Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادامه کار روی طرح برگزاری نشست شبه لویه جرگه در کابل

پس از گفته‌ها در باره برگزاری نشستی شبه لویه جرگه، اکنون امارت اسلامی می‌گوید که کار روی طرح برگزاری این نشست برگزار شده است.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «کمیسیون سیاسی امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد تا یک مجموعه افغانی را فرا بخواند که روی طرح آن تاهنوز کار جریان دارد و عنوان و فارمت اش هنوز هم مشخص نشده است.»

به گفته معاون سخنگوی امارت اسلامی، هنوز روشن نیست آیا برای بانوان اجازه شرکت در این نشست داده خواهد شد یا خیر.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «پیش از وقت است که بگویم کی‌ها و از کدام اقشار کشور در این نشست دعوت خواهند شد.»

از سویی هم، برخی از چهرهای سیاسی به این بارو اند که حکومت سرپرست باید از مخالفانش نیز در این نشست دعودت کند.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نضهت همبستگی ملی افغانستان گفت: «اول کسانی که دعوت می‌شود، این مهم است که ایی باید از تمام اقشار جامعه افغانی باشد، تمام چهره‌های که موافق و مخالف امارت اسلامی است، باید از آنها دعوت شود و گپ شان شنیده شود.»

شهزاده مسعود، آگاه مسایل سیاسی گفت: «لویه جرگه واقعی ملی متشکل از تمام اقوام و اقشار افغانستان که در او علما، بزرگان، فعالان مدنی، خانم‌ها و استادان دانشگاه در آن اشتراک داشته باشد که در آن اراده مردم تمثیل شود.»

پیش از این حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور، توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای دیگر خواهان گردهمایی افغانان و گفت‌وگو در باره اوضاع کنونی افغانستان شده اند.

ادامه کار روی طرح برگزاری نشست شبه لویه جرگه در کابل

به گفته معاون سخنگوی امارت اسلامی، هنوز روشن نیست آیا برای بانوان اجازه شرکت در این نشست داده خواهد شد یا خیر.

Thumbnail

پس از گفته‌ها در باره برگزاری نشستی شبه لویه جرگه، اکنون امارت اسلامی می‌گوید که کار روی طرح برگزاری این نشست برگزار شده است.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «کمیسیون سیاسی امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد تا یک مجموعه افغانی را فرا بخواند که روی طرح آن تاهنوز کار جریان دارد و عنوان و فارمت اش هنوز هم مشخص نشده است.»

به گفته معاون سخنگوی امارت اسلامی، هنوز روشن نیست آیا برای بانوان اجازه شرکت در این نشست داده خواهد شد یا خیر.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «پیش از وقت است که بگویم کی‌ها و از کدام اقشار کشور در این نشست دعوت خواهند شد.»

از سویی هم، برخی از چهرهای سیاسی به این بارو اند که حکومت سرپرست باید از مخالفانش نیز در این نشست دعودت کند.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نضهت همبستگی ملی افغانستان گفت: «اول کسانی که دعوت می‌شود، این مهم است که ایی باید از تمام اقشار جامعه افغانی باشد، تمام چهره‌های که موافق و مخالف امارت اسلامی است، باید از آنها دعوت شود و گپ شان شنیده شود.»

شهزاده مسعود، آگاه مسایل سیاسی گفت: «لویه جرگه واقعی ملی متشکل از تمام اقوام و اقشار افغانستان که در او علما، بزرگان، فعالان مدنی، خانم‌ها و استادان دانشگاه در آن اشتراک داشته باشد که در آن اراده مردم تمثیل شود.»

پیش از این حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور، توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای دیگر خواهان گردهمایی افغانان و گفت‌وگو در باره اوضاع کنونی افغانستان شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره