردیزی، یکی از این بازرگانان گفت: «تاجران ما به مشکلات اقتصادی بیشتر روبرو استند، نمی‌توانند جنس را صادر کنند، نمی‌توانند د بازار حتی عرضه نمایه.»

همزمان با کاهش بازرگانی کشور، محدودیت های دوماه اخیربه بازرگانی کوچک درداخل کشورنیززیان زده است .

شماری ازآگاهان ازحکومت می‌خواهند که برنامه های حمایتی ازسرمایه گذاری های کوچک درکشور روی دست گیرد.

احمد فهیم دیدار، مسوول شرکت اغیز گفت: «دولت ما در مواقع مختلف تدابیر خودرا داشته ولی همیشه در ساحه عملی به کندی مواجه بوده.»

شیوع کرونا و وضع محدودیت‌های بر گشت و گذار دلیل اصلی این وضعیت گفته می‌شود.

رکود نود درصدی صادرات افغانستان درپی شیوع کرونا

شیوع کرونا و وضع محدودیت‌های بر گشت و گذار دلیل اصلی این وضعیت گفته می‌شود.

Thumbnail

اتاق تجارت وسرمایه گذاری می‌گوید که درماه حمل امسال تنها به ارزش سه میلیون دالر کالاها ازکشور صادرشده‌اند درحالیکه این رقم درماه حمل سال پاربه شصت میلیون دالر می‌رسید.

آمارهای اتاق تجارت وسرمایه گذاری نشان میدهند که دردوماه اخیر درکناررکود نود درصدی صادرات کشوربه خارج، واردات نیزتا شصت درصد کاهش داشته اند.

سید زمان هاشمی، رییس هیئت عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری گفت:«متاسفانه صادرات ما به شدت کاهش داشته و واردات ما هم منحصر به چند اقلام محدود به ادویه جات طبی، تجهیزات طبی، مواد شوینده و مواد اولیه بود.»

شماری ازبازرگانان می‌گویند که حکومت باید با برنامه ریزی های لازم دراین بخش کارکند درغیرآن این وضع سبب زیان های جبران ناپذیری به پیکربازرگانی خارجی وارد خواهند کرد.

حمید گردیزی، یکی از این بازرگانان گفت: «تاجران ما به مشکلات اقتصادی بیشتر روبرو استند، نمی‌توانند جنس را صادر کنند، نمی‌توانند د بازار حتی عرضه نمایه.»

همزمان با کاهش بازرگانی کشور، محدودیت های دوماه اخیربه بازرگانی کوچک درداخل کشورنیززیان زده است .

شماری ازآگاهان ازحکومت می‌خواهند که برنامه های حمایتی ازسرمایه گذاری های کوچک درکشور روی دست گیرد.

احمد فهیم دیدار، مسوول شرکت اغیز گفت: «دولت ما در مواقع مختلف تدابیر خودرا داشته ولی همیشه در ساحه عملی به کندی مواجه بوده.»

شیوع کرونا و وضع محدودیت‌های بر گشت و گذار دلیل اصلی این وضعیت گفته می‌شود.

هم‌رسانی کنید