تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

کاهش سی‌وهفت درصدی بهای انترنت نامحدود برای خانه‌ها و دفاتر

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان امروز چهارشنبه (۰۲ اسد) اعلام کرد که این وزارت بهای انترنت برای دفاتر و خانه ها  را  ۳۷.۵  درصد کاهش داده است.

سرپرست این وزارت می‌گوید که پس از این شرکت‌هایی که انترنت شان را از شرکت دولتی افغان تلیکام می‌خرند، هر "ام بی " انترنت نا محدود را به شصت دالر بدست خواهند آورد، در حالیکه پیش از این بهای آن ۹۶ دالر بود..

در همین حال رییس شرکت افغان تلیکام  نبود زیربناها، ناامنی‌ها و هزینه‌های بلند امنیتی شرکت‌های مخابراتی را از علت‌های بلند بودن بهای خدمات انترنتی در کشور می‌گوید.

وزارت مخابرات پارسال از کاهش بهای خرید انترنت  از کشورهای صادرکننده انترنت به افغانستان خبر داد، اما گفت که هرگاه شرکت‌های خصوصی حاضر شوند که بهای خدمات شان را کاهش میدهند، از نرخ های تازه انترنت بهره مند خواهند شد. 

در پی تعدیل پیمان‌ها خرید شرکت دولتی افغان تیلی کام بهای خدمات انترنتی اش را کاهش داد، اکنون انتظار می رود که شرکت‌های خصوصی که انترنت از افغان تیلی کام می خرند نیز بهای خدمات انترنتی شان را کاهش دهند.

محمد فهیم هاشمی - سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  گفت:«هموطنان عزیز انترنتی را که شما به ۹۶ دالر در خانه ها و دفاتر تان استفاده می کردین ، بعد از این می توانید به شصت دالر می توانید استفاده کنید.»

در همین حال شرکت افغان تیلی کام نبود زیر بناهای مخابراتی و نبود برق کافی را از علت های بهای بلند خدمات انترنتی در کشور می گوید.

اجمل عیان - رییش شرکت افغان تلیکام گفت:«در آینده نزدیک شما شاهد خواهید بود که ما با خانه های مردم انتر نت می آوریم انترنت بسیار ارزان که بر علاوه ۳Gو ۴G  انترنت داشته باشید ، DSL جوابگوی تقاضای امروز نیست ما تکنالوژی فایبر به خانه را روی دست داریم.»

بر بنیاد آمارهای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در حال حاضر در کنار شرکت دولتی افغان تیلی کام شصت و دو شرکت کوچک و میانه در بخش عرضه خدمات انترنتی در کشور فعالیت دارند.

بازرگانی

کاهش سی‌وهفت درصدی بهای انترنت نامحدود برای خانه‌ها و دفاتر

وزارت مخابرات پارسال از کاهش بهای خرید انترنت  از کشورهای صادرکننده انترنت به افغانستان خبر داد، اما گفت که هرگاه شرکت‌های خصوصی حاضر شوند که بهای خدمات شان را کاهش میدهند، از نرخ های تازه انترنت بهره مند خواهند شد. 

Thumbnail

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان امروز چهارشنبه (۰۲ اسد) اعلام کرد که این وزارت بهای انترنت برای دفاتر و خانه ها  را  ۳۷.۵  درصد کاهش داده است.

سرپرست این وزارت می‌گوید که پس از این شرکت‌هایی که انترنت شان را از شرکت دولتی افغان تلیکام می‌خرند، هر "ام بی " انترنت نا محدود را به شصت دالر بدست خواهند آورد، در حالیکه پیش از این بهای آن ۹۶ دالر بود..

در همین حال رییس شرکت افغان تلیکام  نبود زیربناها، ناامنی‌ها و هزینه‌های بلند امنیتی شرکت‌های مخابراتی را از علت‌های بلند بودن بهای خدمات انترنتی در کشور می‌گوید.

وزارت مخابرات پارسال از کاهش بهای خرید انترنت  از کشورهای صادرکننده انترنت به افغانستان خبر داد، اما گفت که هرگاه شرکت‌های خصوصی حاضر شوند که بهای خدمات شان را کاهش میدهند، از نرخ های تازه انترنت بهره مند خواهند شد. 

در پی تعدیل پیمان‌ها خرید شرکت دولتی افغان تیلی کام بهای خدمات انترنتی اش را کاهش داد، اکنون انتظار می رود که شرکت‌های خصوصی که انترنت از افغان تیلی کام می خرند نیز بهای خدمات انترنتی شان را کاهش دهند.

محمد فهیم هاشمی - سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  گفت:«هموطنان عزیز انترنتی را که شما به ۹۶ دالر در خانه ها و دفاتر تان استفاده می کردین ، بعد از این می توانید به شصت دالر می توانید استفاده کنید.»

در همین حال شرکت افغان تیلی کام نبود زیر بناهای مخابراتی و نبود برق کافی را از علت های بهای بلند خدمات انترنتی در کشور می گوید.

اجمل عیان - رییش شرکت افغان تلیکام گفت:«در آینده نزدیک شما شاهد خواهید بود که ما با خانه های مردم انتر نت می آوریم انترنت بسیار ارزان که بر علاوه ۳Gو ۴G  انترنت داشته باشید ، DSL جوابگوی تقاضای امروز نیست ما تکنالوژی فایبر به خانه را روی دست داریم.»

بر بنیاد آمارهای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در حال حاضر در کنار شرکت دولتی افغان تیلی کام شصت و دو شرکت کوچک و میانه در بخش عرضه خدمات انترنتی در کشور فعالیت دارند.

هم‌رسانی کنید