Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تیم دادخواهی برای خبرنگاران: نهادهای حامی خبرنگاران را نمی‌پذیریم

گروهی که زیر نام دادخواهی برای خبرنگاران شکل گرفته، می‌گوید که هیچ نهادی را پس از این به عنوان نهاد پشتیبان خبرنگاران نمی‌پذیرند.

برخی از خبرنگاران که از چند ماه بدینسو در این گروه فعالیت می‌کنند، نهاد های پشتیبان خبرنگاران را به بی توجهی و دستبرد در حقوق خبرنگاران متهم  می‌سازند.

اعضای این گروه روز چهارشنبه در یک نشست خبری ادعا کردند که نهاد های پشتیبان رسانه‌ها نه تنها برای حل چالش‌های خبرنگاران کاری نکرده، بل از نام خبرنگاران سوء استفاده نیزکرده اند.

محمد رقیب فیاض، عضو گروه دادخواهی، گفت: «این نهاد ها تحت حمایت خبرنگاران، از اعتبار برخوردار نبوده، بنا خبرنگاران از امارت اسلامی و سازمان های دخیل در امور رسانه‌ها می‌خواهد که این نهاد ها را به عنوان حامی رسانه‌ها به رسمیت نشناسند.»

مبین احمد موحد،عضو گروه دادخواهی، می‌گوید: «این نهاد بنام نهاد حامی خبرنگار، از نام خبرنگاران سوء استفاده می‌کنند.»

مریم هوتک، خبرنگار، گفت: «در این اواخر زنان خبرنگار از همه جاها به حاشیه رانده شده و بیشتر شان خانه نشین شده اند.»

اما نهاد های پشتیبان رسانه‌ها ادعای این خبرنگاران را مبنی بر عدم رسیده‌گی به چالش‌های خبرنگاران رد می‌کنند و می‌گویند که مشروعیت این نهاد ها بر بنیاد اصول داخلی کشور است.

حجت الله مجددی، رییس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، گفت: «هرگاه اگر خبرنگاران مشکلی در قبال کار با انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان داشته باشند، دروازه انجمن به روی شان باز است.»

سیدعلی اصغر اکبرزاده، عضو رهبری فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه‌یی، می‌گوید: «اشخاص و افرادی که تا هنوز جایگاه حقوقی و قانونی شان معلوم نیست، صلاحیت انحلال نهاد های حامی فعال ژورنالیستی را ندارند.»

این خبرنگاران با ابراز نگرانی از اوضاع بد خبرنگاران در چند روز پسین، از امارت اسلامی می‌خواهند تا فعالیت کمیسیون تخطی بر رسانه‌ها را هرچه زودتر آغاز کند.

در این میان وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که کمیسیون تخطی‌های رسانه‌یی تا چند روز آینده به کار آغاز خواهد کرد.

عبدالحق حماد، رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «کار های کمیسیون تخطی بر رسانه‌ها تکمیل شده و برای تصمیم نام‌های اعضای این کمیسیون به رهبری امارت اسلامی فرستاده شده است که به زودترین فرصت عملا به کار آغاز کند، طرزالعمل آن آماده است.»

این در حالی‌ست که شمار نهاد های که زیر نام پشتیبان از رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور فعالیت می‌کنند به بیش از بیست نهاد می‌رسد.

تیم دادخواهی برای خبرنگاران: نهادهای حامی خبرنگاران را نمی‌پذیریم

در این میان وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که کمیسیون تخطی‌های رسانه‌یی تا چند روز آینده به کار آغاز خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

گروهی که زیر نام دادخواهی برای خبرنگاران شکل گرفته، می‌گوید که هیچ نهادی را پس از این به عنوان نهاد پشتیبان خبرنگاران نمی‌پذیرند.

برخی از خبرنگاران که از چند ماه بدینسو در این گروه فعالیت می‌کنند، نهاد های پشتیبان خبرنگاران را به بی توجهی و دستبرد در حقوق خبرنگاران متهم  می‌سازند.

اعضای این گروه روز چهارشنبه در یک نشست خبری ادعا کردند که نهاد های پشتیبان رسانه‌ها نه تنها برای حل چالش‌های خبرنگاران کاری نکرده، بل از نام خبرنگاران سوء استفاده نیزکرده اند.

محمد رقیب فیاض، عضو گروه دادخواهی، گفت: «این نهاد ها تحت حمایت خبرنگاران، از اعتبار برخوردار نبوده، بنا خبرنگاران از امارت اسلامی و سازمان های دخیل در امور رسانه‌ها می‌خواهد که این نهاد ها را به عنوان حامی رسانه‌ها به رسمیت نشناسند.»

مبین احمد موحد،عضو گروه دادخواهی، می‌گوید: «این نهاد بنام نهاد حامی خبرنگار، از نام خبرنگاران سوء استفاده می‌کنند.»

مریم هوتک، خبرنگار، گفت: «در این اواخر زنان خبرنگار از همه جاها به حاشیه رانده شده و بیشتر شان خانه نشین شده اند.»

اما نهاد های پشتیبان رسانه‌ها ادعای این خبرنگاران را مبنی بر عدم رسیده‌گی به چالش‌های خبرنگاران رد می‌کنند و می‌گویند که مشروعیت این نهاد ها بر بنیاد اصول داخلی کشور است.

حجت الله مجددی، رییس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، گفت: «هرگاه اگر خبرنگاران مشکلی در قبال کار با انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان داشته باشند، دروازه انجمن به روی شان باز است.»

سیدعلی اصغر اکبرزاده، عضو رهبری فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه‌یی، می‌گوید: «اشخاص و افرادی که تا هنوز جایگاه حقوقی و قانونی شان معلوم نیست، صلاحیت انحلال نهاد های حامی فعال ژورنالیستی را ندارند.»

این خبرنگاران با ابراز نگرانی از اوضاع بد خبرنگاران در چند روز پسین، از امارت اسلامی می‌خواهند تا فعالیت کمیسیون تخطی بر رسانه‌ها را هرچه زودتر آغاز کند.

در این میان وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که کمیسیون تخطی‌های رسانه‌یی تا چند روز آینده به کار آغاز خواهد کرد.

عبدالحق حماد، رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «کار های کمیسیون تخطی بر رسانه‌ها تکمیل شده و برای تصمیم نام‌های اعضای این کمیسیون به رهبری امارت اسلامی فرستاده شده است که به زودترین فرصت عملا به کار آغاز کند، طرزالعمل آن آماده است.»

این در حالی‌ست که شمار نهاد های که زیر نام پشتیبان از رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور فعالیت می‌کنند به بیش از بیست نهاد می‌رسد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره