Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آزمونی برای جذب افراد مسلکی در بخش صحت برگزار شد

محمد حسن غیاثی معین مسلکی وزارت صحت عامه امروز (دوشنبه) در آزمون ‌بَست‌های مسلکی این وزارت، گفته است که در یک سال پسین بیش از ۳هزار بَست را در اختیار افراد مسکلی قرار داده‌اند.

آقای غیاثی همچنان گفته است که این وزارت تلاش دارد تا در بخش‌های گوناگون برای افراد متقاضی زمینه کار فراهم کنند.

معین مسلکی وزارت صحت عامه افزوده است: «در طول سال گذشته تقریبا ۳۰۱۶ بست را در وزارت صحت عامه به اعلام سپردیم که از طریق یک رقابت آزاد و یک پروسه شفاف و ملی امانت را به اهلش بسپاریم.»

برخی اشتراک کنند‌ه‌های این آزمون با ابراز خرسندی از حکومت سرپرست ‌خواسته‌اند تا زمینه کار را برای جوانان مهیا سازد.

نظر اشتراک کننده گفت: «خواست ما این است که به تمامی جوانانی که در سراسر افغانستان هستند، زمینه کار را فراهم بسازند و کار را به اهل آن بسپارند.»

بربنیاد گفته‌های سخنگوی وزارت صحت عامه، شمار بَست‌هایی که برای آزمون تخصصی اعلام شده، بربنیاد نیازها کاهش و یا هم افزایش خواهد یافت.

آزمونی برای جذب افراد مسلکی در بخش صحت برگزار شد

برخی اشتراک کنند‌ه‌های این آزمون با ابراز خرسندی از حکومت سرپرست ‌خواسته‌اند تا زمینه کار را برای جوانان مهیا سازد.

تصویر بندانگشتی

محمد حسن غیاثی معین مسلکی وزارت صحت عامه امروز (دوشنبه) در آزمون ‌بَست‌های مسلکی این وزارت، گفته است که در یک سال پسین بیش از ۳هزار بَست را در اختیار افراد مسکلی قرار داده‌اند.

آقای غیاثی همچنان گفته است که این وزارت تلاش دارد تا در بخش‌های گوناگون برای افراد متقاضی زمینه کار فراهم کنند.

معین مسلکی وزارت صحت عامه افزوده است: «در طول سال گذشته تقریبا ۳۰۱۶ بست را در وزارت صحت عامه به اعلام سپردیم که از طریق یک رقابت آزاد و یک پروسه شفاف و ملی امانت را به اهلش بسپاریم.»

برخی اشتراک کنند‌ه‌های این آزمون با ابراز خرسندی از حکومت سرپرست ‌خواسته‌اند تا زمینه کار را برای جوانان مهیا سازد.

نظر اشتراک کننده گفت: «خواست ما این است که به تمامی جوانانی که در سراسر افغانستان هستند، زمینه کار را فراهم بسازند و کار را به اهل آن بسپارند.»

بربنیاد گفته‌های سخنگوی وزارت صحت عامه، شمار بَست‌هایی که برای آزمون تخصصی اعلام شده، بربنیاد نیازها کاهش و یا هم افزایش خواهد یافت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره