Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مجلس تعدیلات پیشنهادی حکومت در بودجه را تأیید کرد

مجلس نماینده‌گان امروز طرح تعدیلاتی را که حکومت در بودجه ۱۳۹۹پیشنهاد کرده بود با وارد کردن تغییراتی، تأیید کرد.

کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس اما می‌گوید که تعدیلات برای اختصاص ۴.۵میلیارد افغانی به ادارۀ عملیاتی توسعه ملی ریاست جمهوری، ۱.۷میلیارد افغانی برای ولایت‌ها، ۳۵۰میلیون افغانی به پارک‌های صنعتی، ۶۵۰ میلیون افغانی برای رسیده‌‎‌گی به کمبود تنخواه‌های ریاست عمومی امنیت ملی و ۱۹۰میلیون افغانی برای شورای عالی مصالحه که شامل این طرح بودند، به‌علت نبود شفافیت رد شدند.

به گفتۀ میرافغان صافی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس، یکی دیگر از مواردی که رد شد، ۱۶۰میلیون افغانی از ۲۶۰میلیون افغانی پولی است که به رادیو تلویزیون ملی پیشنهاد شده بود.

عبدالروف انعامی، عضو این کمیسیون گفت: «در بودجۀ عادی مبلغ پنج‌ میلیارد و ۷۰۰ و ۷۴ میلیون و ۹۹۶ هزار و ۴۴۴ افغانی و در بودجه انکشافی مبلغ ۱۵میلیارد و ۲۵۱میلیون و ۸۰۲ هزار و ۸۹۹ افغانی تعدیل صورت گرفته‌است.»

شماری از اعضای مجلس، خواهان رد این طرح تعدیلات بودجه بود؛ آن‌هم به‌علت آنچه‌که این نماینده‌گان، حکومت را به بی‌پروایی در برابر معرفی نامزد وزیران به مجلس نماینده‌گان می‌گفتند.

خان آغا رضایی، یکی از این نماینده‌گان گفت: «اگر کابینه را معرفی می‌کنی ما بودجه را تأیید می‌کنیم، تصویب می‌کنیم؛ درغیر آن، بودن ما آمدن ما این‌جا هیچ معنایی ندارد.»

عبدالهادی ارغندیوا، نامزد وزیر وزارت مالیه همراه با شماری دیگر از مقام‌های این وزارت برای روشن شدن سرنوشت طرح تعدیلات در بوجه امروز به مجلس آمده بودند.

فرید نوشت، مسؤول بخش رسانه‌های وزارت مالیه بیان داشت: «در سال روان مالی هژده میلیاد افغانی در بودجه ملی افزایش آمده است.»

طرح پیشنهادی حکومت و نیز مسودۀ کمیسیون مالی و بودجه دو هفته پیش به‌گونۀ کامل از سوی مجلس رد شده بود.

مجلس تعدیلات پیشنهادی حکومت در بودجه را تأیید کرد

طرح پیشنهادی حکومت و نیز مسودۀ کمیسیون مالی و بودجه دو هفته پیش به‌گونۀ کامل از سوی مجلس رد شده بود.

تصویر بندانگشتی

مجلس نماینده‌گان امروز طرح تعدیلاتی را که حکومت در بودجه ۱۳۹۹پیشنهاد کرده بود با وارد کردن تغییراتی، تأیید کرد.

کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس اما می‌گوید که تعدیلات برای اختصاص ۴.۵میلیارد افغانی به ادارۀ عملیاتی توسعه ملی ریاست جمهوری، ۱.۷میلیارد افغانی برای ولایت‌ها، ۳۵۰میلیون افغانی به پارک‌های صنعتی، ۶۵۰ میلیون افغانی برای رسیده‌‎‌گی به کمبود تنخواه‌های ریاست عمومی امنیت ملی و ۱۹۰میلیون افغانی برای شورای عالی مصالحه که شامل این طرح بودند، به‌علت نبود شفافیت رد شدند.

به گفتۀ میرافغان صافی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس، یکی دیگر از مواردی که رد شد، ۱۶۰میلیون افغانی از ۲۶۰میلیون افغانی پولی است که به رادیو تلویزیون ملی پیشنهاد شده بود.

عبدالروف انعامی، عضو این کمیسیون گفت: «در بودجۀ عادی مبلغ پنج‌ میلیارد و ۷۰۰ و ۷۴ میلیون و ۹۹۶ هزار و ۴۴۴ افغانی و در بودجه انکشافی مبلغ ۱۵میلیارد و ۲۵۱میلیون و ۸۰۲ هزار و ۸۹۹ افغانی تعدیل صورت گرفته‌است.»

شماری از اعضای مجلس، خواهان رد این طرح تعدیلات بودجه بود؛ آن‌هم به‌علت آنچه‌که این نماینده‌گان، حکومت را به بی‌پروایی در برابر معرفی نامزد وزیران به مجلس نماینده‌گان می‌گفتند.

خان آغا رضایی، یکی از این نماینده‌گان گفت: «اگر کابینه را معرفی می‌کنی ما بودجه را تأیید می‌کنیم، تصویب می‌کنیم؛ درغیر آن، بودن ما آمدن ما این‌جا هیچ معنایی ندارد.»

عبدالهادی ارغندیوا، نامزد وزیر وزارت مالیه همراه با شماری دیگر از مقام‌های این وزارت برای روشن شدن سرنوشت طرح تعدیلات در بوجه امروز به مجلس آمده بودند.

فرید نوشت، مسؤول بخش رسانه‌های وزارت مالیه بیان داشت: «در سال روان مالی هژده میلیاد افغانی در بودجه ملی افزایش آمده است.»

طرح پیشنهادی حکومت و نیز مسودۀ کمیسیون مالی و بودجه دو هفته پیش به‌گونۀ کامل از سوی مجلس رد شده بود.

هم‌رسانی کنید