Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توزیع کارت مصونیت برای مقام‌های حکومت پیشین در افغانستان

کمیسیون تماس با شخصیت‌ها از توزیع کارت مصونیت برای مقام‌های حکومت پیشین افغانستان خبر می‌دهد.

احمد الله وثیق، سخنگوی این کمیسیون می‌گوید که این روند را به هدف اطمینان برای شخصیت‌های نظامی، سیاسی و علمی در کشور آغاز کرده‌اند.

سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌ها، گفت: «یک عده از شخصیت‌ها که در حکومت پیشین نظامی یا سیاسی بودند و از کشور نرفته‌اند و با خانواده‌های شان در کشور هستند برای آن‌ها نیز روند توزیع کارت‌ها شروع شده است روز گذشته نیز برای اعضای پارلمان و ولسی جرگه ما کارت توزیع کردیم.»

ریس محمدی‌زاده، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «امکان دارد با وجود توزیع این کارت‌ها آزار و اذیت صورت بگیرد باید به دارنندگان این کارت‌ها احترام قایل شوند خداکند که هرکسی باشد.»

رییس پیشین شرکت "برشنا" در حکومت پیشین که سال قبل به کشور برگشته و پس از برگشت به کشور به کار بار شخصی رو آورده است.

امان الله غالب در باره توزیع کارت مصونیت از سوی کمیسیون تماس باشخصیت‌ها چنین دیدگاهی دارد: «من عادی برگشتم چون گفتم نیاز به دعوت کسی نیست ولی در بیرون از افغانستان که هستی یک تشویش دیگر برایت اضافه می‌شود و طبیعی است این تشویش.»

از سویی هم، برخی از شهروندان کشور که پس از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی کشور را ترک کرده‌اند، از حکومت سرپرست می‌خواهند که زمینه کار را در کشور برای‌شان فراهم سازد.

اختر راسخ، چهره سیاسی در خارج، به طلوع‌نیوز، گفت: «این اداره باید از تمام افغان‌ها دعوت کنند که بیایند و در تمام عرصه‌های سیاسی، نظامی، ادبی و غیره در کشور کار کنند و برای مردم خود و کشور خود مصدر خدمت واقع شوند.»

امیرخان متقی، نظامی پیشین در خارج، می‌گوید: «خیلی از افراد در خارج صفاکار، گارسون شدند تا یک پول ناچیز را بدست بیاورند و نفقه روزگار خود را پیدا کنند ما سزاور چنین وضعیتی نبودیم.»

بربنیاد آمار‌های کمیسیون تماس با شخصیت‌ها از ایجاد این کمسیون تاکنون بیش از ۶۵۰ تن که به شمول جنرالان، اعضای ولسی جرگه و شخصیت‌های علمی حکومت پیشین که کشور را ترک کرده بودند دوباره به کشور برگشته‌اند

توزیع کارت مصونیت برای مقام‌های حکومت پیشین در افغانستان

از سویی هم، برخی از شهروندان کشورکه پس از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی کشور را ترک کرده‌اند نیز از حکومت سرپرست می‌خواهند که زمینه کار را در کشور برای‌شان فراهم سازد.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون تماس با شخصیت‌ها از توزیع کارت مصونیت برای مقام‌های حکومت پیشین افغانستان خبر می‌دهد.

احمد الله وثیق، سخنگوی این کمیسیون می‌گوید که این روند را به هدف اطمینان برای شخصیت‌های نظامی، سیاسی و علمی در کشور آغاز کرده‌اند.

سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌ها، گفت: «یک عده از شخصیت‌ها که در حکومت پیشین نظامی یا سیاسی بودند و از کشور نرفته‌اند و با خانواده‌های شان در کشور هستند برای آن‌ها نیز روند توزیع کارت‌ها شروع شده است روز گذشته نیز برای اعضای پارلمان و ولسی جرگه ما کارت توزیع کردیم.»

ریس محمدی‌زاده، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «امکان دارد با وجود توزیع این کارت‌ها آزار و اذیت صورت بگیرد باید به دارنندگان این کارت‌ها احترام قایل شوند خداکند که هرکسی باشد.»

رییس پیشین شرکت "برشنا" در حکومت پیشین که سال قبل به کشور برگشته و پس از برگشت به کشور به کار بار شخصی رو آورده است.

امان الله غالب در باره توزیع کارت مصونیت از سوی کمیسیون تماس باشخصیت‌ها چنین دیدگاهی دارد: «من عادی برگشتم چون گفتم نیاز به دعوت کسی نیست ولی در بیرون از افغانستان که هستی یک تشویش دیگر برایت اضافه می‌شود و طبیعی است این تشویش.»

از سویی هم، برخی از شهروندان کشور که پس از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی کشور را ترک کرده‌اند، از حکومت سرپرست می‌خواهند که زمینه کار را در کشور برای‌شان فراهم سازد.

اختر راسخ، چهره سیاسی در خارج، به طلوع‌نیوز، گفت: «این اداره باید از تمام افغان‌ها دعوت کنند که بیایند و در تمام عرصه‌های سیاسی، نظامی، ادبی و غیره در کشور کار کنند و برای مردم خود و کشور خود مصدر خدمت واقع شوند.»

امیرخان متقی، نظامی پیشین در خارج، می‌گوید: «خیلی از افراد در خارج صفاکار، گارسون شدند تا یک پول ناچیز را بدست بیاورند و نفقه روزگار خود را پیدا کنند ما سزاور چنین وضعیتی نبودیم.»

بربنیاد آمار‌های کمیسیون تماس با شخصیت‌ها از ایجاد این کمسیون تاکنون بیش از ۶۵۰ تن که به شمول جنرالان، اعضای ولسی جرگه و شخصیت‌های علمی حکومت پیشین که کشور را ترک کرده بودند دوباره به کشور برگشته‌اند

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره