تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اتحادیۀ اروپا از ایران خواست به توافق‌نامۀ هسته‌یی پایبند بماند

در ادامۀ تنش‌ها میان تهران واشنگتن، وزیران خارجۀ کشورهای اروپایی به بروکسل رفته اند تا دربارۀ توافق‌نامۀ هسته‌یی ایران با غرب گفت وگو کنند.

مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیرخارجه بریتانیا بر برجاماندن توافق‌نامه هسته‌یی ایران با غرب تأکید می‌ورزند.

جرمی هانت، وزیر خارجۀ بریتانیا می‌‌گوید که هنوز فرصت حفظ توافق‌نامۀ هسته‌یی با ایران وجود دارد: «این توافق‌نامه نمُرده است؛ همۀ ما متعهد استیم که خاورمیانه عاری از جنگ افزارهای هسته‌یی باشد. اگر ایران به جنگ‌افزار هسته‌یی دست یابد، کشورهای دیگر منطقه نیز به جنگ‌افزارهای هسته‌یی دست خواهند یافت.»

فدریکا موگیرنی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز بیان داشت: «ما خواهد دیدیم که چگونه می‌توانیم باکشورهای دیگر، و بسیاری از همکاران جهانی مان، توافق‌نامۀ هسته‌یی با ایران را حفظ کنیم.»

ایالات متحدۀ امریکا که از توافق‌نامۀ هسته‌یی با ایران بیرون شده‌است، می‌خواهد گفت وگوهای دوباره را برسر برنامۀ هسته‎یی ایران آغاز کند.

اما حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران می‌گوید تا هنگامی که تحریم‌های امریکا بر ایران ملغا نشوند، تهران با واشنگتن گفت وگو نخواهد کرد.

از سویی هم، آلمان، فرانسه و بریتانیا در یک بیانیۀ مشرک از افزایش تنش‌ها میان ایران و امریکا ابراز نگرانی کرده‌اند و از ایران خواسته‌اند که این کشور گفت وگوهایش را دربارۀ توافق‌نامۀ هسته‌یی از سر بگیرد

اتحادیۀ اروپا از ایران خواست به توافق‌نامۀ هسته‌یی پایبند بماند

حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران می‌گوید تا هنگامی که تحریم‌های امریکا بر ایران ملغا نشوند، تهران با واشنگتن گفت وگو نخواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

در ادامۀ تنش‌ها میان تهران واشنگتن، وزیران خارجۀ کشورهای اروپایی به بروکسل رفته اند تا دربارۀ توافق‌نامۀ هسته‌یی ایران با غرب گفت وگو کنند.

مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیرخارجه بریتانیا بر برجاماندن توافق‌نامه هسته‌یی ایران با غرب تأکید می‌ورزند.

جرمی هانت، وزیر خارجۀ بریتانیا می‌‌گوید که هنوز فرصت حفظ توافق‌نامۀ هسته‌یی با ایران وجود دارد: «این توافق‌نامه نمُرده است؛ همۀ ما متعهد استیم که خاورمیانه عاری از جنگ افزارهای هسته‌یی باشد. اگر ایران به جنگ‌افزار هسته‌یی دست یابد، کشورهای دیگر منطقه نیز به جنگ‌افزارهای هسته‌یی دست خواهند یافت.»

فدریکا موگیرنی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز بیان داشت: «ما خواهد دیدیم که چگونه می‌توانیم باکشورهای دیگر، و بسیاری از همکاران جهانی مان، توافق‌نامۀ هسته‌یی با ایران را حفظ کنیم.»

ایالات متحدۀ امریکا که از توافق‌نامۀ هسته‌یی با ایران بیرون شده‌است، می‌خواهد گفت وگوهای دوباره را برسر برنامۀ هسته‎یی ایران آغاز کند.

اما حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران می‌گوید تا هنگامی که تحریم‌های امریکا بر ایران ملغا نشوند، تهران با واشنگتن گفت وگو نخواهد کرد.

از سویی هم، آلمان، فرانسه و بریتانیا در یک بیانیۀ مشرک از افزایش تنش‌ها میان ایران و امریکا ابراز نگرانی کرده‌اند و از ایران خواسته‌اند که این کشور گفت وگوهایش را دربارۀ توافق‌نامۀ هسته‌یی از سر بگیرد

هم‌رسانی کنید