Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خواست ورزشکاران؛ ساخت میدان جداگانه برای نیزه بازی در پکتیکا

 ورزشکاران نیزه بازی در ولایت پکتیکا از دولت میخواهند که برایشان یک میدانی جداگانه این رشته ورزشی را اعمار کند.

آنان می‌گویند که نیزه بازی از قدیم در این ولایت به گونۀ مختلف برگزار می‌شود که حال یک شماری زیاد جوانان به این رشته ورزشی رو آورده اند.

شربت خان، بازیکن نیزه بازی دراین باره گفت:" چون در این روزها این بازی‌ها را زیاد برگزار می‌کنیم و همچنان در روزهای ملی، عید و سال نو، نیز این بازی‌ها را راه اندازی می‌کنیم، به همین دلیل به یک میدان جداگانه ضرورت داریم."

نیزه بازی یکی از بازی‌های کهن مردم افغانستان شمرده می‌شود.

به گفته آنان باشنده‌گان ولایت پکتیکا هر جمعه رقابت‌های نیزه بازی را برگذاری می‌نمایند.

آنان می‌گویند که نیزه بازی به گونه مختلف و در گروه‌های ۱۰ تا ۱۲ نفره بازی می‌شود که اسپ سوار با آمدن با سرعت باید "سانگه" یا همان چوب گور شده در زمین را با چوب دست داشته نیزه بازی بلند کند وبه گفتۀ آنان این بازی اسپ‌های جداگانه دارد.

یارمحمد مینوال، بازیکن نیزه بازی می گوید که :" قیمت اسپ‌های این بازی از شش صدهزار شروع تا دو میلیون می‌باشد."

باشنده‌گان ولایت پکتیکا می‌گویند که مردم این ولایت از از زمانه‌های قدیم نیزه بازی می‌کردند و حالی هم آنان در روزهای ملی و خوشی با شرکت نیز بازان ولایت های همجوار مسابقات را راه اندازی می‌کند.

راز محمد، بازیکن نیزه بازی گفت:" نیاکان ما چنان شوقی این بازی بودند که در آن زمان تمام وسایل این ورزش را از نقره ساخته بودند."

رقابت‌های نیزه بازی در میدان‌های به مساحت ۲۰۰ متر برگزار می‌شود که اسپ‌ها از فاصله ۱۰۰ متر به طرف هدف حرکت می‌کند.

نیزه بازی در ولایت پکیتکا تماشاگران زیاد دارند و تعداد زیاد جوانان این ولایت به این رشته ورزشی رو آورده است.

خواست ورزشکاران؛ ساخت میدان جداگانه برای نیزه بازی در پکتیکا

ورزشکاران نیزه بازی می‌گویند که این بازی به گونه مختلف و در گروه‌های ۱۰ تا ۱۲ نفره بازی می‌شود.

Thumbnail

 ورزشکاران نیزه بازی در ولایت پکتیکا از دولت میخواهند که برایشان یک میدانی جداگانه این رشته ورزشی را اعمار کند.

آنان می‌گویند که نیزه بازی از قدیم در این ولایت به گونۀ مختلف برگزار می‌شود که حال یک شماری زیاد جوانان به این رشته ورزشی رو آورده اند.

شربت خان، بازیکن نیزه بازی دراین باره گفت:" چون در این روزها این بازی‌ها را زیاد برگزار می‌کنیم و همچنان در روزهای ملی، عید و سال نو، نیز این بازی‌ها را راه اندازی می‌کنیم، به همین دلیل به یک میدان جداگانه ضرورت داریم."

نیزه بازی یکی از بازی‌های کهن مردم افغانستان شمرده می‌شود.

به گفته آنان باشنده‌گان ولایت پکتیکا هر جمعه رقابت‌های نیزه بازی را برگذاری می‌نمایند.

آنان می‌گویند که نیزه بازی به گونه مختلف و در گروه‌های ۱۰ تا ۱۲ نفره بازی می‌شود که اسپ سوار با آمدن با سرعت باید "سانگه" یا همان چوب گور شده در زمین را با چوب دست داشته نیزه بازی بلند کند وبه گفتۀ آنان این بازی اسپ‌های جداگانه دارد.

یارمحمد مینوال، بازیکن نیزه بازی می گوید که :" قیمت اسپ‌های این بازی از شش صدهزار شروع تا دو میلیون می‌باشد."

باشنده‌گان ولایت پکتیکا می‌گویند که مردم این ولایت از از زمانه‌های قدیم نیزه بازی می‌کردند و حالی هم آنان در روزهای ملی و خوشی با شرکت نیز بازان ولایت های همجوار مسابقات را راه اندازی می‌کند.

راز محمد، بازیکن نیزه بازی گفت:" نیاکان ما چنان شوقی این بازی بودند که در آن زمان تمام وسایل این ورزش را از نقره ساخته بودند."

رقابت‌های نیزه بازی در میدان‌های به مساحت ۲۰۰ متر برگزار می‌شود که اسپ‌ها از فاصله ۱۰۰ متر به طرف هدف حرکت می‌کند.

نیزه بازی در ولایت پکیتکا تماشاگران زیاد دارند و تعداد زیاد جوانان این ولایت به این رشته ورزشی رو آورده است.

هم‌رسانی کنید