تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

استخدام ۱۷۵۰۰ تن در بست‌های معلمی و بست‌های دیگر تکمیل شده است

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید که ۱۷۵۰۰ تن در بست‌های معلمی و در بست‌های دیگر در وزارت‌ها و نهادهای دیگر دولتی استخدام شده اند. 

این نهاد می‌گوید که ۱۱۵۰۰ بست معلمان مربوط وزارت معارف و ۶ هزار بست پنج و شش در وزارت و اداره‌های دیگر پر شده اند. 

به گفته کمیسیون اصلاحات اداری، ۳۵ درصد از کسانی که این بست‌ها را به دست آورده اند، زنان استند. 

امتحان این بست‌ها بربنیاد سیستم کانکور گرفته شده بود. 

استخدام برای این بست‌ها از آغاز سال مالی ۱۳۹۸ در ۳۴ ولایت آغاز شد و امروز (یک شنبه ۱۲ جوزا) با معرفی هزاران داوطلب برای بست‌های پنج و شش خدمات ملکی ولایت کابل به پایان رسید.

شمار زیادی از این بست‌ها برای سال‌ها خالی بودند که از سوی کمیسیون به همکاری نهادهای دولت شناسایی شدند.

در یک و‌نیم سال گذشته، بیش‌تر از۳۵ هزار و ۲۰۰ تن در نتیجۀ امتحان‌های جمعی استخدامی در سراسر کشور به بست‌های معلمان و بست‌های پنج و شش معرفی شده‌اند.

برای بست‌های معلمان و بست‌های پنج و شش خدمات ملکی، ۲۲۵۶۷۰ داوطلب به رقابت پرداختند که بیش‌تر از ۸۰ هزار تن آنان بانوان بودند.

افغانستان

استخدام ۱۷۵۰۰ تن در بست‌های معلمی و بست‌های دیگر تکمیل شده است

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید که امتحان این بست‌ها بربنیاد سیستم کانکور گرفته شده بود. 

تصویر بندانگشتی

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید که ۱۷۵۰۰ تن در بست‌های معلمی و در بست‌های دیگر در وزارت‌ها و نهادهای دیگر دولتی استخدام شده اند. 

این نهاد می‌گوید که ۱۱۵۰۰ بست معلمان مربوط وزارت معارف و ۶ هزار بست پنج و شش در وزارت و اداره‌های دیگر پر شده اند. 

به گفته کمیسیون اصلاحات اداری، ۳۵ درصد از کسانی که این بست‌ها را به دست آورده اند، زنان استند. 

امتحان این بست‌ها بربنیاد سیستم کانکور گرفته شده بود. 

استخدام برای این بست‌ها از آغاز سال مالی ۱۳۹۸ در ۳۴ ولایت آغاز شد و امروز (یک شنبه ۱۲ جوزا) با معرفی هزاران داوطلب برای بست‌های پنج و شش خدمات ملکی ولایت کابل به پایان رسید.

شمار زیادی از این بست‌ها برای سال‌ها خالی بودند که از سوی کمیسیون به همکاری نهادهای دولت شناسایی شدند.

در یک و‌نیم سال گذشته، بیش‌تر از۳۵ هزار و ۲۰۰ تن در نتیجۀ امتحان‌های جمعی استخدامی در سراسر کشور به بست‌های معلمان و بست‌های پنج و شش معرفی شده‌اند.

برای بست‌های معلمان و بست‌های پنج و شش خدمات ملکی، ۲۲۵۶۷۰ داوطلب به رقابت پرداختند که بیش‌تر از ۸۰ هزار تن آنان بانوان بودند.

هم‌رسانی کنید