تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

انتقادها از غیبت اعضای مجلس در جلسات عمومی این نهاد

پس از پایان انتخابات هیات اداری و کمیسیون‌های مجلس نماینده‌گان، امروز تنها در حدود یک صد وسی تن ازاعضای مجلس در نشست عمومی حضور داشتند.

رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید که از دوصدوپنجاه عضو مجلس، روز گذشته تنها شصت‌وهشت تن در کمیسیون‌ها حضور داشتند.

 رمضان بشردوست یکی ازاعضای مجلس نماینده‌گان هیات اداری را در عملی سازی اصول و وظایف مجلس به بی پروایی متهم می سازد.

بیشتر شدن ناامنی‌ها در ولایت‌های کشور نگرانی‌های اعضای مجلس نماینده‌گان را بر انگیخته است.

در این میان شماری ازنماینده‌گان ولایت فراه می‌گویند که هر شبانه روز در حدود بیست تن از نیروهای دولتی در این ولایت تلف می شوند و نیز از سقوط این ولایت به دست طالبان هشدار میدهند.

عبدالستار حسینی- مجلس نماینده‌گان گفت:«شبانه در حدود بیست تن از نیروهای قهرمان خود را ما شهید میدهیم و مسوولین امنیتی که در راس استند هیچ نوع توانایی مهارجنگ را ندارند.»

بلقیس روشن- مجلس نماینده‌گان گفت:«چشم وگوش این حکومت کوروکر است نمی خواهد که واقعیت های جامعه را بفهمد ویا عملن به مردم کار کنند.»

اما رمضان بشردوست یکی ازاعضای مجلس نماینده‌گان درحالی که هیات اداری را به بی پروایی متهم می سازد می‌گوید که اعضای مجلس نماینده‌گان با رویکرد کنونی شان نمی توانند کاراثرگذاری انجام دهند.

رمضان بشردوست - مجلس نماینده‌گان گفت:«ساعت یازدونیم میرود ساعت ده میاید شما اگر به این وضع ادامه بدهد هیچ گونه تغییراتی در حکومت اورده نمی توانید.»

رییس مجلس نماینده گان انتقادهای آقای بشردوست را می پذیرد.

میررحمان رحمانی- رییس مجلس نماینده گان گفت:«در کل کمیسیون‌ها فقط هفتاد نفر حضور داشتند هفتاد نفر هم نی بل که ۶۸ نفر یعنی یک صدو هفتاد نفر غیر حاضر بود."پنج تا شش تا از وکیلان اطراف شما را می گیرند و جلسه از کنترول بیرون می شود.»

با آن که مجلس نماینده‌گان موضوع‌های مهمی همچون رای‌گیری در باره سند بودجه میان سال ، روند گفتگوهای صلح و افزایش ناامنی را در  برنامه دارد اما دیده می شود که شماری از اعضای مجلس مشغول گفت و شنود های خود شان استند.

این در حالی است که پس از پایان انتخابات هیات اداری و کمیسیون های مجلس نماینده‌گان این مجلس  تنها امروز نصاب لازم را داشت و از میان ۲۵۰ عضو مجلس نماینده گان در حدود ۱۳۰ تن در اجلاس عمومی حضور داشتند.

افغانستان

انتقادها از غیبت اعضای مجلس در جلسات عمومی این نهاد

در این میان شماری ازنماینده‌گان ولایت فراه می‌گویند که هر شبانه روز در حدود بیست تن از نیروهای دولتی در این ولایت تلف می شوند و نیز از سقوط این ولایت به دست طالبان هشدار میدهند.

Thumbnail

پس از پایان انتخابات هیات اداری و کمیسیون‌های مجلس نماینده‌گان، امروز تنها در حدود یک صد وسی تن ازاعضای مجلس در نشست عمومی حضور داشتند.

رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید که از دوصدوپنجاه عضو مجلس، روز گذشته تنها شصت‌وهشت تن در کمیسیون‌ها حضور داشتند.

 رمضان بشردوست یکی ازاعضای مجلس نماینده‌گان هیات اداری را در عملی سازی اصول و وظایف مجلس به بی پروایی متهم می سازد.

بیشتر شدن ناامنی‌ها در ولایت‌های کشور نگرانی‌های اعضای مجلس نماینده‌گان را بر انگیخته است.

در این میان شماری ازنماینده‌گان ولایت فراه می‌گویند که هر شبانه روز در حدود بیست تن از نیروهای دولتی در این ولایت تلف می شوند و نیز از سقوط این ولایت به دست طالبان هشدار میدهند.

عبدالستار حسینی- مجلس نماینده‌گان گفت:«شبانه در حدود بیست تن از نیروهای قهرمان خود را ما شهید میدهیم و مسوولین امنیتی که در راس استند هیچ نوع توانایی مهارجنگ را ندارند.»

بلقیس روشن- مجلس نماینده‌گان گفت:«چشم وگوش این حکومت کوروکر است نمی خواهد که واقعیت های جامعه را بفهمد ویا عملن به مردم کار کنند.»

اما رمضان بشردوست یکی ازاعضای مجلس نماینده‌گان درحالی که هیات اداری را به بی پروایی متهم می سازد می‌گوید که اعضای مجلس نماینده‌گان با رویکرد کنونی شان نمی توانند کاراثرگذاری انجام دهند.

رمضان بشردوست - مجلس نماینده‌گان گفت:«ساعت یازدونیم میرود ساعت ده میاید شما اگر به این وضع ادامه بدهد هیچ گونه تغییراتی در حکومت اورده نمی توانید.»

رییس مجلس نماینده گان انتقادهای آقای بشردوست را می پذیرد.

میررحمان رحمانی- رییس مجلس نماینده گان گفت:«در کل کمیسیون‌ها فقط هفتاد نفر حضور داشتند هفتاد نفر هم نی بل که ۶۸ نفر یعنی یک صدو هفتاد نفر غیر حاضر بود."پنج تا شش تا از وکیلان اطراف شما را می گیرند و جلسه از کنترول بیرون می شود.»

با آن که مجلس نماینده‌گان موضوع‌های مهمی همچون رای‌گیری در باره سند بودجه میان سال ، روند گفتگوهای صلح و افزایش ناامنی را در  برنامه دارد اما دیده می شود که شماری از اعضای مجلس مشغول گفت و شنود های خود شان استند.

این در حالی است که پس از پایان انتخابات هیات اداری و کمیسیون های مجلس نماینده‌گان این مجلس  تنها امروز نصاب لازم را داشت و از میان ۲۵۰ عضو مجلس نماینده گان در حدود ۱۳۰ تن در اجلاس عمومی حضور داشتند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره