Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

روز جهانی دختر؛ نهادهای حامی کودکان نگران وضعیت آموزش دختران

یازدهم اکتبر، روز جهانی دختر در حالی فرا می‌رسد که نهادهای پشتیبان حقوق کودکان سازمان ملل متحد اوضاع دختران در افغانستان را نگران‌کننده می‌داند.

این نهادها تاکید می‌ورزند که اگر مکتب‌های دخترانه در افغانستان بازگشایی نشود، حدود دو میلیون دختر از حق آموزش محروم می‌شوند.

نهادهای جهانی پشتیبان حقوق کودکان می‌افزایند که دختران در افغانستان افزون به دسترسی نداشتن به خدمات بهداشتی، از حق آموزش نیز محروم شده اند.

سلام الجنبی، مسوول صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد در این باره گفته است: «یونیسف به پشتیبانی از زنان و دختران افغانستان ادامه می‌دهد و باید دختران به حقوق شان به ویژه حق آموزش، کار و خدمات بهداشتی دسترسی داشته باشند و این به افغانستان بسیار مهم است.»

بر بنیاد آمار نهادهای پشتیبان از حقوق کودکان بیش از پنجاه درصد کودکان دختر اکنون به علت فقر اقتصادی مصروف کارهای شاق اند و بیشتر آنان حتا به آموزش‌های ابتدایی دسترسی ندارند.

زرقا یفتلی، مسوول یک نهاد پشتیبانی از کودکان، گفت: « دختران اکنون در اوضاع بد در افغانستان قرار دارند. حق آموزش و کار را ندارند و اگر این وضعیت ادامه یابد، آینده دختران در کشور ناروشن است.»

همزمان با این رییس مجلس نمایندگان امریکا تاکید می‌کند که دسترسی دختران به حق آموزش در افغانستان مهم است.

نانسی پلوسی، رییس مجلس نماینده‌گان امریکا در این مورد گفته است: «ما زنان و دختران افغان را فراموش نخواهیم کرد و پشتیبانی ما از آنان ادامه خواهد داشت. دختران افغان به پشتیبانی ناتو آموزش یافته و تحصیل کرده اند و نمی‌گذاریم که این همه از بین برود.»

یازدهم اکتبر از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی دختر نامگذاری شده است و هدف از این اقدام، تلاش برای دسترسی دختران به آموزش، تغذیه، موارد بهداشتی و مبارزه با خشونت، تبعیض و ازدواج اجباری گفته شده است.

روز جهانی دختر؛ نهادهای حامی کودکان نگران وضعیت آموزش دختران

از روز جهانی دختر در بیشتر کشورهای جهان از بهر مبارزه با نابرابری‌های جنسیتی و دسترسی دختران به آموزش گرامی داشت می شود.

Thumbnail

یازدهم اکتبر، روز جهانی دختر در حالی فرا می‌رسد که نهادهای پشتیبان حقوق کودکان سازمان ملل متحد اوضاع دختران در افغانستان را نگران‌کننده می‌داند.

این نهادها تاکید می‌ورزند که اگر مکتب‌های دخترانه در افغانستان بازگشایی نشود، حدود دو میلیون دختر از حق آموزش محروم می‌شوند.

نهادهای جهانی پشتیبان حقوق کودکان می‌افزایند که دختران در افغانستان افزون به دسترسی نداشتن به خدمات بهداشتی، از حق آموزش نیز محروم شده اند.

سلام الجنبی، مسوول صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد در این باره گفته است: «یونیسف به پشتیبانی از زنان و دختران افغانستان ادامه می‌دهد و باید دختران به حقوق شان به ویژه حق آموزش، کار و خدمات بهداشتی دسترسی داشته باشند و این به افغانستان بسیار مهم است.»

بر بنیاد آمار نهادهای پشتیبان از حقوق کودکان بیش از پنجاه درصد کودکان دختر اکنون به علت فقر اقتصادی مصروف کارهای شاق اند و بیشتر آنان حتا به آموزش‌های ابتدایی دسترسی ندارند.

زرقا یفتلی، مسوول یک نهاد پشتیبانی از کودکان، گفت: « دختران اکنون در اوضاع بد در افغانستان قرار دارند. حق آموزش و کار را ندارند و اگر این وضعیت ادامه یابد، آینده دختران در کشور ناروشن است.»

همزمان با این رییس مجلس نمایندگان امریکا تاکید می‌کند که دسترسی دختران به حق آموزش در افغانستان مهم است.

نانسی پلوسی، رییس مجلس نماینده‌گان امریکا در این مورد گفته است: «ما زنان و دختران افغان را فراموش نخواهیم کرد و پشتیبانی ما از آنان ادامه خواهد داشت. دختران افغان به پشتیبانی ناتو آموزش یافته و تحصیل کرده اند و نمی‌گذاریم که این همه از بین برود.»

یازدهم اکتبر از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی دختر نامگذاری شده است و هدف از این اقدام، تلاش برای دسترسی دختران به آموزش، تغذیه، موارد بهداشتی و مبارزه با خشونت، تبعیض و ازدواج اجباری گفته شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره