تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت صحت عامه وسایل بهداشتی به ارزش دومیلون دالر را دریافت کرد

یک نهاد خیریه قطری وبازرگانان افغانان درچین به ارزش بیش ازدومیلیون دالرماشین‌های پزشکی، وسایل بهداشتی ودارو به وزارت صحت عامه کمک کردند.

ازاین میان بنیاد خیریه الغرافه قطر که به ارزش از یک میلیون دالر ماشین های پزشکی ووسایل بهداشتی به وزارت صحت عامه کمک کرده است می گوید که درآینده نزدیک روند ساخت یک شفاخانه عصری را درفراه آغاز می کند.
 
بیناد خیره الغرافه  قطر برای مبارزه با ویروس کرونا درافغانستان ماشین  های پزشکی ،کیت های تشخصیه ویروس کرونا و دارو به وزارت صحت عامه  کمک  کرد

بنیاد الغرافه میگوید که ارزش کمک ها به یک میلیون وسی وهشت هزار دالر می رسد.

شاهد جوادالله، مسوول بنیاد الغرافه در افغانستان، گفت:‌ «ما ازهفت سال به این سو دربخش های گونه گون آموزشی، بهداشتی، کشاورزی، حفاظت ازحیات وحش وکمک های بشردوستانه در افغانستان کار می کنیم.»

وزارت صحت عامه کمک این وسایل را تقویت مبارزه با ویروس کرونا در کشور سودمند می داند.

وحیدالله مجروح، معین وزارت صحت عامه، گفت:‌ «با این مواد مبارزه کرونا در شفاخانه ها شدت خواهد بخشید و همچنان برای وضعیت مرضان رسیدگی بیشتر خواهند شد.»

درهمین حال بنیاد خیریه الغرافه می گوید که یک شفاخانه مجهز را درفراه خواهد ساخت.این نهاد ازکمک موادغذایی به چهارهزارخانواده درکشورخبرمی دهد.

شاهد جوادالله، مسوول بنیاد الغرافه در افغانستان، گفت:‌ «دراینده ما کمک های بیشتر فراهم خواهیم ساخت.ازجمله سروی ساخت یک شفاخانه عصری درفراه  ادامه دارد.»

در همین حال بازرگانان افغانستان که در چین حضور دارند، به ارزش یک میلیون دالر وسایل گونه گون پزشکی را برای مبارزه با ویروس کرونا به وزارت صحت عامه کمک کردند.

سید زمان هاشمی،‌رییس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت:‌ «این بسته ها شاملی پنج هزار کیت های تشخصیه یک هزار ماسکی طبی دو صد پایه ترمامیتر سه هزار یک صد پایه محافظ ششیی صورت وهمچنان دو هزار پایه عینک مخصوص است.»

عبدالجبار صافی، نماینده بازرگانان افغانستان در چین، گفت:‌ «در کشوری که منبی گسترش کرونا بود امروز مردم افغانستان را زیر سایه کرده است.»

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که افزون بر این کمک ها تا کنون به ارزش نزدیک به سه میلیون دالر بازرگانان در ولایت های گونه گون کشور بسته های مواد غذایی را به نیازمندان کمک کرده اند.

وزارت صحت عامه وسایل بهداشتی به ارزش دومیلون دالر را دریافت کرد

وزارت صحت عامه کمک این وسایل را تقویت مبارزه با ویروس کرونا در کشور سودمند می داند.

Thumbnail

یک نهاد خیریه قطری وبازرگانان افغانان درچین به ارزش بیش ازدومیلیون دالرماشین‌های پزشکی، وسایل بهداشتی ودارو به وزارت صحت عامه کمک کردند.

ازاین میان بنیاد خیریه الغرافه قطر که به ارزش از یک میلیون دالر ماشین های پزشکی ووسایل بهداشتی به وزارت صحت عامه کمک کرده است می گوید که درآینده نزدیک روند ساخت یک شفاخانه عصری را درفراه آغاز می کند.
 
بیناد خیره الغرافه  قطر برای مبارزه با ویروس کرونا درافغانستان ماشین  های پزشکی ،کیت های تشخصیه ویروس کرونا و دارو به وزارت صحت عامه  کمک  کرد

بنیاد الغرافه میگوید که ارزش کمک ها به یک میلیون وسی وهشت هزار دالر می رسد.

شاهد جوادالله، مسوول بنیاد الغرافه در افغانستان، گفت:‌ «ما ازهفت سال به این سو دربخش های گونه گون آموزشی، بهداشتی، کشاورزی، حفاظت ازحیات وحش وکمک های بشردوستانه در افغانستان کار می کنیم.»

وزارت صحت عامه کمک این وسایل را تقویت مبارزه با ویروس کرونا در کشور سودمند می داند.

وحیدالله مجروح، معین وزارت صحت عامه، گفت:‌ «با این مواد مبارزه کرونا در شفاخانه ها شدت خواهد بخشید و همچنان برای وضعیت مرضان رسیدگی بیشتر خواهند شد.»

درهمین حال بنیاد خیریه الغرافه می گوید که یک شفاخانه مجهز را درفراه خواهد ساخت.این نهاد ازکمک موادغذایی به چهارهزارخانواده درکشورخبرمی دهد.

شاهد جوادالله، مسوول بنیاد الغرافه در افغانستان، گفت:‌ «دراینده ما کمک های بیشتر فراهم خواهیم ساخت.ازجمله سروی ساخت یک شفاخانه عصری درفراه  ادامه دارد.»

در همین حال بازرگانان افغانستان که در چین حضور دارند، به ارزش یک میلیون دالر وسایل گونه گون پزشکی را برای مبارزه با ویروس کرونا به وزارت صحت عامه کمک کردند.

سید زمان هاشمی،‌رییس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت:‌ «این بسته ها شاملی پنج هزار کیت های تشخصیه یک هزار ماسکی طبی دو صد پایه ترمامیتر سه هزار یک صد پایه محافظ ششیی صورت وهمچنان دو هزار پایه عینک مخصوص است.»

عبدالجبار صافی، نماینده بازرگانان افغانستان در چین، گفت:‌ «در کشوری که منبی گسترش کرونا بود امروز مردم افغانستان را زیر سایه کرده است.»

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که افزون بر این کمک ها تا کنون به ارزش نزدیک به سه میلیون دالر بازرگانان در ولایت های گونه گون کشور بسته های مواد غذایی را به نیازمندان کمک کرده اند.

هم‌رسانی کنید