Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ساخت یک نرم‌افزار برای صرافان از سوی یک جوان در کندز

یک جوان در کندز با ساخت یک سیستم نرم‌افزار برای صدها تن از صرافان در داخل و بیرون از کشور، سهولت‌های کاری ایجاد کرده است.

به گفته‌ی او، طراحی و ساخت این نرم‌افزار سه سال زمان برده و اکنون ۴۰۰ صراف در داخل و ۶۰۰ صراف دیگر در کشورهای بیرونی از این سیستم، استفاده می‌کنند.

عبدالرحمان پوپل که فارغ التحصیل از دانشکده کمپیوتر ساینس دانش‌گاه بلخ است می‌افزاید که اجرای سریع حواله‌ها، ثبت شهرت مشتری، تصفیه حساب به گونه‌ی مطمین، از ویژگی‌های کاری نرم‌افزار ساخت دست او اند.

عبدالرحمن پوپل به طلوع‌نیوز گفت: «من به حیث یک انجینر افغان سیستم exact را بخاطر سهولت برای صرافان ساختیم؛ تا این‌که برای صرافان قلم کتاب‌چه ضرورت نشود و هر وقتی که آن‌ها بخواهند با یک مشتری یا نمایندگی به زودترین فرصت حسابی کنند و در یک ثانیه بتوانند حواله خود را اجرا کنند و ما می‌توانیم اگر یک صراف بخواهد در سیستم تغییرات بیاوریم.»

شماری از صرافان و افرادی‌که از طریق این سیستم کارهای شان را پیش می‌برند، می‌گویند که در کار و درآمد شان، تغییراتی زیادی به میان آمده است.

داوود مومند صراف گفت: «مهم‌ترین ویژگی‌های این سیستم این است که روزنامچه دارد، جورنال دارد، در جورنال شما می‌توانید عواید که دارید روزانه آن‌را بیبنید، حساب سالانه را بیبنید که در سال چقدر فایده کردید یا چقدر تاوان کردید.»

محمد سعید قاضی زاده مهندس نرم‌افزار گفت: «واقعا جای بسیار خرسندی است که ما بعد از فراغت از دانش‌گاه در رشته دلخواه خود ما مصروف کار هستیم با این‌که بسیاری از جوانان ما به کشورهای همسایه و دیگر کشورها مهاجرت می‌کنند ولی خوش‌بختانه این‌جا در وطن ما؛جوانانی هستند که زمینه کار را برای ما و دیگر جوانان فراهم می‌کنند»

مهندس سازنده این نرم‌افزار می‌گوید که افزون براین، دو نرم‌افزار دیگر را نیز ساخته که یکی آن قاموس لغات و دیگر آن ابزار محاوره با مشترکین است.

ساخت یک نرم‌افزار برای صرافان از سوی یک جوان در کندز

شماری از صرافان و افرادی‌که از طریق این سیستم کارهای شان را پیش می‌برند، می‌گویند که در کار و درآمد شان، تغییراتی زیادی به میان آمده است.

تصویر بندانگشتی

یک جوان در کندز با ساخت یک سیستم نرم‌افزار برای صدها تن از صرافان در داخل و بیرون از کشور، سهولت‌های کاری ایجاد کرده است.

به گفته‌ی او، طراحی و ساخت این نرم‌افزار سه سال زمان برده و اکنون ۴۰۰ صراف در داخل و ۶۰۰ صراف دیگر در کشورهای بیرونی از این سیستم، استفاده می‌کنند.

عبدالرحمان پوپل که فارغ التحصیل از دانشکده کمپیوتر ساینس دانش‌گاه بلخ است می‌افزاید که اجرای سریع حواله‌ها، ثبت شهرت مشتری، تصفیه حساب به گونه‌ی مطمین، از ویژگی‌های کاری نرم‌افزار ساخت دست او اند.

عبدالرحمن پوپل به طلوع‌نیوز گفت: «من به حیث یک انجینر افغان سیستم exact را بخاطر سهولت برای صرافان ساختیم؛ تا این‌که برای صرافان قلم کتاب‌چه ضرورت نشود و هر وقتی که آن‌ها بخواهند با یک مشتری یا نمایندگی به زودترین فرصت حسابی کنند و در یک ثانیه بتوانند حواله خود را اجرا کنند و ما می‌توانیم اگر یک صراف بخواهد در سیستم تغییرات بیاوریم.»

شماری از صرافان و افرادی‌که از طریق این سیستم کارهای شان را پیش می‌برند، می‌گویند که در کار و درآمد شان، تغییراتی زیادی به میان آمده است.

داوود مومند صراف گفت: «مهم‌ترین ویژگی‌های این سیستم این است که روزنامچه دارد، جورنال دارد، در جورنال شما می‌توانید عواید که دارید روزانه آن‌را بیبنید، حساب سالانه را بیبنید که در سال چقدر فایده کردید یا چقدر تاوان کردید.»

محمد سعید قاضی زاده مهندس نرم‌افزار گفت: «واقعا جای بسیار خرسندی است که ما بعد از فراغت از دانش‌گاه در رشته دلخواه خود ما مصروف کار هستیم با این‌که بسیاری از جوانان ما به کشورهای همسایه و دیگر کشورها مهاجرت می‌کنند ولی خوش‌بختانه این‌جا در وطن ما؛جوانانی هستند که زمینه کار را برای ما و دیگر جوانان فراهم می‌کنند»

مهندس سازنده این نرم‌افزار می‌گوید که افزون براین، دو نرم‌افزار دیگر را نیز ساخته که یکی آن قاموس لغات و دیگر آن ابزار محاوره با مشترکین است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره