Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

داستان تلخِ زنده‌گی تنها بازمانده یک خانواده ۱۵ نفری در هلمند

کافیهِ هژده ساله که باشنده روستای جوی شالهِ ولسوالی سنگین ولایت هلمند است ۱۴ عضو خانواده اش را در یک حمله هوایی از دست داده است و او تنها بازمانده این خانواده ۱۵ نفری است

او در هنگامی این حمله کودک بود و در حالت بی هوشی زنده ماند و اکنون وضعیت صحی اش چنان دردناک است که حتی خود را نمیشناسد.

زخم های ناشی از آن بمبارد برای او چنان سنگین بودند که در نتیجه آن زخم ها افزون بر این که اعضای بدنش از رشد و نمو باز ماندند بل کافیه توازن ذهنی اش را نیز از دست داده است.

گل محمد، کاکای کافیه، گفت:«این کلان دختر است ولی فعلن اعصاب اش را از دست داده است و دیوانه است.»

عبدالحمید، پدر بزرگ کافیه که اکنون از او حفاظت میکند میگوید با آنکه از آن رویداد سال ها سپری شده است اما هنوز هم درد اش را احساس میکند.

عبدالحمید، پدر بزرگ کافیه، گفت:«خودم از میان آوارها برداشتم اش بعد از همین واقعه دو پسر جوانم شهید شدند.»

جان آغا، کاکای کافیه، می گوید:«چهارده تن در این خانه شهید شدند و دو برادرم نیز در عملیات شهید شده اند.»

ولسوالی سنگین از آن ولسوالی های هلمند به شمار میرود که در جنگ های گذشته بیشترین قربانی را متحمل شده است.

داستان تلخِ زنده‌گی تنها بازمانده یک خانواده ۱۵ نفری در هلمند

زخم های ناشی از آن بمبارد برای او چنان سنگین بودند که در نتیجه آن زخم ها افزون بر این که اعضای بدنش از رشد و نمو باز ماندند بل کافیه توازن ذهنی اش را نیز از دست داده است.

تصویر بندانگشتی

کافیهِ هژده ساله که باشنده روستای جوی شالهِ ولسوالی سنگین ولایت هلمند است ۱۴ عضو خانواده اش را در یک حمله هوایی از دست داده است و او تنها بازمانده این خانواده ۱۵ نفری است

او در هنگامی این حمله کودک بود و در حالت بی هوشی زنده ماند و اکنون وضعیت صحی اش چنان دردناک است که حتی خود را نمیشناسد.

زخم های ناشی از آن بمبارد برای او چنان سنگین بودند که در نتیجه آن زخم ها افزون بر این که اعضای بدنش از رشد و نمو باز ماندند بل کافیه توازن ذهنی اش را نیز از دست داده است.

گل محمد، کاکای کافیه، گفت:«این کلان دختر است ولی فعلن اعصاب اش را از دست داده است و دیوانه است.»

عبدالحمید، پدر بزرگ کافیه که اکنون از او حفاظت میکند میگوید با آنکه از آن رویداد سال ها سپری شده است اما هنوز هم درد اش را احساس میکند.

عبدالحمید، پدر بزرگ کافیه، گفت:«خودم از میان آوارها برداشتم اش بعد از همین واقعه دو پسر جوانم شهید شدند.»

جان آغا، کاکای کافیه، می گوید:«چهارده تن در این خانه شهید شدند و دو برادرم نیز در عملیات شهید شده اند.»

ولسوالی سنگین از آن ولسوالی های هلمند به شمار میرود که در جنگ های گذشته بیشترین قربانی را متحمل شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره