تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت مالیه: بیش از ۲۲درصد بودجۀ توسعه‌یی امسال هزینه شده‌اند

وزارت مالیه، می‌گوید که در چهارماه نخست امسال مالی، بیش از ۲۲ درصد بودجۀ توسعه‌یی در کشور هزینه شده‌اند.

آمارهای این وزارت نشان می‌دهند که در این مدت، به‌گونۀ میانگین تمامی واحدهای بودجه‌یی از مجموع  ۱۲۴میلیارد افغانی بودجۀ توسعه‌یی، ۲۸ میلیارد افغانی آن را هزینه کرده‌اند.

شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید که هدف برای مصرف بودجۀ امسال، پنجاه درصد در شش ماه نخست و مکمل بودجه توسعه‌یی تا پایان سال مالی است.

مسجدی افزود: «نظر به آخرین ارقامی که سیستم ما دارد مصرف بودجۀ انکشافی به سطح حکومت به بالاتر از ۲۲درصد است و مصرف بودجۀ عادی ما در حدود ۲۸ درصد است که نظر به سال گذشته در یک مصرف خوبی قرار داریم که سیزده فیصد ازدیاد است.»

در همین حال، شماری از کارشناسان امور اقتصاد می‌گویند که در کنار توازن در مصارف بودجه، شفافیت در هزینه کردن این بودجه نیز در نظر گرفته شود.

قیس محمدی، استاد دانشگاه در این باره اظهار داشت: «اگر ما بتوانیم بودجه را به صورت متواتر تطبیق کنیم و به صورت تدریجی تطبیق کنیم، مشخص است که بالای کیفیت پروژه‌ها تأثیر دارد؛ کیفیت مواد تطبیق شده را بلند می‌برد، موثریت پروژه‌هارا بیشتر می‌سازد و فاصله بین حکومت و مردم را کاهش داده می‌تواند.»

از مجموع ۳۹۹ میلیارد افغانی بودجه برای سال مالی ۱۳۹۸ در حدود ۲۷۵ میلیارد افغانی آن بودجۀ عادی و ۱۲۴ میلیارد افغانی آن بودجۀ توسعه‌یی است.

وزارت مالیه: بیش از ۲۲درصد بودجۀ توسعه‌یی امسال هزینه شده‌اند

از مجموع ۳۹۹ میلیارد افغانی بودجه برای سال مالی ۱۳۹۸ در حدود ۲۷۵ میلیارد افغانی آن بودجۀ عادی و ۱۲۴ میلیارد افغانی آن بودجۀ توسعه‌یی است.

Thumbnail

وزارت مالیه، می‌گوید که در چهارماه نخست امسال مالی، بیش از ۲۲ درصد بودجۀ توسعه‌یی در کشور هزینه شده‌اند.

آمارهای این وزارت نشان می‌دهند که در این مدت، به‌گونۀ میانگین تمامی واحدهای بودجه‌یی از مجموع  ۱۲۴میلیارد افغانی بودجۀ توسعه‌یی، ۲۸ میلیارد افغانی آن را هزینه کرده‌اند.

شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید که هدف برای مصرف بودجۀ امسال، پنجاه درصد در شش ماه نخست و مکمل بودجه توسعه‌یی تا پایان سال مالی است.

مسجدی افزود: «نظر به آخرین ارقامی که سیستم ما دارد مصرف بودجۀ انکشافی به سطح حکومت به بالاتر از ۲۲درصد است و مصرف بودجۀ عادی ما در حدود ۲۸ درصد است که نظر به سال گذشته در یک مصرف خوبی قرار داریم که سیزده فیصد ازدیاد است.»

در همین حال، شماری از کارشناسان امور اقتصاد می‌گویند که در کنار توازن در مصارف بودجه، شفافیت در هزینه کردن این بودجه نیز در نظر گرفته شود.

قیس محمدی، استاد دانشگاه در این باره اظهار داشت: «اگر ما بتوانیم بودجه را به صورت متواتر تطبیق کنیم و به صورت تدریجی تطبیق کنیم، مشخص است که بالای کیفیت پروژه‌ها تأثیر دارد؛ کیفیت مواد تطبیق شده را بلند می‌برد، موثریت پروژه‌هارا بیشتر می‌سازد و فاصله بین حکومت و مردم را کاهش داده می‌تواند.»

از مجموع ۳۹۹ میلیارد افغانی بودجه برای سال مالی ۱۳۹۸ در حدود ۲۷۵ میلیارد افغانی آن بودجۀ عادی و ۱۲۴ میلیارد افغانی آن بودجۀ توسعه‌یی است.

هم‌رسانی کنید