Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ورزشکاران خواهان کمک از سوی کمیته ملی المپیک استند

برخی از ورزشکاران و مربیان تیم‌های ملی با ابراز نگرانی از وضعیت بد اقتصادی و تمرینی در فصل زمستان، از کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی می‌خواهند که آنان را حمایت کند.

ورزشکاران می‌گویند که به دلیل نداشتن امکانات، از تمرینات شان به دور مانده اند و توان تامین انرژی شان را در جریان آماده‌گی به مسابقات ندارند.

محمد بشیر تره‌کی، سرمربی تیم ملی تکواندو در این مورد گفت: «در چنین وضعیتی باید دست ورزشکاران گرفته شود، کمک‌های که صورت گرفته هرچه زودتر باید در اختیار ورزشکاران ما قرار بگیرد.»

فرهاد حیدری، عضو تیم ملی رکاب زنی به طلوع‎نیوز گفت: «وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است، تمرین ما خوب پیش نمی‌رود، خواهش ما از المپیک همین است که ما را مورد حمایت قرار بدهد.»

شکیب عطایی، عضو تیم ملی زورخانه‌یی دیدگاه اش را این گونه بیان کرد: «ما درست تمرین کرده نمی‌توانیم و پولی نداریم که مصرف تمرین خود کنیم، حتا کرایه موتر هم نداریم.»

در همین حال، مسوولان کمیته ملی المپیک و ریاست عمومی تربیت بدنی روز گذشته از بهر پایان دادن به چالش‌های اقتصادی و تمرینی ورزشکاران در کشور، نشستی را به منظور ترتیب فهرست ملی پوشان مستحق به کمیته بین‌المللی المپیک فرستاده است تا از بسته کمکی این سازمان که ۵۶۰ هزار دالر امریکایی است، بهرمند شوند.

باور هوتک، معاون کمیته ملی المپیک در این باره گفت: «ما اطمینان می‌دهیم که کمک‌های که از طرف المپیک جهانی صورت گرفته را برای ورزشکاران مستحق بدهیم و ما تلاش می‌کنیم تا به ناهنجاری‌های ورزشکاران ما پایان دهیم.»

داد محمد پاینده اختری، رییس اجرایی کمیته ملی المپیک گفت: «پول کمک شده از طرف المپیک جهانی برای ورزشکاران که شامل دو هزار نفر می‌شود، برای شان می‌رسد، البته به ورزشکاران که مستحق هستند.»

نگرانی ورزشکاران در حالی ابراز می‌شود که چندی پیش کمیته بین‌المللی المپیک بسته کمکی نقدی ۵۶۰ هزار دالری را برای دو هزار ورزشکار کمک کرده و قرار است این بسته کمکی به زودی از سوی یکی از سازمان‌ها برای ورزشکاران مستحق در کشور توزیع شود.

ورزشکاران خواهان کمک از سوی کمیته ملی المپیک استند

ورزشکاران می‌گویند که به دلیل نداشتن امکانات، از تمرینات شان به دور مانده اند و توان تامین انرژی شان را در جریان آماده‌گی به مسابقات ندارند.

تصویر بندانگشتی

برخی از ورزشکاران و مربیان تیم‌های ملی با ابراز نگرانی از وضعیت بد اقتصادی و تمرینی در فصل زمستان، از کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی می‌خواهند که آنان را حمایت کند.

ورزشکاران می‌گویند که به دلیل نداشتن امکانات، از تمرینات شان به دور مانده اند و توان تامین انرژی شان را در جریان آماده‌گی به مسابقات ندارند.

محمد بشیر تره‌کی، سرمربی تیم ملی تکواندو در این مورد گفت: «در چنین وضعیتی باید دست ورزشکاران گرفته شود، کمک‌های که صورت گرفته هرچه زودتر باید در اختیار ورزشکاران ما قرار بگیرد.»

فرهاد حیدری، عضو تیم ملی رکاب زنی به طلوع‎نیوز گفت: «وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است، تمرین ما خوب پیش نمی‌رود، خواهش ما از المپیک همین است که ما را مورد حمایت قرار بدهد.»

شکیب عطایی، عضو تیم ملی زورخانه‌یی دیدگاه اش را این گونه بیان کرد: «ما درست تمرین کرده نمی‌توانیم و پولی نداریم که مصرف تمرین خود کنیم، حتا کرایه موتر هم نداریم.»

در همین حال، مسوولان کمیته ملی المپیک و ریاست عمومی تربیت بدنی روز گذشته از بهر پایان دادن به چالش‌های اقتصادی و تمرینی ورزشکاران در کشور، نشستی را به منظور ترتیب فهرست ملی پوشان مستحق به کمیته بین‌المللی المپیک فرستاده است تا از بسته کمکی این سازمان که ۵۶۰ هزار دالر امریکایی است، بهرمند شوند.

باور هوتک، معاون کمیته ملی المپیک در این باره گفت: «ما اطمینان می‌دهیم که کمک‌های که از طرف المپیک جهانی صورت گرفته را برای ورزشکاران مستحق بدهیم و ما تلاش می‌کنیم تا به ناهنجاری‌های ورزشکاران ما پایان دهیم.»

داد محمد پاینده اختری، رییس اجرایی کمیته ملی المپیک گفت: «پول کمک شده از طرف المپیک جهانی برای ورزشکاران که شامل دو هزار نفر می‌شود، برای شان می‌رسد، البته به ورزشکاران که مستحق هستند.»

نگرانی ورزشکاران در حالی ابراز می‌شود که چندی پیش کمیته بین‌المللی المپیک بسته کمکی نقدی ۵۶۰ هزار دالری را برای دو هزار ورزشکار کمک کرده و قرار است این بسته کمکی به زودی از سوی یکی از سازمان‌ها برای ورزشکاران مستحق در کشور توزیع شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره