Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عمر: افراد مسلکی در بخش دارو و غذا در کشور معدود است

عبدالباری عمر، سرپرست اداره ملی دوا و غذا روز شنبه در مراسمی از نبود افراد مسلکی و متخصص در بخش دارو و غذا در کشور ابراز نگرانی کرده است.

آقای عمر گفته است که در سطح کشور تنها چند فرد مسلکی و متخصص در این بخش‌ها وجود دارند.

سرپرست اداره ملی دوا و غذا افزوده است: «این شاید دهم یا یازدهمین آزمون باشد که در سال روان گرفته‌ایم اما افراد متخصص در دوا و غذا در افغانستان بسیار کم است.»

همزمان، نورالحق انور رییس اداره امور که در این مراسم صحبت می‌کرد، گفته است که در سال‌های پسین فساد جهانی در اداره‌های دولتی وجود داشت و به به همین دلیل، حق به حق‌دار سپرده نمی‌شد.

رییس اداره امور افزود: «تعیینات و مقرری‌ها به‌گونه غیرشرعی و غیرعاقلانه بود و در نتیجه نظام فساد بود، نه تنها در سطح منطقه و همسایه بلکه فساد جهانی بود.»

گماشتن انتخابی افراد غیرشرعی و غیرعاقلانه بود به همین دلیل، نتیجه در نظام فساد بود، ته تنها در سطح کشور و منطقه بل در جهان.»

قابل یادآوری‌ست که ۵۰۰ بست اداره ملی دوا و غذا به رقابت آزاد گذاشته شده که قرار است بیش از ۲هزار داوطلب به همکاری اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای کسب این بست‌ها رقابت کنند.

همزمان با این، شهزاد نور راشد رییس اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید که آزمون بست‌های خالی تمامی نهادهای دولتی هستند به‌گونه شفاف گرفته خواهد شد.

شهزاد نور راشد افزود: «ما کوشش می‌کنیم که از طریق رقابت آزاد برای هر داوطلب و هر محصل که در رشته‌ای که تخصص دارند، از راه رقابت آزاد به اداره‌های مختلف معرفی کنیم.»

اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی همچنان ‌افزوده که برای ارتقای ظرفیت کارمندان اداره‌های دولتی در ۳۳ ولایت کشور برنامه‌های شان را نیز عملی ساخته و تلاش‌ها برای بهتر شدن روند آخذ آزمون هم ادامه دارد.

عمر: افراد مسلکی در بخش دارو و غذا در کشور معدود است

قابل یادآوری‌ست که ۵۰۰ بست اداره ملی دوا و غذا به رقابت آزاد گذاشته شده که قرار است بیش از ۲هزار داوطلب برای کسب این بست‌ها رقابت کنند.

تصویر بندانگشتی

عبدالباری عمر، سرپرست اداره ملی دوا و غذا روز شنبه در مراسمی از نبود افراد مسلکی و متخصص در بخش دارو و غذا در کشور ابراز نگرانی کرده است.

آقای عمر گفته است که در سطح کشور تنها چند فرد مسلکی و متخصص در این بخش‌ها وجود دارند.

سرپرست اداره ملی دوا و غذا افزوده است: «این شاید دهم یا یازدهمین آزمون باشد که در سال روان گرفته‌ایم اما افراد متخصص در دوا و غذا در افغانستان بسیار کم است.»

همزمان، نورالحق انور رییس اداره امور که در این مراسم صحبت می‌کرد، گفته است که در سال‌های پسین فساد جهانی در اداره‌های دولتی وجود داشت و به به همین دلیل، حق به حق‌دار سپرده نمی‌شد.

رییس اداره امور افزود: «تعیینات و مقرری‌ها به‌گونه غیرشرعی و غیرعاقلانه بود و در نتیجه نظام فساد بود، نه تنها در سطح منطقه و همسایه بلکه فساد جهانی بود.»

گماشتن انتخابی افراد غیرشرعی و غیرعاقلانه بود به همین دلیل، نتیجه در نظام فساد بود، ته تنها در سطح کشور و منطقه بل در جهان.»

قابل یادآوری‌ست که ۵۰۰ بست اداره ملی دوا و غذا به رقابت آزاد گذاشته شده که قرار است بیش از ۲هزار داوطلب به همکاری اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای کسب این بست‌ها رقابت کنند.

همزمان با این، شهزاد نور راشد رییس اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید که آزمون بست‌های خالی تمامی نهادهای دولتی هستند به‌گونه شفاف گرفته خواهد شد.

شهزاد نور راشد افزود: «ما کوشش می‌کنیم که از طریق رقابت آزاد برای هر داوطلب و هر محصل که در رشته‌ای که تخصص دارند، از راه رقابت آزاد به اداره‌های مختلف معرفی کنیم.»

اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی همچنان ‌افزوده که برای ارتقای ظرفیت کارمندان اداره‌های دولتی در ۳۳ ولایت کشور برنامه‌های شان را نیز عملی ساخته و تلاش‌ها برای بهتر شدن روند آخذ آزمون هم ادامه دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره