Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز پروژه بازسازی و نوسازی شفاخانه جمهوریت از سوی وزارت صحت‌

پروژه بازسازی و نوسازی بنیادی شفاخانه جمهوریت به ارزش بیش از چهار میلیارد افغانی گشایش یافت.

قنلدرعباد، سرپرست وزارت صحت‌عامه می‌گوید که به هدف فراهم کردن سهولت‌های هرچی بیش‌تر در بخش صحت، این پروژه را روی دست گرفته‌اند.

وزیرصحت عامه، گفت: «چهار میلیارد پیسې [افغانۍ] به این پروژه اختصاص داده شده است که در این سه صدو هفده میلیون را در بخش ساختمانی این شفاخانه به مصرف می‌رسانیم و تقریباً دو میلیارد شش صدو هفتاد میلیون را برای این شفاخانه تجهیزات طبی خریداری می‌کنیم.»

آقای عباد می‌افزاید که می‌کوشند تا چنین پروژه‌ها را نیز در زون‌های دیگر کشور افتتاح کنند.

قلندر عباد، تصریح کرد: «ما این شفاخانه را به گونه یک شفاخانه تجربه وی شکل افتتاح می‌کنیم ان‌شاءالله به زودی در سطح زون‌ها این گونه شفاخانه نیز افتتاح خواهد شد.»

مسوولان شفاخانه جمهوریت با آن‌که از گشایش کار بازسازی این شفاخانه استقبال می‌کنند با آن هم از امارت اسلامی می‌خواهند تا از کندی کار در این باره جلوگیری کند.

امین الله معینی، رییس شفاخانه جمهوریت، گفت: «خواست ما این است که قبل از وقت این جا را برای ما مکمل کند چون کشور در حال حاضر نیاز به آن دارد برای این که چی‌گونه خدمات ارایه شود.»

نجیب الله حقانی، وزیر مخابرات، گفت: «ما در هر بخش افراد را داریم متأسفانه کیفیت آن به اندازه است که آن درد جامعه را دوا کرده نمی‌تواند.»

در همین حال، مسوولان شرکت انکشاف ملی از شفافیت در کار این پروژه اطمینان می‌دهد.

عبدالولی عادل، معین شرکت انکشاف ملی، گفت: «اطمینان می‌دهیم به همه شهروندان خود بخش‌اول این پروژه را که آکسیجن پلان و ترمیم مهم است آن را انشاالله به گونه بهتر به پیش می‌بریم.»

همزمان با این، یک نهاد خیریه به ارزش بیش از یک میلیون افغانی ماشین تولید آکسیجن و طعام‌خانه شفاخانه ابن سینا را به هدف فراهم ساختن سهولت‌ها در بخش صحی نیز فعال کرده است.

آغاز پروژه بازسازی و نوسازی شفاخانه جمهوریت از سوی وزارت صحت‌

آقای عباد می‌افزاید که می‌کوشند تا چنین پروژه‌ها را نیز در زون‌های دیگر کشور افتتاح کنند.

تصویر بندانگشتی

پروژه بازسازی و نوسازی بنیادی شفاخانه جمهوریت به ارزش بیش از چهار میلیارد افغانی گشایش یافت.

قنلدرعباد، سرپرست وزارت صحت‌عامه می‌گوید که به هدف فراهم کردن سهولت‌های هرچی بیش‌تر در بخش صحت، این پروژه را روی دست گرفته‌اند.

وزیرصحت عامه، گفت: «چهار میلیارد پیسې [افغانۍ] به این پروژه اختصاص داده شده است که در این سه صدو هفده میلیون را در بخش ساختمانی این شفاخانه به مصرف می‌رسانیم و تقریباً دو میلیارد شش صدو هفتاد میلیون را برای این شفاخانه تجهیزات طبی خریداری می‌کنیم.»

آقای عباد می‌افزاید که می‌کوشند تا چنین پروژه‌ها را نیز در زون‌های دیگر کشور افتتاح کنند.

قلندر عباد، تصریح کرد: «ما این شفاخانه را به گونه یک شفاخانه تجربه وی شکل افتتاح می‌کنیم ان‌شاءالله به زودی در سطح زون‌ها این گونه شفاخانه نیز افتتاح خواهد شد.»

مسوولان شفاخانه جمهوریت با آن‌که از گشایش کار بازسازی این شفاخانه استقبال می‌کنند با آن هم از امارت اسلامی می‌خواهند تا از کندی کار در این باره جلوگیری کند.

امین الله معینی، رییس شفاخانه جمهوریت، گفت: «خواست ما این است که قبل از وقت این جا را برای ما مکمل کند چون کشور در حال حاضر نیاز به آن دارد برای این که چی‌گونه خدمات ارایه شود.»

نجیب الله حقانی، وزیر مخابرات، گفت: «ما در هر بخش افراد را داریم متأسفانه کیفیت آن به اندازه است که آن درد جامعه را دوا کرده نمی‌تواند.»

در همین حال، مسوولان شرکت انکشاف ملی از شفافیت در کار این پروژه اطمینان می‌دهد.

عبدالولی عادل، معین شرکت انکشاف ملی، گفت: «اطمینان می‌دهیم به همه شهروندان خود بخش‌اول این پروژه را که آکسیجن پلان و ترمیم مهم است آن را انشاالله به گونه بهتر به پیش می‌بریم.»

همزمان با این، یک نهاد خیریه به ارزش بیش از یک میلیون افغانی ماشین تولید آکسیجن و طعام‌خانه شفاخانه ابن سینا را به هدف فراهم ساختن سهولت‌ها در بخش صحی نیز فعال کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره