تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد فروزی از روند "کند" تصفیه بدهکاری‌های کابل بانک

خلیل‌الله فروزی، رییس پیشین هیئت عامل کابل بانک و از عاملان اصلی بحران کابل بانک در گفت و گویی با طلوع نیوز می گوید که تاکنون هفده میلیون دالر و نیز به ارزش میلیون ها دالر جایدادش را برای تصفیه بدهکاری های کابل بانک به حکومت سپرده است.

او که حدود یک سال می شود به علت بیماری دربازداشت خانه گی به سر میبرد می گوید تاهنوز وزارت مالیه روشن نساخته است که با فروش این جایدادها چه مقداری بدهکاری های اش را پرداخته می تواند؟

او از آنچه روند کند تصفیه بدهکاری های کابل بانک می گوید نیز انتقاد می کند اما اداره تصفیه کابل بانک  درباره این که چه مقدار سرمایه های کابل بانک از سوی بدهکاران برگشته اند هیچ اطلاعاتی به دست نمی دهد.

خلیل الله فروزی که حدود یک سال پیش بر بنیاد فرمان رییس جمهور و به علت بیماری اززندان آزاد شد وازآن زمان تاکنون در بازداشت خانه گی به سر می برد ، درگفت وگو با طلوع نیوزمی گوید که بخش بزرگی از بدهکاری هایش را پرداخته است.

آقای فروزی گفت: «یک مقدار پیسه نقد بود که ما اوره تحویل کردیم حدود هفده میلیون (دالر) بود شهرک دوستی یک جایداد بود که اوره برش دادیم که شش صد میلیون (افغانی) دولت فروخته شانزده جریب زمین در سرک میدان هوایی بود هفت جریب زمین در مکرویان بود پنجاه جریب زمین از خودم در کارته نو بود زمین سفارت پولند بود که ما به حکومت دادیم.»

او اکنون از آن چه که معامله های پنهان در دارای هایش میداند انتقاد می کند و می گوید که شماری دیگر از بدهکاران کابل بانک زیر پیگرد قرار نگرفته اند.

آقای فروزی گفت: «همی گلبهار سنتر از ما است از مه و فرنود بود ما بندی شدیم قباله ای ره تیر کردند برش دادند او هفتاد میلیون قرضدار ما است حالی میگه قرضدار نیستم.»

آقای فروزی در پاسخ به این که چرا روند رسیده گی به پرونده کابل بانک و نیز تصفیه بدهکاری های این بانک به درازا کشیده است می گوید  که برخی ها در تلاش اند تا از این پرونده سود ببرند.

او افزود: «ده سال شد و ده سال دیگر هم این تال میتن بخاطریکه به نفع شان است هر چقد که تال بخورد آنها کار می کنند معاش میگیرند معاش شان هم از سهمداران کابل بانک است.»

روح الله حبیب مسوول اداره تصفیه کابل بانک می گوید که این اداره بی دستور بانک مرکزی نمی تواند درباره این که بدهکاران کابل بانک چه مقدار بدهی هایشان را پرداخته اند اطلاعات بدهد.

سرمایه های حیف ومیل شده کابل بانک پیشین ۹۱ میلیون دالرگزارش شده است.

ناصر تیموری، عضو دیدبان شفافیت، گفت: «حکومت یک رویکرد سیاسی و مالی در امور کابل بانک داشته است  عاملان اصلی آن که دارای نفوذ سیاسی بوده است زیر پیگرد قرار نگرفته است.»

دادگاه خلیل الله فروزی را به ده سال زندان و پرداخت ۱۳۷میلیون دالر پول اختلاس شده از دارای های کابل بانک و مبلغ ۵۹ میلیون دالر بهره آن را که در مجموع ۱۹۶ میلیون دالر می‌شود محکوم کرده است

او می گوید که تا یک ماه دیگر دوره ده سال زندان اش به پایان می رسد.

انتقاد فروزی از روند "کند" تصفیه بدهکاری‌های کابل بانک

خلیل الله فروزی ، رییس پیشین هیئت عامل کابل بانک، می‌گوید که بخش بزرگی از بدهکاری هایش را پرداخته است.

Thumbnail

خلیل‌الله فروزی، رییس پیشین هیئت عامل کابل بانک و از عاملان اصلی بحران کابل بانک در گفت و گویی با طلوع نیوز می گوید که تاکنون هفده میلیون دالر و نیز به ارزش میلیون ها دالر جایدادش را برای تصفیه بدهکاری های کابل بانک به حکومت سپرده است.

او که حدود یک سال می شود به علت بیماری دربازداشت خانه گی به سر میبرد می گوید تاهنوز وزارت مالیه روشن نساخته است که با فروش این جایدادها چه مقداری بدهکاری های اش را پرداخته می تواند؟

او از آنچه روند کند تصفیه بدهکاری های کابل بانک می گوید نیز انتقاد می کند اما اداره تصفیه کابل بانک  درباره این که چه مقدار سرمایه های کابل بانک از سوی بدهکاران برگشته اند هیچ اطلاعاتی به دست نمی دهد.

خلیل الله فروزی که حدود یک سال پیش بر بنیاد فرمان رییس جمهور و به علت بیماری اززندان آزاد شد وازآن زمان تاکنون در بازداشت خانه گی به سر می برد ، درگفت وگو با طلوع نیوزمی گوید که بخش بزرگی از بدهکاری هایش را پرداخته است.

آقای فروزی گفت: «یک مقدار پیسه نقد بود که ما اوره تحویل کردیم حدود هفده میلیون (دالر) بود شهرک دوستی یک جایداد بود که اوره برش دادیم که شش صد میلیون (افغانی) دولت فروخته شانزده جریب زمین در سرک میدان هوایی بود هفت جریب زمین در مکرویان بود پنجاه جریب زمین از خودم در کارته نو بود زمین سفارت پولند بود که ما به حکومت دادیم.»

او اکنون از آن چه که معامله های پنهان در دارای هایش میداند انتقاد می کند و می گوید که شماری دیگر از بدهکاران کابل بانک زیر پیگرد قرار نگرفته اند.

آقای فروزی گفت: «همی گلبهار سنتر از ما است از مه و فرنود بود ما بندی شدیم قباله ای ره تیر کردند برش دادند او هفتاد میلیون قرضدار ما است حالی میگه قرضدار نیستم.»

آقای فروزی در پاسخ به این که چرا روند رسیده گی به پرونده کابل بانک و نیز تصفیه بدهکاری های این بانک به درازا کشیده است می گوید  که برخی ها در تلاش اند تا از این پرونده سود ببرند.

او افزود: «ده سال شد و ده سال دیگر هم این تال میتن بخاطریکه به نفع شان است هر چقد که تال بخورد آنها کار می کنند معاش میگیرند معاش شان هم از سهمداران کابل بانک است.»

روح الله حبیب مسوول اداره تصفیه کابل بانک می گوید که این اداره بی دستور بانک مرکزی نمی تواند درباره این که بدهکاران کابل بانک چه مقدار بدهی هایشان را پرداخته اند اطلاعات بدهد.

سرمایه های حیف ومیل شده کابل بانک پیشین ۹۱ میلیون دالرگزارش شده است.

ناصر تیموری، عضو دیدبان شفافیت، گفت: «حکومت یک رویکرد سیاسی و مالی در امور کابل بانک داشته است  عاملان اصلی آن که دارای نفوذ سیاسی بوده است زیر پیگرد قرار نگرفته است.»

دادگاه خلیل الله فروزی را به ده سال زندان و پرداخت ۱۳۷میلیون دالر پول اختلاس شده از دارای های کابل بانک و مبلغ ۵۹ میلیون دالر بهره آن را که در مجموع ۱۹۶ میلیون دالر می‌شود محکوم کرده است

او می گوید که تا یک ماه دیگر دوره ده سال زندان اش به پایان می رسد.

هم‌رسانی کنید