Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حزب اسلامی: یک شورای سراسری باید از انتخابات نظارت کند

حزب اسلامی گلبدین حکمتیار هشدار می‌دهد که اگر انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در زمان تعیین شده برگذار نشوند، مشروعیت نظام زیر پرسش خواهد رفت.

اعضای رهبری این حزب حکومت را به دخالت در کار کمیسیون‌های انتخاباتی متهم می‌سازند و برای نظارت از انتخابات خواهان ایجاد شورای سراسری ازچهره‌های پرنفوذ و احزاب سیاسی استند.

امین کریم، عضو رهبری حزب اسلامی، گفت: «بهتراست حکومت بر اصلاح میکانیزم انتخابات تلاش کند تا تغییرچهره‌ها و گماشتن شخصیت‌های دیگر.»

این عضو رهبری حزب اسلامی حکومت را انتقاد می‌کند که برای پیشرفت در کار برگذاری انتخابات پول نمی‌پردازد.

کریم افزود: «اگر حکومت پول برگذاری انتخابات را نمی‌پردازد، بهتر است ما انگشت انتقاد مان را به سوی نهادی دراز کنیم که مسئولیت اصلی پرداخت این هزینه‌ها به دوش آنان است. چ این نهادها داخلی باشند، چه خارجی.»
 
اما حکومت دخالت در کار کمیسیون مستقل انتخابات را رد می‌کند و از تلاش‌ها برای برگذاری انتخابات در زمان تعیین شده آن سخن می‌زند.

شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفترسخنگوی ریاست جمهوری، گفت: «حکومت انگیزه برای برگذاری انتخابات شفاف و سراسری در زمان تعیین شده‌اش دارد و همه کوشش و تلاش‌هایش را در این باره به کار خواهند انداخت.»

هرچند برخی احزاب و چهره‌های سیاسی می‌گویند که حکومت، به ویژه وزارت مالیه در فراهم سازی هزینه برگذاری انتخابات کوتاهی می‌کنند، اما سخنگوی این وزارت می‌گوید که این وزارت در انتظار خواسته‌های نهایی این کمیسیون است.

اجمل حمید عبدالرحیم زی، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «در حال حاضر ما منتظر خواسته نهایی کمیسیون انتخابات برای برگذاری انتخابات و سایر نیازهای مالی این کمیسیون استیم.»

پس از بروز اختلاف دیدگاه‌ها میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، انتقادها از این کیمسیون افزایش یافتند و جریان‌های سیاسی نیز حکومت و اعضای این کمیسیون را به ناکارایی و مداخله در کار یک دیگر متهم می‌سازند.

حزب اسلامی: یک شورای سراسری باید از انتخابات نظارت کند

حزب اسلامی گلبدین حکمتیار می‌گوید که حلقه‌هایی در حکومت تلاش می‌کنند تا در کار کمیسیون مستقل انتخابات دخالت کنند و مانع برگذاری انتخابات در زمان معین آن شوند.

تصویر بندانگشتی

حزب اسلامی گلبدین حکمتیار هشدار می‌دهد که اگر انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در زمان تعیین شده برگذار نشوند، مشروعیت نظام زیر پرسش خواهد رفت.

اعضای رهبری این حزب حکومت را به دخالت در کار کمیسیون‌های انتخاباتی متهم می‌سازند و برای نظارت از انتخابات خواهان ایجاد شورای سراسری ازچهره‌های پرنفوذ و احزاب سیاسی استند.

امین کریم، عضو رهبری حزب اسلامی، گفت: «بهتراست حکومت بر اصلاح میکانیزم انتخابات تلاش کند تا تغییرچهره‌ها و گماشتن شخصیت‌های دیگر.»

این عضو رهبری حزب اسلامی حکومت را انتقاد می‌کند که برای پیشرفت در کار برگذاری انتخابات پول نمی‌پردازد.

کریم افزود: «اگر حکومت پول برگذاری انتخابات را نمی‌پردازد، بهتر است ما انگشت انتقاد مان را به سوی نهادی دراز کنیم که مسئولیت اصلی پرداخت این هزینه‌ها به دوش آنان است. چ این نهادها داخلی باشند، چه خارجی.»
 
اما حکومت دخالت در کار کمیسیون مستقل انتخابات را رد می‌کند و از تلاش‌ها برای برگذاری انتخابات در زمان تعیین شده آن سخن می‌زند.

شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفترسخنگوی ریاست جمهوری، گفت: «حکومت انگیزه برای برگذاری انتخابات شفاف و سراسری در زمان تعیین شده‌اش دارد و همه کوشش و تلاش‌هایش را در این باره به کار خواهند انداخت.»

هرچند برخی احزاب و چهره‌های سیاسی می‌گویند که حکومت، به ویژه وزارت مالیه در فراهم سازی هزینه برگذاری انتخابات کوتاهی می‌کنند، اما سخنگوی این وزارت می‌گوید که این وزارت در انتظار خواسته‌های نهایی این کمیسیون است.

اجمل حمید عبدالرحیم زی، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «در حال حاضر ما منتظر خواسته نهایی کمیسیون انتخابات برای برگذاری انتخابات و سایر نیازهای مالی این کمیسیون استیم.»

پس از بروز اختلاف دیدگاه‌ها میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، انتقادها از این کیمسیون افزایش یافتند و جریان‌های سیاسی نیز حکومت و اعضای این کمیسیون را به ناکارایی و مداخله در کار یک دیگر متهم می‌سازند.

هم‌رسانی کنید