تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۸

تعهد رییسان جدید نهادهای انتخاباتی بر برگزاری انتخابات شفاف

رییسان تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی بر ایجاد هماهنگی میان اعضای هر دو نهاد  تأکید می ورزند.

حوا علم نورستانی،  رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که در انتخابات ریاست‌جمهوری از شیوۀ شناسایی بایومتریک رأی دهنده‌گان کار گرفته خواهد شد و نیز روند پیشبرد انتخابات به جوانان و دانشجویان سپرده خواهد شد.

در همین حال زهره بیان شینواری رییس کمسیون مستقل رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که آگاه نبودن مردم، بزرگترین چالش در برابر انتخابات گذشته بود.

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی وعده می سپارد که  به شکایت‌های انتخابات گذشته مجلس نماینده‌گان رسیده‌گی خواهد کرد.

حوا علم نورستانی  پس از آن که به روز سه شنبه دریک رأی‌گیری اعضای تازۀ کمیسیون مستقل انتخابات، توانست به ریاست این نهاد دست یابد،  امروز کارهایش را رسمن آغاز کرد .

بانو نورستانی در رشته حقوق و علوم سیاسی گواهی نامه کارشناسی ارشد دارد و بیست و پنج سال تجربه کاری را پشت سرگذاشته است.

بانو نورستانی در کنار کار در رسانه‌ها، برای  پنج سال در مجلس نماینده‌گان  ازنورستان نماینده‌گی می کرد.

خانم  نورستانی گفته است:«برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری انتخابات شورای ولایتی انتخابات شورای ولسوالی انتخابات مجلس نماینده‌گان انتخابات غزنی وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات است و حتما این انتخابات‌ها برگزار خواهند شد.»

او درباره برنامه های آینده اش چنین می‌گوید.

نورستانی می افزاید:« سیستم بایومتریک یک سیستم خوب است اما لازم است تا برای آن از جوانانی که آی تی خوانده باشند و از دانشجویان کار بگیریم.»

زهره بیان شینواری بانوی دیگری است  که همچون رییس کمیسیون مستقل رسیده‌گی به شکایت‌های برگزیده شده است.

خانم شینواری گفت:«ما به مردم مان تعهد می سپاریم که تا حد توان برای برگزاری یک انتخابات شفاف و نیز ایجاد شفافیت در این روند کار کنیم.»

او در نخستین روز کارش  از بهر مشوره درباره رسیده‌گی به شکایت‌های ولایت‌هایی که تا کنون نتایج نهایی آن اعلام نشده است، با کمیشنران تازه، نشستی برگزار کرد. 

شینواری افزود:« من کوشش میکنم تا یکجا با کمیسیون مستقل انتخابات برای ایجاد یک فضای اعتماد و یک مکانیزم آگاهی دهی در این باره کار کنیم.»

بانو شینواری در حال حاضر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی است . وی بیش از ده سال در کمسیون مستقل انتخابات کارکرده است.

هر چند تا کنون نتایج نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان پانزده ولایت اعلام نشده است اما اعضای تازه کمیسیون رسیده‌گی به  شکایت‌های انتخاباتی می‌گویند که بررسی شکایت‌های این ولایت‌ها  از اولویت کاری شان خواهد بود.

سید قطب الدین رویدار - کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات گفت:« نخستین کار مان این است تا هر چه زود تر شکایت‌های باقی مانده را بررسی کنیم و نتایج آنرا به کمیسیون مستقل انتخابات از بهر بررسی آن بسپاریم.»

این نخستین باری است که ریاست‌های  دو کمیسیون انتخاباتی به زنان سپرده میشوند.

انتخابات ۹۸

تعهد رییسان جدید نهادهای انتخاباتی بر برگزاری انتخابات شفاف

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی وعده می سپارد که  به شکایت‌های انتخابات گذشته مجلس نماینده‌گان رسیده‌گی خواهد کرد.

Thumbnail

رییسان تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی بر ایجاد هماهنگی میان اعضای هر دو نهاد  تأکید می ورزند.

حوا علم نورستانی،  رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که در انتخابات ریاست‌جمهوری از شیوۀ شناسایی بایومتریک رأی دهنده‌گان کار گرفته خواهد شد و نیز روند پیشبرد انتخابات به جوانان و دانشجویان سپرده خواهد شد.

در همین حال زهره بیان شینواری رییس کمسیون مستقل رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که آگاه نبودن مردم، بزرگترین چالش در برابر انتخابات گذشته بود.

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی وعده می سپارد که  به شکایت‌های انتخابات گذشته مجلس نماینده‌گان رسیده‌گی خواهد کرد.

حوا علم نورستانی  پس از آن که به روز سه شنبه دریک رأی‌گیری اعضای تازۀ کمیسیون مستقل انتخابات، توانست به ریاست این نهاد دست یابد،  امروز کارهایش را رسمن آغاز کرد .

بانو نورستانی در رشته حقوق و علوم سیاسی گواهی نامه کارشناسی ارشد دارد و بیست و پنج سال تجربه کاری را پشت سرگذاشته است.

بانو نورستانی در کنار کار در رسانه‌ها، برای  پنج سال در مجلس نماینده‌گان  ازنورستان نماینده‌گی می کرد.

خانم  نورستانی گفته است:«برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری انتخابات شورای ولایتی انتخابات شورای ولسوالی انتخابات مجلس نماینده‌گان انتخابات غزنی وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات است و حتما این انتخابات‌ها برگزار خواهند شد.»

او درباره برنامه های آینده اش چنین می‌گوید.

نورستانی می افزاید:« سیستم بایومتریک یک سیستم خوب است اما لازم است تا برای آن از جوانانی که آی تی خوانده باشند و از دانشجویان کار بگیریم.»

زهره بیان شینواری بانوی دیگری است  که همچون رییس کمیسیون مستقل رسیده‌گی به شکایت‌های برگزیده شده است.

خانم شینواری گفت:«ما به مردم مان تعهد می سپاریم که تا حد توان برای برگزاری یک انتخابات شفاف و نیز ایجاد شفافیت در این روند کار کنیم.»

او در نخستین روز کارش  از بهر مشوره درباره رسیده‌گی به شکایت‌های ولایت‌هایی که تا کنون نتایج نهایی آن اعلام نشده است، با کمیشنران تازه، نشستی برگزار کرد. 

شینواری افزود:« من کوشش میکنم تا یکجا با کمیسیون مستقل انتخابات برای ایجاد یک فضای اعتماد و یک مکانیزم آگاهی دهی در این باره کار کنیم.»

بانو شینواری در حال حاضر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی است . وی بیش از ده سال در کمسیون مستقل انتخابات کارکرده است.

هر چند تا کنون نتایج نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان پانزده ولایت اعلام نشده است اما اعضای تازه کمیسیون رسیده‌گی به  شکایت‌های انتخاباتی می‌گویند که بررسی شکایت‌های این ولایت‌ها  از اولویت کاری شان خواهد بود.

سید قطب الدین رویدار - کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات گفت:« نخستین کار مان این است تا هر چه زود تر شکایت‌های باقی مانده را بررسی کنیم و نتایج آنرا به کمیسیون مستقل انتخابات از بهر بررسی آن بسپاریم.»

این نخستین باری است که ریاست‌های  دو کمیسیون انتخاباتی به زنان سپرده میشوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره