تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

۵۰ زندانی و‌ کارمند زندان‌ها به بیماری کوویدنزده مبتلا شده اند

دامنه شیوع ویروس کرونا در افغانستان هر روز گسترده‌تر می‌شود و بیماری برخاسته از این ویروس به بخش‌های مختلف کشور سرایت می‌کند. 

ویروس کرونا اکنون به زندان‌های کشور نیز رسیده‌است. بربنیاد آمارها از ۶۰۰ زندانی و کارمند زندان‌ها در کشور که آزمایش کرونا شده‌اند، ۵۰ تن به این ویروس آلوده شده‌اند. 

شماری از این افراد آلوده در بزرگ‌ترین زندان کشور، پل‌چرخی کابل، استند.

فرهاد بایانی، سخن‌گوی اداره تنظیم زندان‌ها گفت: «از میان این مبتلایان وضع صحی پانزده تن شان دوباره بهبود یافته‌اند و وضع صحی سایر مبتلایان نیز قناعت بخش است و تاکنون هیچ رویداد فوتی نداریم.»

زندانیان آلوده در تجریدگاه ۲۵۰ بستر زندان پلچرخی نگهداری می‌شوند و کارمندان زندان می‌گویند که در صورت افزایش شمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در میان زندانیان، ظرفیت این تجریدگاه را به یک هزار بستر افزایش خواهند داد.

زندانیان مبتلا به ویروس کرونا در زندان پلچرخی همه روزه از سوی تیم بهداشتی مسوول در این زندان مراقبت می‌شوند.

گروه بهداشتی مسوول در این زندان، به هر سلول زندانیانی مبتلا به ویروس کرونا مراجعه می‌کند تا از چگونگی وضع بهداشتی زندانیان آلوده با ویروس آگاه شوند.

احمد یوسف، زندانی آلوده به ویروس کرونا در پلچرخی گفت: «دکتران هر روز از ما دیدن می‌کنند و روزانه برای ما دوا هم توزیع می‌کنند و غذاهای ما نیز منظم می‌رسند.»

کارمندان بهداشتی مسوول در این زندان پلچرخی می‌گویند که هرگونه داروی مورد نیاز برای این بیماران در اختیار آنان قرار داده شده‌است.

غلام صدیق هاشمی، مسوول تیم بهداشتی در زندان پلچرخی بیان داشت: «این زندانی در بلاک هفت زندان پلچرخی قرنطین شده‌اند و داروهای شان بربنیاد برنامه وزارت به آنان توزیع می‌شود.»

۵۰ زندانی و‌ کارمند زندان‌ها به بیماری کوویدنزده مبتلا شده اند

زندانیان مبتلا به ویروس کرونا در زندان پلچرخی همه روزه از سوی تیم بهداشتی مسوول در این زندان مراقبت می‌شوند.

Thumbnail

دامنه شیوع ویروس کرونا در افغانستان هر روز گسترده‌تر می‌شود و بیماری برخاسته از این ویروس به بخش‌های مختلف کشور سرایت می‌کند. 

ویروس کرونا اکنون به زندان‌های کشور نیز رسیده‌است. بربنیاد آمارها از ۶۰۰ زندانی و کارمند زندان‌ها در کشور که آزمایش کرونا شده‌اند، ۵۰ تن به این ویروس آلوده شده‌اند. 

شماری از این افراد آلوده در بزرگ‌ترین زندان کشور، پل‌چرخی کابل، استند.

فرهاد بایانی، سخن‌گوی اداره تنظیم زندان‌ها گفت: «از میان این مبتلایان وضع صحی پانزده تن شان دوباره بهبود یافته‌اند و وضع صحی سایر مبتلایان نیز قناعت بخش است و تاکنون هیچ رویداد فوتی نداریم.»

زندانیان آلوده در تجریدگاه ۲۵۰ بستر زندان پلچرخی نگهداری می‌شوند و کارمندان زندان می‌گویند که در صورت افزایش شمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در میان زندانیان، ظرفیت این تجریدگاه را به یک هزار بستر افزایش خواهند داد.

زندانیان مبتلا به ویروس کرونا در زندان پلچرخی همه روزه از سوی تیم بهداشتی مسوول در این زندان مراقبت می‌شوند.

گروه بهداشتی مسوول در این زندان، به هر سلول زندانیانی مبتلا به ویروس کرونا مراجعه می‌کند تا از چگونگی وضع بهداشتی زندانیان آلوده با ویروس آگاه شوند.

احمد یوسف، زندانی آلوده به ویروس کرونا در پلچرخی گفت: «دکتران هر روز از ما دیدن می‌کنند و روزانه برای ما دوا هم توزیع می‌کنند و غذاهای ما نیز منظم می‌رسند.»

کارمندان بهداشتی مسوول در این زندان پلچرخی می‌گویند که هرگونه داروی مورد نیاز برای این بیماران در اختیار آنان قرار داده شده‌است.

غلام صدیق هاشمی، مسوول تیم بهداشتی در زندان پلچرخی بیان داشت: «این زندانی در بلاک هفت زندان پلچرخی قرنطین شده‌اند و داروهای شان بربنیاد برنامه وزارت به آنان توزیع می‌شود.»

هم‌رسانی کنید