Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد خبرنگاران از ایجاد محدودیت در پوشش نشست کابل

نشست بزرگ عالمان دین از روز پنج شنبه بدینسو در تالار لویه‌جرگه در کابل برگزار شده است؛ اما به خبرنگاران اجازه داده نشد تا این رویداد را از داخل تالار پوشش بدهند.

اجازه نداشتن خبرنگاران در داخل تالار ‌با انتقاد خبرنگاران و نهادهای دفاع از خبرنگاران رو برو شده است.

خبرنگاران کشور می‌گویند که روشن نبودن جزییات برنامه این نشست و اجازه نداشتن آنان برای پوشش این رویداد، اطلاع رسانی دقیق را با مشکل رو به رو ساخته است و این کار را محدود سازی کار رسانه‌ها و خبرنگاران می‌دانند.

محمد ابراهیم امینی، خبرنگار، گفت: «چون اطلاع رسانی کار خبرنگار‌ان است و مردم از این نشست علماء که دایر شدند برای انان اجندا معلوم شود و تا بتوانیم اطلاع رسانی کنیم.»

مرجان وفا، می‌گوید که اگر خبرنگاران در تالار حضور می‌داشتند، کارشان اثرگذارتر می‌بود‌: «اگر در این جرگه خبرنگارها حضور می‌داشتند می‌توانستند باز تاب دهنده صدای مردم باشند و هر آن چیزی که در آن جلسه اتفاق می‌افتاد برای مردم می‌رساندند.»

کریم هاشمی یکی از خبرنگاران دیگر کشور‌ گفت: «در کل در این نشست باید که مسایل عمده در نظر گرفته شود از جمله مسایل سیاسی، اجتماعی، و تمام مشکل مردم بروز داده شود.»

شماری از خبرنگاران دیگر‌‌ امیدوار استد که برایند این نشست، بر اوضاع کشور اثرگذار باشد و به نگرانی‌های خبرنگاران و اوضاع آزادی بیان، در این نشست پاسخ داده شود.

انتقاد خبرنگاران از ایجاد محدودیت در پوشش نشست کابل

اجازه نداشتن خبرنگاران در داخل تالار ‌با انتقاد خبرنگاران و نهادهای دفاع از خبرنگاران رو برو شده است.

تصویر بندانگشتی

نشست بزرگ عالمان دین از روز پنج شنبه بدینسو در تالار لویه‌جرگه در کابل برگزار شده است؛ اما به خبرنگاران اجازه داده نشد تا این رویداد را از داخل تالار پوشش بدهند.

اجازه نداشتن خبرنگاران در داخل تالار ‌با انتقاد خبرنگاران و نهادهای دفاع از خبرنگاران رو برو شده است.

خبرنگاران کشور می‌گویند که روشن نبودن جزییات برنامه این نشست و اجازه نداشتن آنان برای پوشش این رویداد، اطلاع رسانی دقیق را با مشکل رو به رو ساخته است و این کار را محدود سازی کار رسانه‌ها و خبرنگاران می‌دانند.

محمد ابراهیم امینی، خبرنگار، گفت: «چون اطلاع رسانی کار خبرنگار‌ان است و مردم از این نشست علماء که دایر شدند برای انان اجندا معلوم شود و تا بتوانیم اطلاع رسانی کنیم.»

مرجان وفا، می‌گوید که اگر خبرنگاران در تالار حضور می‌داشتند، کارشان اثرگذارتر می‌بود‌: «اگر در این جرگه خبرنگارها حضور می‌داشتند می‌توانستند باز تاب دهنده صدای مردم باشند و هر آن چیزی که در آن جلسه اتفاق می‌افتاد برای مردم می‌رساندند.»

کریم هاشمی یکی از خبرنگاران دیگر کشور‌ گفت: «در کل در این نشست باید که مسایل عمده در نظر گرفته شود از جمله مسایل سیاسی، اجتماعی، و تمام مشکل مردم بروز داده شود.»

شماری از خبرنگاران دیگر‌‌ امیدوار استد که برایند این نشست، بر اوضاع کشور اثرگذار باشد و به نگرانی‌های خبرنگاران و اوضاع آزادی بیان، در این نشست پاسخ داده شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره