تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

دولتی: ارگ به نامه‎های رسمی کمیسیون انتخابات جواب نمی‎دهد

معاون اداری و مالی کمیسیون مستقل انتخابات، می گوید که ریاست جمهوری به نامه های رسمی این نهاد در بارۀ طرح تعیین حوزه های انتخاباتی، پاسخ نمی دهد.

معاذ الله دولتی، می گوید که کمیسیون انتخابات، طرح تعیین حوزه های انتخاباتی را در ماه حوت پارسال به ریاست جمهوری فرستاده است و بربنیاد قانون، کابینه باید این طرح را تأیید یا رد نماید، اما ریاست جمهوری تا کنون جواب نداده است.

آقای دولتی می گوید که بربنیاد این طرح ولایت ها از نظر جمعیت و شمار کرسی هایی که در شورای ملی دارد، به حوزه های انتخاباتی تقسیم خواهد شد: «در شرایط کنونی بحث حوزه ها تخنیکی نیست بل که سیاسی است. ما کوچک ساختن حوزه ها را پیشنهاد کردیم و معیارها را وضع کردیم و ولایت هایی که از یک تا پنج کرسی دارند به یک حوزه تقسیم خواهند شد، البته به غیر از سهم زنان!»

این مقام کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که اگر ریاست جمهوری در بارۀ تعیین حوزه های انتخاباتی به کمیسیون پاسخ ندهد، انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها مانند انتخابات های گذشته، برگزار خواهد شد: «ما چندین بار مکتوب فرستادیم در جلسه ها موضوع حوزه ها عنوان شده پافشاری که لازم بوده وارد شده اما، تا حال سرنوشت حوزه ها تا کنون نامعلوم است.»

طرح کوچک سازی حوزه های انتخاباتی، مخالفان و موافقان خودش را دارد. نهادهای ناظر،  از حکومت می خواهند در بارۀ تعیین حوزه های انتخاباتی باید به کمیسیون مستقل انتخابات پاسخ بدهد.

  فضل احمد معنوی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «آمار دقیق از نفوس نداریم و حوزه ها را که کوچک می سازیم سرحدات را مشخص نمی توانیم طرح خوب است سرش کار شود، اما در این انتخابات نمی شود در انتخابات های آینده کار خواهد داد.»

کمیسیون مستقل انتخابات، شانزدهم ماه سرطان سال آینده را برای برگزاری انتخابات شورای ملی و شورا های ولسوالی ها تعیین کرده است، اما حکومت باید شش ماه پیش از برگزاری این انتخابات، پاسخش را در بارۀ تعیین حوزه های انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات ارایه نماید. 

افغانستان

دولتی: ارگ به نامه‎های رسمی کمیسیون انتخابات جواب نمی‎دهد

معاذ الله دولتی می گوید که طرح تعیین حوزه های انتخاباتی در حدو ده ما پیش به حکومت فرستاده شده است، اما حکومت هیچ پاسخی به نامه های این کمیسیون نداده است.

تصویر بندانگشتی

معاون اداری و مالی کمیسیون مستقل انتخابات، می گوید که ریاست جمهوری به نامه های رسمی این نهاد در بارۀ طرح تعیین حوزه های انتخاباتی، پاسخ نمی دهد.

معاذ الله دولتی، می گوید که کمیسیون انتخابات، طرح تعیین حوزه های انتخاباتی را در ماه حوت پارسال به ریاست جمهوری فرستاده است و بربنیاد قانون، کابینه باید این طرح را تأیید یا رد نماید، اما ریاست جمهوری تا کنون جواب نداده است.

آقای دولتی می گوید که بربنیاد این طرح ولایت ها از نظر جمعیت و شمار کرسی هایی که در شورای ملی دارد، به حوزه های انتخاباتی تقسیم خواهد شد: «در شرایط کنونی بحث حوزه ها تخنیکی نیست بل که سیاسی است. ما کوچک ساختن حوزه ها را پیشنهاد کردیم و معیارها را وضع کردیم و ولایت هایی که از یک تا پنج کرسی دارند به یک حوزه تقسیم خواهند شد، البته به غیر از سهم زنان!»

این مقام کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که اگر ریاست جمهوری در بارۀ تعیین حوزه های انتخاباتی به کمیسیون پاسخ ندهد، انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها مانند انتخابات های گذشته، برگزار خواهد شد: «ما چندین بار مکتوب فرستادیم در جلسه ها موضوع حوزه ها عنوان شده پافشاری که لازم بوده وارد شده اما، تا حال سرنوشت حوزه ها تا کنون نامعلوم است.»

طرح کوچک سازی حوزه های انتخاباتی، مخالفان و موافقان خودش را دارد. نهادهای ناظر،  از حکومت می خواهند در بارۀ تعیین حوزه های انتخاباتی باید به کمیسیون مستقل انتخابات پاسخ بدهد.

  فضل احمد معنوی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «آمار دقیق از نفوس نداریم و حوزه ها را که کوچک می سازیم سرحدات را مشخص نمی توانیم طرح خوب است سرش کار شود، اما در این انتخابات نمی شود در انتخابات های آینده کار خواهد داد.»

کمیسیون مستقل انتخابات، شانزدهم ماه سرطان سال آینده را برای برگزاری انتخابات شورای ملی و شورا های ولسوالی ها تعیین کرده است، اما حکومت باید شش ماه پیش از برگزاری این انتخابات، پاسخش را در بارۀ تعیین حوزه های انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات ارایه نماید. 

هم‌رسانی کنید