Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گروه‌های کاری افغانستان و ازبیکستان تا ده روز یک نقشه‌راه میسازند

مقامات امارت اسلامی می‌گویند که در گفت‌وگوهای روز گذشته با مقام‌های ازبیکستانی در باره گسترش تجارت و اتصال منطقوی تبادل نظر شده است.

عبدالسلام حنفی، معاون دوم رییس الوزرا می‌گوید که در این دیدار روی برخی از مسایل توافق هم شده است. به گفته حنفی، ازبیکستان وعده داده است که مواد غذایی به افغانستان می‌فرستد و در زمستان پیش‌رو افغانستان را کمک می‌کند.

آقای حنفی گفت: «در بعضی امورات با هم به توافق هم رسیدیم و این‌ها وعده هر نوع همکاری را هم نموده اند.»

حنفی می‌گوید که روی اتصال منطقوی نیز گفت‌وگو شده است و امارت اسلامی آماده است تا امنیت مسیرهای تجارتی و ترانزیتی را تأمین کند.

به گفته او، ساخت خط آهن مزارشریف-کابل-پشاور نیز بحث شده است و امارت اسلامی از این پروژه حمایت می‌کند. این خط آهن بندر ترمز ازبیکستان را از طریق مزارشریف و کابل با پشاور پاکستان وصل خواهد کرد. حنفی گفت: «در باره خط ریل مزارشریف-کابل-پشاور در اصول ما موافق استیم و ما این پروژه را حمایت می‌کنیم.»

در این دیدار، جانب ازبیکستان وعده داده است که برق وارداتی به افغانستان را قطع نمی‌کند. این در حالی است که پیش از این شرکت برشنا گفته بود که این شرکت از پول صرفیه برق به ازبیکستان بدهکار است و نگرانی‌هایی وجود داشت که ازبیکستان در صورت پرداخت نشدن پول صرفیه برق، برق وارداتی افغانستان را قطع خواهد کرد.

حنفی می‌گوید که جانب ازبیکستان در بخش فعال سازی فرودگاه مزارشریف و آموزش کارمندان فنی این فرودگاه نیز همکاری می‌کند.

در همین حال، کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که تیم‌های فنی از هر دو جانب تشکیل شده‌اند و درباره چگونه‌گی همکاری‌ها گفت‌وگوهای شان را ادامه می‌دهند.

قرار است گروه‌های فنی دو طرف تا ده روز دیگر یک نقشه راه را برای چگونگی همکاری‌ها میان دو کشور آماده سازند.  

انعام الله سمنگانی، یک عضو کمیسیون فرهنگی، گفت: «گفت‌وگوهای خوبی انجام شده و گروپ‌های کاری مختلف تشکیل شده‌اند.»

در همین حال، سردار عمرزاکوف، معاون نخست‌وزیر ازبیکستان نیز گفته است که در این دیدار آنان روی روابط بازرگانی، ترانزیتی، انرژی و همکاری‌های اقتصادی بحث کرده اند.

عمرزاکوف گفته است که دو طرف گفت‌وگوهای شان را ادامه می‌دهند تا درباره چگونه‌گی این همکاری‌ها به نتیجه برسند.

گروه‌های کاری افغانستان و ازبیکستان تا ده روز یک نقشه‌راه میسازند

قرار است گروه‌های کاری دو طرف تا ده روز دیگر یک نقشه‌راه را ازبهر چگونه‌گی همکاری‌ها میان دو کشور آماده سازند.

تصویر بندانگشتی

مقامات امارت اسلامی می‌گویند که در گفت‌وگوهای روز گذشته با مقام‌های ازبیکستانی در باره گسترش تجارت و اتصال منطقوی تبادل نظر شده است.

عبدالسلام حنفی، معاون دوم رییس الوزرا می‌گوید که در این دیدار روی برخی از مسایل توافق هم شده است. به گفته حنفی، ازبیکستان وعده داده است که مواد غذایی به افغانستان می‌فرستد و در زمستان پیش‌رو افغانستان را کمک می‌کند.

آقای حنفی گفت: «در بعضی امورات با هم به توافق هم رسیدیم و این‌ها وعده هر نوع همکاری را هم نموده اند.»

حنفی می‌گوید که روی اتصال منطقوی نیز گفت‌وگو شده است و امارت اسلامی آماده است تا امنیت مسیرهای تجارتی و ترانزیتی را تأمین کند.

به گفته او، ساخت خط آهن مزارشریف-کابل-پشاور نیز بحث شده است و امارت اسلامی از این پروژه حمایت می‌کند. این خط آهن بندر ترمز ازبیکستان را از طریق مزارشریف و کابل با پشاور پاکستان وصل خواهد کرد. حنفی گفت: «در باره خط ریل مزارشریف-کابل-پشاور در اصول ما موافق استیم و ما این پروژه را حمایت می‌کنیم.»

در این دیدار، جانب ازبیکستان وعده داده است که برق وارداتی به افغانستان را قطع نمی‌کند. این در حالی است که پیش از این شرکت برشنا گفته بود که این شرکت از پول صرفیه برق به ازبیکستان بدهکار است و نگرانی‌هایی وجود داشت که ازبیکستان در صورت پرداخت نشدن پول صرفیه برق، برق وارداتی افغانستان را قطع خواهد کرد.

حنفی می‌گوید که جانب ازبیکستان در بخش فعال سازی فرودگاه مزارشریف و آموزش کارمندان فنی این فرودگاه نیز همکاری می‌کند.

در همین حال، کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که تیم‌های فنی از هر دو جانب تشکیل شده‌اند و درباره چگونه‌گی همکاری‌ها گفت‌وگوهای شان را ادامه می‌دهند.

قرار است گروه‌های فنی دو طرف تا ده روز دیگر یک نقشه راه را برای چگونگی همکاری‌ها میان دو کشور آماده سازند.  

انعام الله سمنگانی، یک عضو کمیسیون فرهنگی، گفت: «گفت‌وگوهای خوبی انجام شده و گروپ‌های کاری مختلف تشکیل شده‌اند.»

در همین حال، سردار عمرزاکوف، معاون نخست‌وزیر ازبیکستان نیز گفته است که در این دیدار آنان روی روابط بازرگانی، ترانزیتی، انرژی و همکاری‌های اقتصادی بحث کرده اند.

عمرزاکوف گفته است که دو طرف گفت‌وگوهای شان را ادامه می‌دهند تا درباره چگونه‌گی این همکاری‌ها به نتیجه برسند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره