Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معین وزارت حج و اوقاف: قومی که زنان را حاکم بسازد، کامیاب نمی‌شود

زرمحمد حقانی معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف در یک برنامه فراغت عالمان دین از یک مدرسه دینی در کابل گفته است که زنان نمی‌توانند در نظام اسلامی حاکم باشند و این [حاکم بودن زنان] خلاف شریعت است.

آقای حقانی افزوده است که حقوق زنان در کشور تامین است و ادعای کشورهای غربی‌ در باره نقض حقوق زنان در افغانستان بنیاد ندارد.

معین مسلکی وزارت ارشاد، حج و اوقاف در این برنامه افزود: «به روایت بخاری شریف، قومی که مسوولیت خود یا حاکمیت خود را به زنان واگذار کند کامیاب نخواهد شد و زنان به رای‌گیری می‌توانند شامل شوند، ماده سی و سوم را ببینید و زنان رای داده می‌تواند اما در قانون خداوند در حکومت الله پذیرفتن قانون دیگر به گونه عقیدتی شرک است.»

شاه محمد مشاور وزارت داخله در این برنامه گفت: «نظام گذشته در چشم مردم خاک می‌پاشید، آن‌ها گمان می‌کردند یک نظام زمانی اسلامی است که مسلمانان در آن کار می‌کنند و در نظام گذشته کسانی بود که حرف از جهان هم می‌زدند می‌گفت نظام اسلامی است.»

همزمان با این برخی مسوولان در حکومت سرپرست در این برنامه گفته‌اند که علوم عصری یک نیاز است و مقام‌های امارت اسلامی برای انکشاف آن تلاش می‌کنند.

اعضای شورای علما در این برنامه گفته‌اند که پس از روی‌کار آمدن دوباره امارت اسلامی، مدرسه‌های دینی در کشور افزایش یافته و نیاز است حکومت سرپرست و شهروندان از آن پشتیبانی کنند.

ظاهرخان خادم معاون شوارای علما گفت: «از استادان و دانش‌جویان خواهشم این است که قربانی بدهید، افغانستان که در بخش علوم عصری این گونه عقب مانده و هواپیمای بی‌سر نشین ندارد و هواپیماهای بیگانه‌گان در آن گشت می‌زنند و آن را پایین آورده نمی‌توانیم، این خو کار ملا نیست، کار دانشمندان و تحصیل یافتگان است.»

عبدالله حماد عالم دین در این برنامه گفت: «امارت اسلامی در افغانستان امنیت را تامین کرده، مدرسه را گسترش داده است و مدرسه در نظام امارت اسلامی بیشتر از این هم گسترش می‌یابد.»

چهل‌وپنج نفر به‌شمول زنان از دوره حدیث و حفظ قرآن‌کریم از این مدرسه دینی سند فراغت به دست آوردند.

معین وزارت حج و اوقاف: قومی که زنان را حاکم بسازد، کامیاب نمی‌شود

آقای حقانی افزوده است که حقوق زنان در کشور تامین است و ادعای کشورهای غربی‌ در باره نقض حقوق زنان در افغانستان بنیاد ندارد.

تصویر بندانگشتی

زرمحمد حقانی معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف در یک برنامه فراغت عالمان دین از یک مدرسه دینی در کابل گفته است که زنان نمی‌توانند در نظام اسلامی حاکم باشند و این [حاکم بودن زنان] خلاف شریعت است.

آقای حقانی افزوده است که حقوق زنان در کشور تامین است و ادعای کشورهای غربی‌ در باره نقض حقوق زنان در افغانستان بنیاد ندارد.

معین مسلکی وزارت ارشاد، حج و اوقاف در این برنامه افزود: «به روایت بخاری شریف، قومی که مسوولیت خود یا حاکمیت خود را به زنان واگذار کند کامیاب نخواهد شد و زنان به رای‌گیری می‌توانند شامل شوند، ماده سی و سوم را ببینید و زنان رای داده می‌تواند اما در قانون خداوند در حکومت الله پذیرفتن قانون دیگر به گونه عقیدتی شرک است.»

شاه محمد مشاور وزارت داخله در این برنامه گفت: «نظام گذشته در چشم مردم خاک می‌پاشید، آن‌ها گمان می‌کردند یک نظام زمانی اسلامی است که مسلمانان در آن کار می‌کنند و در نظام گذشته کسانی بود که حرف از جهان هم می‌زدند می‌گفت نظام اسلامی است.»

همزمان با این برخی مسوولان در حکومت سرپرست در این برنامه گفته‌اند که علوم عصری یک نیاز است و مقام‌های امارت اسلامی برای انکشاف آن تلاش می‌کنند.

اعضای شورای علما در این برنامه گفته‌اند که پس از روی‌کار آمدن دوباره امارت اسلامی، مدرسه‌های دینی در کشور افزایش یافته و نیاز است حکومت سرپرست و شهروندان از آن پشتیبانی کنند.

ظاهرخان خادم معاون شوارای علما گفت: «از استادان و دانش‌جویان خواهشم این است که قربانی بدهید، افغانستان که در بخش علوم عصری این گونه عقب مانده و هواپیمای بی‌سر نشین ندارد و هواپیماهای بیگانه‌گان در آن گشت می‌زنند و آن را پایین آورده نمی‌توانیم، این خو کار ملا نیست، کار دانشمندان و تحصیل یافتگان است.»

عبدالله حماد عالم دین در این برنامه گفت: «امارت اسلامی در افغانستان امنیت را تامین کرده، مدرسه را گسترش داده است و مدرسه در نظام امارت اسلامی بیشتر از این هم گسترش می‌یابد.»

چهل‌وپنج نفر به‌شمول زنان از دوره حدیث و حفظ قرآن‌کریم از این مدرسه دینی سند فراغت به دست آوردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره